logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2008
1.

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie : jeden milion sześćset tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku

.
IT – 3410/09/2008
                                                                               Odrzywół, dn. 05.12.2008r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/09/2008.
Nazwa zadania:  Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 6716057, faks 048 6716350.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie : jeden milion sześćset tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku
.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1-kwota kredytu – 1.600.000,00 zł. słownie: jeden milion sześćset tysięcy zł.
2-okres kredytowania - 22.12.2008 - 31.10.2011,
3-karencja w spłacie kapitału - od przekazania kredytu na konto kredytobiorcy do dn. 30.04.2009,
4-spłata kapitału w 9 ratach.
 
Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny:
-do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 22 grudnia 2008 do 30 października 2011 należy przyjąć : 
- WIBOR 1M z dnia 10.12.2008r. w wysokości ….... % 
-stała marża - .......% tj. ..................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy)
-jednorazowa prowizja ........% tj. ....................... zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy)
-spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- spłata odsetek odbywać się będzie kwartalnie.
UWAGA : 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 30.04.2009 a, 31.10.2011 roku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenia: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn (.Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2.Ich oferta będzie zgodna z warunkami SIWZ. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania, (metoda spełnia - nie spełnia).Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - cena 100%.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)formularz ofertowy
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)harmonogram- należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z przedstawioną ofertą,
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół - parter , pok. nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole   26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 , pokój nr 14 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr 353571-2008 w dniu 05.12.2008 r.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 15:16

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

POGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350
                                                    Odrzywół, dnia 16.10.2008r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
1.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2008/2009 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornik na olej opałowy 4 tys. litrów.
 
2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.      Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
            CPV    23 12 21 00-9   olej opałowy.
4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2009r.
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl.
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 24.10.2008r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 24.10.2008r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.      Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.      Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 269513-2008 - 2008 w dniu 16.10.2008 r.
 
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-16 12:02

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057,
fax 67 – 16 – 350
                                                              Odrzywół, dnia 14.10.2008r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009”
 
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
„Dostarczenie własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej  w Odrzywole na sezon grzewczy 2008/2009”.
a)        Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I – 190 ton,
                 - wartość opałowa min       29 000 kJ/kg
                 - zawartość popiołu max      6 %
                 - zawartość siarki max        0,6 %
                 - wilgotność max                 7,0 %
 
2.    Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.      Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
            CPV    10 00 00 00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
                        10 11 00 00-7 Węgiel
4.      Termin wykonania zamówienia: 30.04.2009r.
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 21.10.2008r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 21.10.2008r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.      Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.      Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność).
6.      Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 265353 - 2008 w dniu 14.10.2008 r.
 
 
               Wójt Gminy Odrzywół
              /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 13:16

rejestr zmian publikacji »

4.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół

Odrzywół, dn. 13.10.2008r.
IT – 3410/06/2008
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/06/2008.
Nazwa zadania:  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.     Zamawiający
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel.: 048/67-16-057, fax.:048/67-16-350, adres strony internetowej BIP Gminy Odrzywół: www.odrzywol.ug.gov.pl             e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl
2.     Przedmiot zamówienia
1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy zbiornika wodnego zlokalizowanego na gruntach wsi Wysokin, gmina Odrzywół.
 
2. Zakres opracowania:
2.1 Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2.2 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża pod planowana inwestycję (5 egz.).
2.3 Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania.
2.4 Sporządzenie mapy dla celów projektowych na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz.).
2.5 Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać:
a)   Dokumentację budowlaną inwestycji (5 egz.);
b)   Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania (5 egz.).
2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane zgodnie z wymogami rozdziału 3 rozporządzenia z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych orz programu funkcjonalno - użytkowego - (5 egz.).
2.7 Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.
2.8 Przedmiary i ślepe kosztorysy winny być wykonane w oparciu o KNR, kosztorysy inwestorskie w oparciu o KNNR (2 egz.).
2.9 Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót (2 egz.).
2.10 Operat wodno prawny (5 egz.).
2.11 Studium wykonalności (5 egz.).
2.12 Dokumentacja geodezyjna.
Mapy geodezyjne: mapy winny być sporządzone w 5 egz. i oznakowane pieczęcią, że zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i pieczęcią, że służą za podstawę wpisu do Księgi Wieczystej.
Rejestry pomiarowe powinny być sporządzone w 5 egz.
W pozycjach rejestrowych winien być uwidoczniony aktualny stan prawny gruntów zgodny z dokumentacją Ksiąg Wieczystych a także dokumentami właściciela lub użytkownika, dokładne adresy właściciela i współwłaścicieli.
2.13 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (5 egz.).
2.14 Raport o oddziaływaniu na środowisko (5 egz.).
2.15 Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
2.16 Inne, wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami.
2.17 Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.18 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2.19 Pozwolenie wodno-prawne.
2.20 Zgodę właściwych jednostek na rozpoczęcie budowy.
Wszystkie powyższe opracowania winny być wykonane w ilości egzemplarzy podanych powyżej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie doc lub pdf.
3. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej:
3.1. Zbiorniki winien posiadać funkcję rekreacyjną: pomost, kąpielisko, ścieżkę rowerową wokół zbiornika.
3.2.   Lustro wody zbiornika ok. 7 ha - 10 ha.
3.3. Zbiorniki winien posiadać funkcje retencyjną.
3.4.   Urządzenie piętrzące na rzece Drzewiczce.
3.5.   Minimalna głębokość wody w górnej części zbiornika 1,5m.
3.6. Zbiornik winien zawierać infrastrukturę towarzyszącą: drogi dojazdowe, parkingi.
3.7.   Dokumentacja winna zawierać rozwiązania mające na celu zabezpieczenie interesu właścicieli gruntów przylegających do zbiornika oraz w najbliższym otoczeniu.
3.8. Wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z   Zamawiającym i sporządzone po akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
3.9. Wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji.
3.10. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń.
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego
 
3.11.Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie (Dz. U. z 2002r. nr. 75 poz. 690). 
Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami.
Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, kosztorysy „ślepe" i kosztorysy
inwestorskie winny być przedłożone
w dwóch egzemplarzach
w wersji papierowej oraz
jeden egzemplarz wersji elektronicznej.
3.12.Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 póz. 1133 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, obejmującą:
3.12.1 projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
3.12.2 projekty wykonawcze, w zakresie o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia z dnia 02 września 2004 r.,
3.12.3 przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia z dnia 02 września 2004 r.,
3.12.4 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 
3.13.Przedmiotowy projekt budowlany winien być opracowany z uwzględnieniem koncepcji stadium dokumentacji opracowanej przez BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE WODNYCH MELIORACJI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „MELWODPROJEKT” Spółka z o.o. z Warszawy (załącznik nr 8 do SIWZ, oryginał - do wglądu w siedzibie Zamawiającego) i mieścić się w granicach rezerwy terenu przewidzianej do realizacji powyższej inwestycji.
3.14.Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie a ich wartość musi być utajniona i znana tylko Zamawiającemu.
 
3.15. Projekt powinien zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania i przydatności celowi, jakiemu ma służyć.
Projektant,   a   także   sprawdzający   do   projektu   budowlanego   dołączają oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie art.   20   ust.   2   Prawa   budowlanego projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanym   i obowiązującymi   normami   przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
 
4. Rodzaj zamówienia - usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV):74.23.22.00-6   Usługi inżynierii projektowej w zakresie i inżynierii lądowej i wodnej.
5. Wartość zamówienia - poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
6. Zamawiający     nie     dopuszcza     możliwości     składania     ofert    częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8.   Termin realizacji zamówienia - 31.10.2009r.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,
3. Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
4. Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali min. 1 usługę projektową zbliżoną zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych prac projektowych będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości.
10. Wymagane dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV siwz:
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej siwz Wymagana forma dokumentu - oryginał
2.   Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz,
Wymagana forma dokumentu - oryginał
b)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wymagana   forma   dokumentu   -   oryginał   lub   kopia   poświadczona   „za   zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
c)   oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej siwz,
Wymagana forma dokumentu - oryginał
d) wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem odpowiednich uprawnień zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 3 siwz, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert),
Wymagana forma dokumentów:
-    wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał
-    uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
-      zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub  
       kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
e)  wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentów:
-    wykaz wykonanych prac projektowych - oryginał
-    dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę
3.   Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w pkt XIII niniejszej siwz.
4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
5.   Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
6.       Wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do niniejszej siwz
Wymagana forma dokumentu - oryginał
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
11. Kryteria oceny oferty - najniższa cena  100 %
12. Termin związania ofertą - 30 dni. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.)
13. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie) można nabyć w Urzędzie Gminy, pokój numer 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
14. Osoba uprawnioną do udzielania informacji w przedmiotowej sprawie jest Marek Matuszczak                       tel. 048 67 16 057 w. 41.
15. Termin na składanie ofert upływa w dniu 23.10.2008r. o godz. 10.00 ( Urząd Gminy w Odrzywole   26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 , pokój nr 14 Sekretariat).
16. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.10.2008r. o godz. 10.15 (Urząd Gminy w Odrzywole     26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 , pokój nr 17 Sala Konferencyjna).
17. Wadium – 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych (wniesione w formie i terminie określonym w siwz).
18. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - Nie dotyczy.
19. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
20. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
21.  Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr 263433 - 2008dniu 13.10.2008 r.
 
                   Wójt Gminy Odrzywół
             /-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
180.500 KB
51.306 KB
3.779 MB
4.211 MB
3.970 MB
4.084 MB
3.604 MB
4.982 MB
4.583 MB
3.015 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 15:10

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślakowice - Kolonia

IT – 3410/05/2008
Odrzywół, 16.09.2008r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/05/2008.
Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślakowice – Kolonia.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 20 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślakowice – Kolonia zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.        Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,315 km
2.       Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km; pogłębienie rowów(0,4 + 1,9):2x 0,5 x dł. 100,0 m x 2 (obustronnie) x 50% - 57.500 m3
3.       Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy uż6yciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV - 1323.000 m2
4.       Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1323,000 m2
5.       Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 1323,000 m2
6.       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna)  - 1260,000 m2
7.       Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy do 10 cm, wraz z odwiezieniem na - 141,750 m2
8.       Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt z pogłębienia rowów) - 57,500 m3
9.       Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie 315,0 x 0,75 x 2 średnia grubość 10 cm - 47,250 m3
10.   Oczyszczanie przepustów rurowych Fi 60 cm dł. 9,0 m  - 9,000 m2
11.   Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - 3 szt.
12.   Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw­cze i informacyjne o pow. do 0,3 m2  - 3 szt.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
 
 
 Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2008 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-10-07 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-07 o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                           
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 220673-2008 w dniu 16.09.2008 r.
 
                       Wójt Gminy Odrzywół
                /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-17 08:22

rejestr zmian publikacji »

6.

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - PRZETARG POWTÓRZONY

IT – 3410/04/2008
Odrzywół, 16.07.2008r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/04/2008.
Nazwa zadania:  Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole – PRZETARG POWTÓRZONY.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 30 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje
1.       Wymianę stolarki okiennej;
2.       Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych;
3.       Wymianę okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlano wykonawczy i przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.43.20.00-4 Kładzenie i wykładanie podług, ścian i tapetowanie ścian
45.43.21.12-2 Kładzenie terakoty
45.43.22.10-9 Wykładanie ścian
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 29.08.2008 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł
Słownie: pięć tysięcy złotych.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-08-05 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-05 o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 16.07.2008 r. z Nr 161676-2008
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-16 10:13

rejestr zmian publikacji »

7.

Zapytanie nr 1 i wyjaśnienie do przetargu na zadanie: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole

Odrzywół, dnia 26.06.2008r.
IT – 3410/03/1/2008
 
 
Zapytanie nr 1
 
i wyjaśnienie do przetargu na zadanie:
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
 
 
            W związku z zapytaniem jednego z Przedsiębiorstw dotyczącym opracowania oferty przetargowej na zadanie: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących wyjaśnień:
 
Zapytanie:
  1. Czy należy wykonać parapety zewnętrzne z blachy, jeżeli tak to z jakiej i o jakich wymiarach,
  2. Jaką szerokość ramy nowych okien zaplanował inwestor,
  3. Dla sprecyzowania poz. 3 przedmiaru robót prosimy podać przykładowy rysunek podziału okien, ponieważ z dokonanej wizji lokalnej wynika, że dla zachowania jednolitości wizerunku budynku okna powinny być czterodzielne,
  4. Czy inwestor przewiduje wykonanie wewnętrznych obróbek nowych okien po ich montażu (szpachlowanie i malowanie ścian), jeżeli tak to w jakiej ilości.
 
Wyjaśnienie:
 
Ad. 1. Inwestor w ramach realizowanego zakresu robót nie przewiduje wykonania i montażu nowych parapetów zewnętrznych. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm zostały ujęte w zakresie robót na ocieplenie elewacji. Ilość wyszczególnia przedmiar robót na docieplenie ścian nadziemia. Ze względów technologicznych właściwym jest zamocowanie obróbek blacharskich okien wraz z ociepleniem ścian. Należy zatem zamontować (uprzednio zdemontowane) istniejące parapety z blachy.
 
Ad. 2. Inwestor zaplanował wykonanie nowych okien o szerokości ramy min. 70 mm. W kosztorysie oferowanym należy uwzględnić i wyliczyć montaż okien o co najmniej takiej szerokości ramy.
 
Ad. 3. Dla zachowania jednolitości wizerunku budynku okna winny być czterodzielne. W załączeniu rysunek podziału okien.
 
Ad. 4. Tak, Inwestor przewiduje wykonanie wewnętrznych obróbek nowych okien po ich montażu.
Wykonanie wewnętrznych obróbek nowych okien po ich montażu (w tym szpachlowanie) przewiduje zakres zastosowanej normy KNR 019 0930-11 IGM Wydanie I, Warszawa-Olsztyn 2000 (poz. 3 kosztorysu.)
Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.
Natomiast malowanie ujęte jest w poz. 9 kosztorysu.
W związku z powyższym wykonanie wewnętrznych obróbek nowych okien po ich montażu należy wliczyć w cenę okna i uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
                       Wójt Gminy Odrzywół               
                 /-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
156.501 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-27 09:53

rejestr zmian publikacji »

8.

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole

IT – 3410/03/2008
Odrzywół, 13.06.2008r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/03/2008.
Nazwa zadania:  Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 30 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje
1.       Wymianę stolarki okiennej;
2.       Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych;
3.       Wymianę okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlano wykonawczy i przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.43.20.00-4 Kładzenie i wykładanie podług, ścian i tapetowanie ścian
45.43.21.12-2 Kładzenie terakoty
45.43.22.10-9 Wykładanie ścian
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 26.08.2008 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł
Słownie: pięć tysięcy złotych.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-03 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-03 o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 13.06.2008 r. z Nr 129825-2008
 
                      Wójt Gminy Odrzywół
                /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-13 16:34

rejestr zmian publikacji »

9.

Budowa boiska wielskiego w miejscowości Ceteń

IT – 3410/02/2008

Odrzywół, 05.05.2008r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/02/2008.

Nazwa zadania:  Budowa boiska wielskiego w miejscowości Ceteń.

 

Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Odrzywół

Ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

Strona WWW: www.odrzywol.ug.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 30 zł.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielskiego w miejscowości Ceteń o wymiarach 20 x 40 m zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1.        Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;

2.        Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu;

3.        Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm warstwa wiążąca gr. 3 cm;

4.        Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/8 mm warstwa ścieralna gr. 2 cm;

5.        Ustawienie obrzeży betonowych 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową;

6.        Wykonanie pasa zieleni;

7.        Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczukową;

8.        Montaż sprzętu.

Szczegółowy zakres i  ilość robót zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót.

 

Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę.

45.23.30.00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45.23.32.80-5  Wznoszenie barier drogowych

36.41.00.00-8  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2008 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:

 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

  4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ

2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ

3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ

4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

 

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-05-26 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 - 425 Odrzywół

Pokój nr 14 sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-26, o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 - 425 Odrzywół

Pokój nr 17 – sala konferencyjna

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 92197-2008 dnia 05.05.2008 r.

 

          Wójt Gminy Odrzywół

         /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 15:51

rejestr zmian publikacji »

10.

Przebudowa drogi gminnej nr 330401W od km 4+700 do km 5+846 w ciągu drogi: Ossa - Kolonia Ossa - Wandzinów - Lipiny - Badulki.

IT – 3410/01/2008
Odrzywół, 15.04.2008r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/01/2008.
Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 330401W od km 4+700 do km 5+846 w ciągu drogi: Ossa – Kolonia Ossa – Wandzinów – Lipiny – Badulki
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 50 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 330401W od km 4+700 do km 5+846 w ciągu drogi: Ossa – Kolonia Ossa – Wandzinów – Lipiny – Badulki zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.        Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -1,146 km
2.       Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy­charkami w gruncie kat. I-II z transportem sam. z odl. 1km z zagęszczeniem - 199,750 m3
3.       Koryta o głębi. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibra­cyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV - 1175,000 m2
4.       Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibra­cyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV - 1551,000 m2
5.       Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk­cyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. kat. II-IV - 780,200 m2
6.       Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 5386,200 m2
7.       Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 5386,200 m2
8.       Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 5386,200 m2
9.       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 5157,000 m2
10.   Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką rozścielenie i za­gęszczenie - 171,900 m3
11.   Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - 3 szt.
12.   Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw­cze i informacyjne o pow. do 0,3 m2  - 3 szt.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
 
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2008 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-05-05 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-05, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                           
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 76794-2008 dnia 15.04.2008 r.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-15 15:08

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj