logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2006
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006/2007 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

                                    Odrzywół, dnia 23.11.2006r.

IT-3410/22/2006                                                                                                   

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 67 16 057 w. 41

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 67 16 350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)   Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2006/2007 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

-  PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

-  SP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez „TERM-OIL” 26-631 Jastrzębia z Jastrzębia spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 

Nazwa:    

”TERM-OIL”

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Jastrzębia 108

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Jastrzębia

26-631

mazowieckie

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 10:07

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2006/2007

                                          Odrzywół, 23.11.2006r.

IT-3410/21/2006

                                                                                                            

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 67 16 057 w. 41

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 67 16 350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

    Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole,”.

a)       Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton

¨        Węgiel orzech I –  80 ton w 2006r.

¨        Węgiel orzech I –  70 ton w 2007r.

¨        Koks II –  20 ton w 2006r.

¨        Koks II –  20 ton w 2007r.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez P.H.U. ”SUKCES” ul. Mickiewicza 9 z Wyśmierzyc spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 

Nazwa:    

P.H.U. SUKCES

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

ul. Mickiewicza 9 

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

WYŚMIERZYCE

26-811

mazowieckie

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mrg Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 10:05

rejestr zmian publikacji »

3.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - ul. Polna

                                                             Odrzywół, dnia 16.11.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/17/2006

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa
 
CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 250 poz. 49273 z dnia 21/09/2006
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - ul. Polna

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,550 km

2) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników, km 0+370 do km 0+550; 180,0 x 5,2m - 936,000 m2

3) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 187,000 m3

4) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm - 936,000 m2

5) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 936,000 m2

6) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 2806,000 m2

7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 2752,000 m2

8) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - 2698,000 m2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - 16 szt.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
27/10/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 

Adres pocztowy

ul. Opoczyńska 38

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Gielniów

26-434

mazowieckie

 


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    194973.60 PLN

 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-11-16 o godzinie: 08:43
i zarejestrowane pod numerem 130538/2006

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16 08:57

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - osiedle przy ul. Opoczyńskiej

                                                                        Odrzywół, dnia 15.11.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/16/2006

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
 CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
Tak
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 242 poz. 47920 z dnia 14/09/2006

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - osiedle przy ul. Opoczyńskiej

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Długość odcinków przebudowywanych - 671 m 

2) Szerokość nawierzchni - 5,0 m 

3) Szerokość poboczy - 0,75 m 

4) Szerokość korony - 6,5 m 

5) Powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 3789,0 m2 6) Powierzchnia poboczy gruntowych - 1006,5 m2

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

28.50.00.00-7 – Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy,

28.80.00.00-0 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
27/10/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWEM ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Adres pocztowy

ul. Opoczyńska 38

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Gielniów

26-434

mazowieckie

 


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    242748,50

 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-11-15 o godzinie: 10:16
i zarejestrowane pod numerem 130187/2006


Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-15 15:01

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

                                                                    Odrzywół, 07.11.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/15/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
TAK
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 242 poz. 47919 z dnia 14/09/2006
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

1)      Długość odcinków:

- odcinek I       od km 0+000 do km 0+285

- odcinek II      od km 0+000 do km 0+510

od km 0+510 do km 0+655 nawierzchnia tłuczniowa

- odcinek III    od km 0+000 do km 0+170

- odcinek IV    od km 0+000 do km 0+072

Suma wszystkich odcinków przebudowywanych         - 1182,0 m

2)      Szerokość poboczy     0,5 do 0,75 m

3)      Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)                       - 4794,4 m2

4)      Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)                       - 4666,7 m2

5)      Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej  - 759,8 m2

6)      Powierzchnia poboczy gruntowych                  - 1787,0 m2

7)      Przepusty szt. 2  na km 0+002 w ciągu rowu przy drodze odcinek II przez odcinek III przepust żelbetowy z rur Ø 40 cm długości 7,0 m, który będzie służył do przeprowadzania wód opadowych z prawej strony drogi na lewą,

8)      Przepusty szt. 2 na km 0+570 przepust żelbetowy z rur prefabrykowanych Ø 60 cm długości 9,0 m, który będzie do przeprowadzał wody opadowe z prawej strony drogi na lewą i dalej do naturalnego cieku wodnego.


II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
25/10/2006

V.2) Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta złożona przez PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa, spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienionym Przedsiębiorstwem.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Adres pocztowy

Ul. Opoczyńska 38

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Gielniów

26-434

mazowieckie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY (brutto)
Cena wybranej oferty:    409.231,91 PLN

(słownie: czterysta dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 91/100 zł brutto)

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-11-07 o godzinie: 11:40
i zarejestrowane pod numerem 127899/2006

                      Wójt Gminy Odrzywół

                      /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-15 14:24

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa boiska sportowego w Odrzywole

Odrzywół, dnia 26.09.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/12/2006

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
TAK

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 209 poz. 41297 z dnia 11/08/2006

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa boiska sportowego w Odrzywole

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) Roboty ziemne w zakresie przygotowania płyty boiska. 2) Wykonanie płyty boiska. 3) Wykonanie chodników z kostki brukowej oraz schodów z bloczków betonowych wraz z balustradą. 4) W zakresie małej architektury wykonanie siedzeń drewnianych na prefabrykowanych żelbetowych stojakach. 5) W zakresie zieleni wykonanie trawników dywanowych. 6) Wykonanie ogrodzenia płyty boiska. 7) Zmiana trasy linii napowietrznej NN na niekolidującą z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 356/2 na boisko sportowe w miejscowości Odrzywół

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boiska sportowych

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

25/09/2006

V.2) Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta złożona przez PHU ”KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46 z Radomia, spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienionym Przedsiębiorstwem.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PHU ”KASMAR”

 

Adres pocztowy

ul. Jastrzębia 5/46

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Radom

26-600

mazowieckie

 


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY (brutto)

Cena wybranej oferty:    485373,33 PLN

(słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 33/100 zł brutto)

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-09-26 o godzinie: 10:45
i zarejestrowane pod numerem 115529/2006

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 11:50

rejestr zmian publikacji »

7.

Wykonanie studni nr 2 w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół

Odrzywół, dnia 12.09.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/13/2006

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 6716057

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 6716350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie studni nr 2 w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)      Transport urządzenia, sprzętu, materiałów

2)      Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu budowy

3)      Wiercenie pod rury ø 455 mm wraz z kolumnowym zapuszczaniem rur 15 mb

4)      Wodoszczelne postawienie kolumny rur ø 455 mm w korku iłowym dł. 4,0 m

5)      Wiercenie pod rury ø 406 mm w przelocie 15 – 50 m – 35 mb wraz z kolumnowym zapuszczaniem rur

6)      Zabudowa kolumny filtracyjnej dł. 50 mb

7)      Wykonanie obsypki żwirowej wraz z kolumnowym wyciąganiem rur ø 406 mm
dł. 50 m

8)      Pompowanie próbne 120 godzin

9)      Demontaż urządzenia i porządkowanie placu budowy

10)  Prace laboratoryjne – 2 próby wody do analizy fizyko – chemicznej
i bakteriologicznej

11)  Prace geodezyjne – wykonanie szkicu z lokalizacji otworu z określeniem współrzędnych geodezyjnych i rzędnej wysokościowej

12) Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski ul. Hortensji 28, 91 – 480 Łódź spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienioną firmą.

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 

Nazwa:    

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

ul. Hortensji 28

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Łódź

91-480

łódzkie

 

Telefon:

Fax:

(042) 6406510

(042) 6570024

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-12 11:55

rejestr zmian publikacji »

8.

Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Odrzywole

Odrzywół, dnia 12.09.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/14/2006

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048)6716057

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 6716350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Odrzywole

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

2) rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

3) przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3

4) rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 3 kanałach)

5) układanie betonu w elementach niezbrojonych, na stropie, o objętości elementu ponad 1,5 m3

6) ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia

7) wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku

8) uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaka, gazo- i pianobetonowów (do 2 m2 w 1 miejscu)

9) rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm zamocowanie za pomocą kołków rozporowych listwy drewnianej o wym. 25x100 mm x 1500 do pasa rynnowego na całym obwodzie budynku w celu zamocowania uchwytów rynnowych

10) rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm

11) transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odleg. do 1 km

12) zwody na dachach betonowych krytych papą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2

13) uziomy pionowe 1-rurowe z rur o dł. 3 m i śr. 2 cale

14) instalowanie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 3 kg

15) próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

16) próby pomontażowe - badania uziomu otokowego

17) próby pomontażowe - badania żerowania - pomiar pierwszy

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez P.W. ”BUDMAX” Wsola ul. Leśna 73, 26 – 660 Jedlińsk spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 

Nazwa:    

P.W. ”BUDMAX”

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

ul. Leśna 73 Wsola

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Jedlińsk

26-660

mazowieckie

 

 

Telefon:

 

(048) 3215062

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-12 11:34

rejestr zmian publikacji »

9.

Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie

Odrzywół, dnia 14.08.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/11/2006

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 67 16 057

e-mail:

Fax:

zp.@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048)67 16 350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

2) rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

3) przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0,5 m2

4) rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach 9przy 3 kanałach)

5) układanie betonu w elementach niezbrojonych, na stropie, o objętości elementu ponad 1,5 m2

6) ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia

7) wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawedzi balkonowych z blachy z ocynku

8) uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

9) rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm zamocowanie za pomocą kołków rozporowych listwy drewnianej o wym. 25x100 mm x 1500 do pasa rynnowego na całym obwodzie budynku w celu zamocowania uchwytów rynnowych

10) rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm

11) transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odleg. do 12 km

12) zwody na dachach betonowych krytych papą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2

13) uziomy pionowe 1-rurowe z rur o dł. 3 m i śr. 2 cale

14) zainstalowanie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 3 kg

15) próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

16) próby pomontażowe  - badania uziomu otokowego

17) próby pomontażowe - badania żerowania - pomiar pierwszy

18) próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

19) pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża srogkiem gruntującym ICOPAL lub równoważnym i ułożeniem na sucho papy podkładowej - jedna warstwa

20) pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - papa wierzchniego krycia EXTRADACH PV200 lub równoważna

21) sprawdzenie pzrewodów kominowych - sprawdzenie pzrewodów wentylacyjnych z odgruzowaniem

22) transport odpadów z papy na składowisko odpadów wskazane pzrez inwestora samochodem samowyładowawczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczety km ponad 1 km

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Tomasz Świtka   TRABLICE 119,         26-624 KOWALA  spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem.

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 

 

 

 

Nazwa:    

 

Zakład Remontowo-Budowlany Tomasz Świtka

 

 

 

Adres pocztowy:    

 

 

 

Ulica:

 

TRABLICE 119

 

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

 

KOWALA

26-624

mazowieckie

 

 

 

 

 

Telefon:

Fax:

 

(048) 3323017

(048) 3812360

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-14 16:50

rejestr zmian publikacji »

10.

Modernizacja drogi gminnej w Łęgonicach Małych

Odrzywół, dnia 11.08.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/10/2006

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 67-16-057

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 67-16-350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej w Łęgonicach Małych

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

1)      Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej

          757mb x 5,0m = 3785 m2

2)      Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2

               757mb x 5,0m = 3785 m2

3)      Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni masą bitumiczną 75 m2

4)      Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową   standard II w ilości 100 kg/m2

       757mb x 5,0m x 0,1Mg = 378,5 Mg

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o. ul. Opoczynska 38 z Gielniowa spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1 

 

Nazwa:    

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Opoczyńska 38

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Gielniów

26-434

mazowieckie

 

 

Telefon:

Fax:

(048) 6720041

(048) 6720441

 

e-mail:

 

 

prdm.cezet@neostrada.pl

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-11 16:09

rejestr zmian publikacji »

11.

Przebudowa drogi gminnej Nr 63 P od km 0+000 do km 0+580 w ciągu drogi Różanna – Dąbrowa Gmina Odrzywół

                                                                                 Odrzywół, dn. 30.06.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej Nr 63 P od km 0+000  do km 0+580 w ciągu drogi Różanna – Dąbrowa Gmina Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/09/2006 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 233.958,58 zł

(słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiemset 58/100 zł).

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2006r. zarejestrowane pod numerem 82476/2006.

                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-30 14:26

rejestr zmian publikacji »

12.

Przebudowa drogi gminnej Nr 51 P od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Ossa Gmina Odrzywół

                                                                              

                                                                           Odrzywół, dn. 30.06.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej Nr 51 P od km 0+000  do km 0+500 w miejscowości Ossa Gmina Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/08/2006 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 226.872,31 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 31/100 zł).

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2006r. i zarejestrowane pod numerem 82457/2006.

 

                                           

Wójt Gminy Odrzywół

                                 /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-30 14:21

rejestr zmian publikacji »

13.

Przebudowa drogi gminnej Nr 3438020 w ciągu drogi Drążno – Górki od km 1+025 do km 1+523 oraz odcinka od km 0+000 do km 0+150 na działce Nr 97 w miejscowości Jelonek Gmina Odrzywół

                                                                                          Odrzywół, dn. 30.06.2006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej Nr 3438020 w ciągu drogi Drążno – Górki od km 1+025  do km 1+523 oraz odcinka od km 0+000  do km 0+150 na działce Nr 97 w miejscowości Jelonek Gmina Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/07/2006 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 264.868,30 zł

(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem 30/100 zł).

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2006r. i zarejestrowane pod numerem 82441/2006.

                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-30 14:08

rejestr zmian publikacji »

14.

Likwidacja barier architektonicznych wraz z modernizacją głównego wejścia oraz holu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

                                                                                       Odrzywół, dn. 06.06.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Likwidacja barier architektonicznych wraz z modernizacją głównego wejścia oraz holu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/05/2006 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

Zakład Remontowo – Usługowo – Konserwacyjny z Radomia ul. Traugutta 30/30a za cenę brutto 378.206,03 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć 3/100 zł).

 

                                       Wójt Gminy Odrzywół

                                      /-/ mgr Marian Kmieciak                                               

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-06 13:55

rejestr zmian publikacji »

15.

Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Kamiennej Woli

                                                                                   Odrzywół, dn. 01.06.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Kamiennej Woli

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/06/2006 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

PHU „KASMAR” z Radomia ul. Jastrzębia 5/46 za cenę brutto 391.598,48 zł

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 48/100 zł)

 

                                     Wójt Gminy Odrzywół

                                     /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-06-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-06 09:04

rejestr zmian publikacji »

16.

„Remont pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia i płyt chodnikowych – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole”

                                                                                          Odrzywół, dn. 16.03.2006 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Remont pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia i płyt chodnikowych – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/04/2006      

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2      

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę:

PHU „KASMAR” z Radomia ul. Jastrzębia 5/46 za cenę brutto 120.290,38 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 38/100 zł).

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                         /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-20 09:15

rejestr zmian publikacji »

17.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51P Ossa – Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818 do km 2+084 w Gminie Odrzywół

                                                                                        Odrzywół, dn. 08.03.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51P Ossa – Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818  do km 2+084 w Gminie Odrzywół”

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/03/2006   

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 552.130,92 zł

(słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysięcy sto trzydzieści 92/100 zł.)

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-08 14:42

rejestr zmian publikacji »

18.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51P Ossa – Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818 do km 2+084 w Gminie Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-15 10:02

rejestr zmian publikacji »

19.

Adaptacja poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół

                                                                                          Odrzywół, dn. 06.02.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Adaptacja poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/01/2006      

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 5      

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 4 złożona przez firmę:

PHU „KASMAR” z Radomia ul. Jastrzębia 5/46 za cenę brutto 133.599,91 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 91/100 zł).

                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-09 15:26

rejestr zmian publikacji »

20.

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na przebudowę dróg w Gminie Odrzywół

                                                                                       Odrzywół, dn. 31.01.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na przebudowę dróg w Gminie Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/02/2006 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę:

Firma Usługowa ”MS” 26 – 400 Przysucha  ul. Przemysłowa 7/12

za cenę brutto 34.160,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt zł)

 

                                               Wójt Gminy Odrzywół

                                              /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-02 13:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj