główna zawartość
artykuł nr 1

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie : jeden milion sześćset tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku

.
IT – 3410/09/2008
Odrzywół, dn. 05.12.2008r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/09/2008.
Nazwa zadania:  Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 6716057, faks 048 6716350.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie : jeden milion sześćset tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1-kwota kredytu – 1.600.000,00 zł. słownie: jeden milion sześćset tysięcy zł.
2-okres kredytowania - 22.12.2008 - 31.10.2011,
3-karencja w spłacie kapitału - od przekazania kredytu na konto kredytobiorcy do dn. 30.04.2009,
4-spłata kapitału w 9 ratach.
 
Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny:
-do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 22 grudnia 2008 do 30 października 2011 należy przyjąć :
- WIBOR 1M z dnia 10.12.2008r. w wysokości ….... %
-stała marża - .......% tj. ..................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy)
-jednorazowa prowizja ........% tj. ....................... zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy)
-spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- spłata odsetek odbywać się będzie kwartalnie.
UWAGA :
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 30.04.2009 a, 31.10.2011 roku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenia: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn (.Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2.Ich oferta będzie zgodna z warunkami SIWZ. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania, (metoda spełnia - nie spełnia).Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - cena 100%.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)formularz ofertowy
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)harmonogram- należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z przedstawioną ofertą,
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół - parter , pok. nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 , pokój nr 14 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr 353571-2008 w dniu 05.12.2008 r.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

POGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350
  Odrzywół, dnia 16.10.2008r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
1.   Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2008/2009 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornik na olej opałowy 4 tys. litrów.
 
2.   Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.   Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV 23 12 21 00-9 olej opałowy.
4.   Termin realizacji zadania do: 30.04.2009r.
5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.   Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.   Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl.
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 24.10.2008r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 24.10.2008r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.   Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.   Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.   Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 269513-2008 - 2008 w dniu 16.10.2008 r.
 
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057,
fax 67 – 16 – 350
  Odrzywół, dnia 14.10.2008r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009”
 
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:
„Dostarczenie własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2008/2009”.
a)  Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I – 190 ton,
- wartość opałowa min   29 000 kJ/kg
- zawartość popiołu max  6 %
- zawartość siarki max   0,6 %
- wilgotność max   7,0 %
 
2.   Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.   Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV 10 00 00 00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
  10 11 00 00-7 Węgiel
4.   Termin wykonania zamówienia: 30.04.2009r.
5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.   Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.   Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 21.10.2008r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 21.10.2008r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.   Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.   Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.   Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność).
6.   Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 265353 - 2008 w dniu 14.10.2008 r.
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół

Odrzywół, dn. 13.10.2008r.
IT – 3410/06/2008
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/06/2008.
Nazwa zadania:  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel.: 048/67-16-057, fax.:048/67-16-350, adres strony internetowej BIP Gminy Odrzywół: www.odrzywol.ug.gov.pl e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl
2. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy zbiornika wodnego zlokalizowanego na gruntach wsi Wysokin, gmina Odrzywół.
 
2. Zakres opracowania:
2.1 Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2.2 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża pod planowana inwestycję (5 egz.).
2.3 Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania.
2.4 Sporządzenie mapy dla celów projektowych na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz.).
2.5 Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać:
a) Dokumentację budowlaną inwestycji (5 egz.);
b) Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania (5 egz.).
2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane zgodnie z wymogami rozdziału 3 rozporządzenia z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych orz programu funkcjonalno - użytkowego - (5 egz.).
2.7 Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.
2.8 Przedmiary i ślepe kosztorysy winny być wykonane w oparciu o KNR, kosztorysy inwestorskie w oparciu o KNNR (2 egz.).
2.9 Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót (2 egz.).
2.10 Operat wodno prawny (5 egz.).
2.11 Studium wykonalności (5 egz.).
2.12 Dokumentacja geodezyjna.
Mapy geodezyjne: mapy winny być sporządzone w 5 egz. i oznakowane pieczęcią, że zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i pieczęcią, że służą za podstawę wpisu do Księgi Wieczystej.
Rejestry pomiarowe powinny być sporządzone w 5 egz.
W pozycjach rejestrowych winien być uwidoczniony aktualny stan prawny gruntów zgodny z dokumentacją Ksiąg Wieczystych a także dokumentami właściciela lub użytkownika, dokładne adresy właściciela i współwłaścicieli.
2.13 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (5 egz.).
2.14 Raport o oddziaływaniu na środowisko (5 egz.).
2.15 Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
2.16 Inne, wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami.
2.17 Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.18 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2.19 Pozwolenie wodno-prawne.
2.20 Zgodę właściwych jednostek na rozpoczęcie budowy.
Wszystkie powyższe opracowania winny być wykonane w ilości egzemplarzy podanych powyżej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie doc lub pdf.
3. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej:
3.1. Zbiorniki winien posiadać funkcję rekreacyjną: pomost, kąpielisko, ścieżkę rowerową wokół zbiornika.
3.2. Lustro wody zbiornika ok. 7 ha - 10 ha.
3.3. Zbiorniki winien posiadać funkcje retencyjną.
3.4. Urządzenie piętrzące na rzece Drzewiczce.
3.5. Minimalna głębokość wody w górnej części zbiornika 1,5m.
3.6. Zbiornik winien zawierać infrastrukturę towarzyszącą: drogi dojazdowe, parkingi.
3.7. Dokumentacja winna zawierać rozwiązania mające na celu zabezpieczenie interesu właścicieli gruntów przylegających do zbiornika oraz w najbliższym otoczeniu.
3.8. Wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
3.9. Wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji.
3.10. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń.
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego
 
3.11.Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie (Dz. U. z 2002r. nr. 75 poz. 690). 
Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami.
Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy „ślepe" i kosztorysy
inwestorskie winny być przedłożone
w dwóch egzemplarzachw wersji papierowej oraz
jeden egzemplarz wersji elektronicznej.
3.12.Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 póz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, obejmującą:
3.12.1 projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
3.12.2 projekty wykonawcze, w zakresie o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia z dnia 02 września 2004 r.,
3.12.3 przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia z dnia 02 września 2004 r.,
3.12.4 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 
3.13.Przedmiotowy projekt budowlany winien być opracowany z uwzględnieniem koncepcji stadium dokumentacji opracowanej przez BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE WODNYCH MELIORACJI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „MELWODPROJEKT” Spółka z o.o. z Warszawy (załącznik nr 8 do SIWZ, oryginał - do wglądu w siedzibie Zamawiającego) i mieścić się w granicach rezerwy terenu przewidzianej do realizacji powyższej inwestycji.
3.14.Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu.
 
3.15. Projekt powinien zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania i przydatności celowi, jakiemu ma służyć.
Projektant, a także sprawdzający do projektu budowlanego dołączają oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanym i obowiązującymi normami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
 
4. Rodzaj zamówienia - usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV):74.23.22.00-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie i inżynierii lądowej i wodnej.
5. Wartość zamówienia - poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert   częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia - 31.10.2009r.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,
3. Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
4. Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali min. 1 usługę projektową zbliżoną zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych prac projektowych będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości.
10. Wymagane dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV siwz:
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej siwz Wymagana forma dokumentu - oryginał
2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz,
Wymagana forma dokumentu - oryginał
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
c) oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej siwz,
Wymagana forma dokumentu - oryginał
d) wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem odpowiednich uprawnień zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 3 siwz, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert),
Wymagana forma dokumentów:
-   wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał
-   uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
-   zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub
kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
e) wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentów:
-   wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał
-   dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
3. Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w pkt XIII niniejszej siwz.
4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
6. Wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do niniejszej siwz
Wymagana forma dokumentu - oryginał
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
11. Kryteria oceny oferty - najniższa cena  100 %
12. Termin związania ofertą - 30 dni. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.)
13. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie) można nabyć w Urzędzie Gminy, pokój numer 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
14. Osoba uprawnioną do udzielania informacji w przedmiotowej sprawie jest Marek Matuszczak tel. 048 67 16 057 w. 41.
15. Termin na składanie ofert upływa w dniu 23.10.2008r. o godz. 10.00 ( Urząd Gminy w Odrzywole  26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 , pokój nr 14 Sekretariat).
16. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.10.2008r. o godz. 10.15 (Urząd Gminy w Odrzywole  26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 , pokój nr 17 Sala Konferencyjna).
17. Wadium – 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych (wniesione w formie i terminie określonym w siwz).
18. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - Nie dotyczy.
19. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
20. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
21.  Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr 263433 - 2008 w dniu 13.10.2008 r.
 
     Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślakowice - Kolonia

IT – 3410/05/2008
Odrzywół, 16.09.2008r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/05/2008.
Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślakowice – Kolonia.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 20 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślakowice – Kolonia zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,315 km
2. Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km; pogłębienie rowów(0,4 + 1,9):2x 0,5 x dł. 100,0 m x 2 (obustronnie) x 50% - 57.500 m3
3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy uż6yciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV - 1323.000 m2
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1323,000 m2
5. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 1323,000 m2
6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna) - 1260,000 m2
7. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy do 10 cm, wraz z odwiezieniem na - 141,750 m2
8. Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt z pogłębienia rowów) - 57,500 m3
9. Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie 315,0 x 0,75 x 2 średnia grubość 10 cm - 47,250 m3
10. Oczyszczanie przepustów rurowych Fi 60 cm dł. 9,0 m - 9,000 m2
11. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - 3 szt.
12. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw­cze i informacyjne o pow. do 0,3 m2  - 3 szt.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
 
 
 Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2008 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-10-07 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-07 o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 220673-2008 w dniu 16.09.2008 r.
 
Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak