główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: Modernizacja drogi gminnej na działce nr 230 Odrzywół – Kolonia Kłonna od km 0+000 do km 1+000 gmina Odrzywół

Odrzywół, dn. 18.11.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 230 Odrzywół – Kolonia Kłonna od km 0+000 do km 1+000 gmina Odrzywół

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/14/2004

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o

ul. Staszica 11 z Przysuchy za cenę brutto 94.701,17 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden 17/100 zł.)

 

 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

  Odrzywół, dn. 22.10.2004 r.

 

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO

w trybie zapytanie o cenę

 na zadanie:

„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

Znak sprawy: IT – 3410/13/2004

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie o cenę

Liczba złożonych ofert: 3

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

KONKRET Sp. z o.o. z Radomia ul. Mariańskiego 36

za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,71 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę  2,09 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i 9 groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 20.10.2004r. wynosiła 1743,00 zł za 1 m3.

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: „Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005”

Odrzywół, dn. 22.10.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO

w trybie zapytanie o cenę

 

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/12/2004

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie o cenę

Liczba złożonych ofert: 2

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "AGRO-SKŁAD" z Potworowa ul. Starowiejska 48 za cenę brutto 95 465,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł ).

 

 Wójt Gminy Odrzywół

    /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dn. 30.07.2004 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

„Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół

  powiat Przysucha etap III zadanie 1

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 14

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 10 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe HKM spółka z o.o. Ul. Wolanowska 83 z Radomia za cenę brutto 1.318.240,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści zł.)

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak