główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006/2007 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

                                    Odrzywół, dnia 23.11.2006r.

IT-3410/22/2006                                                                                                   

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 67 16 057 w. 41

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 67 16 350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)   Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2006/2007 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

-  PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

-  SP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez „TERM-OIL” 26-631 Jastrzębia z Jastrzębia spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:    

”TERM-OIL”

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Jastrzębia 108

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Jastrzębia

26-631

mazowieckie

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2006/2007

                                          Odrzywół, 23.11.2006r.

IT-3410/21/2006

                                                                                                            

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

Warszawska 53

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

(048) 67 16 057 w. 41

e-mail:

Fax:

zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

(048) 67 16 350

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

    Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole,”.

a)       Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton

¨        Węgiel orzech I –  80 ton w 2006r.

¨        Węgiel orzech I –  70 ton w 2007r.

¨        Koks II –  20 ton w 2006r.

¨        Koks II –  20 ton w 2007r.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez P.H.U. ”SUKCES” ul. Mickiewicza 9 z Wyśmierzyc spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:    

P.H.U. SUKCES

 

Adres pocztowy:    

Ulica:

ul. Mickiewicza 9

Miejscowość:    

Kod pocztowy:    

Województwo:    

WYŚMIERZYCE

26-811

mazowieckie

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mrg Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - ul. Polna

                                                             Odrzywół, dnia 16.11.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/17/2006

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

 

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa
 
CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 250 poz. 49273 z dnia 21/09/2006
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - ul. Polna

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,550 km

2) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników, km 0+370 do km 0+550; 180,0 x 5,2m - 936,000 m2

3) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 187,000 m3

4) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm - 936,000 m2

5) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 936,000 m2

6) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 2806,000 m2

7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 2752,000 m2

8) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - 2698,000 m2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - 16 szt.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
27/10/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 

Adres pocztowy

ul. Opoczyńska 38

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Gielniów

26-434

mazowieckie

 


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    194973.60 PLN

 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-11-16 o godzinie: 08:43
i zarejestrowane pod numerem 130538/2006

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - osiedle przy ul. Opoczyńskiej

                                                                        Odrzywół, dnia 15.11.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/16/2006

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
 CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
Tak
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 242 poz. 47920 z dnia 14/09/2006

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół - osiedle przy ul. Opoczyńskiej

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Długość odcinków przebudowywanych - 671 m

2) Szerokość nawierzchni - 5,0 m

3) Szerokość poboczy - 0,75 m

4) Szerokość korony - 6,5 m

5) Powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 3789,0 m2 6) Powierzchnia poboczy gruntowych - 1006,5 m2

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

28.50.00.00-7 – Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy,

28.80.00.00-0 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
27/10/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWEM ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Adres pocztowy

ul. Opoczyńska 38

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Gielniów

26-434

mazowieckie

 


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    242748,50

 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-11-15 o godzinie: 10:16
i zarejestrowane pod numerem 130187/2006


Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

                                                                    Odrzywół, 07.11.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/15/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Gmina Odrzywół

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 53

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Odrzywół

26-425

mazowieckie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Marek Matuszczak

048 67160-57 w. 42.

E-mail:

Fax:

info@odrzywol.ug.gov.pl

048 6716350


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
TAK
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 242 poz. 47919 z dnia 14/09/2006
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

II.1.2) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

1)      Długość odcinków:

- odcinek I       od km 0+000 do km 0+285

- odcinek II      od km 0+000 do km 0+510

od km 0+510 do km 0+655 nawierzchnia tłuczniowa

- odcinek III    od km 0+000 do km 0+170

- odcinek IV    od km 0+000 do km 0+072

Suma wszystkich odcinków przebudowywanych         - 1182,0 m

2)      Szerokość poboczy     0,5 do 0,75 m

3)      Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)                       - 4794,4 m2

4)      Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)                       - 4666,7 m2

5)      Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej  - 759,8 m2

6)      Powierzchnia poboczy gruntowych                  - 1787,0 m2

7)      Przepusty szt. 2  na km 0+002 w ciągu rowu przy drodze odcinek II przez odcinek III przepust żelbetowy z rur Ø 40 cm długości 7,0 m, który będzie służył do przeprowadzania wód opadowych z prawej strony drogi na lewą,

8)      Przepusty szt. 2 na km 0+570 przepust żelbetowy z rur prefabrykowanych Ø 60 cm długości 9,0 m, który będzie do przeprowadzał wody opadowe z prawej strony drogi na lewą i dalej do naturalnego cieku wodnego.


II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
25/10/2006

V.2) Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta złożona przez PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa, spełnia wszystkie warunki zamawiającego i jest korzystna cenowo.

Wobec powyższego podpisano umowę z wyżej wymienionym Przedsiębiorstwem.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Adres pocztowy

Ul. Opoczyńska 38

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj/województwo:

Gielniów

26-434

mazowieckie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY (brutto)
Cena wybranej oferty:    409.231,91 PLN

(słownie: czterysta dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 91/100 zł brutto)

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-11-07 o godzinie: 11:40
i zarejestrowane pod numerem 127899/2006

                      Wójt Gminy Odrzywół

                      /-/ mgr Marian Kmieciak