logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2008
1.

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku

IT – 3410/09/2008
                                              Odrzywół, dn. 12.12.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/09/2008      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, 26 – 600 Radom, Ul. Kilińskiego 15/17. Cena oferty za całość zamówienia na dzień 10.12.2008r. wyniosła 164 595,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć 60/100 zł). Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła z Radomia spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Bank Ochrony Środowiska S.A.
I Oddział w Warszawie
02 – 665 Warszawa
Al. Wilanowska 372
171 973,18 zł
287,13
2
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
26 – 600 Radom
Ul. Kilińskiego 15/17
164 595,60 zł
300
Wójt Gminy Odrzywół
                                             /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:51

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

IT – 3410/08/2008
                                                Odrzywół, dn. 28.10.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
na zadanie:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2008      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26- 631 Jastrzębia, Jastrzębia 108za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,99 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,43 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i czterdzieści trzy grosze), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 24.10.2008r. wynosiła 2045 zł netto za 1 m3 oleju opałowego.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo
zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta
26- 631 Jastrzębia
Jastrzębia 108
c. netto 1 litra oleju
1,99 zł plus podatek
VAT 22% 0,44 zł
c. brutto 2,43 zł
300
2
 
KONKRET Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36
 
c. netto 1 litra oleju
2,01 zł plus podatek
VAT 22% 0,44 zł
c. brutto 2,45 zł
297,54
 
                                        Wójt Gminy Odrzywół
                              /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 14:20

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009

IT – 3410/07/2008
                                                Odrzywół, dn. 28.10.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
 
na zadanie:
„Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/07/2008      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 145 350,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo
zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
 
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena
26-811 WYŚMIERZYCE
ul. Mickiewicza 9
 
cena brutto
145 350,00
300
 
                                      Wójt Gminy Odrzywół
                             /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 14:18

rejestr zmian publikacji »

4.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół

IT – 3410/06/2008
                                           Odrzywół, dn. 28.10.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2008      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
Firma ”War-Mel-Projekt – Tadeusz Sieradz” 01 – 716 Warszawa ul. Broniewskiego 43 m. 26za cenę brutto 168 482,00 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE WODNYCH MELIORACJI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „MELWODPROJEKT” Sp. z o.o. 
04 – 028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51
c. netto 183 000,00
VAT 22%
40 260,00
c. brutto
223 260,00
226,38
2
Firma ”War-Mel-Projekt – Tadeusz Sieradz”
01 – 716 Warszawa
ul. Broniewskiego 43 m. 26
c. netto 138 100,00
VAT 22%
30 382,00
c. brutto
168 482,00
300
3
Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk Perfekt”
25 – 337 Kielce
ul. Astronautów 7/1
c. netto
202 400,00 
VAT 22%
44 528,00
c. brutto
246 928,00
204,69
Wójt Gminy Odrzywół
                                              /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 14:10

rejestr zmian publikacji »

5.

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole ? PRZETARG POWTÓRZONY

IT – 3410/04/2008
                                                 Odrzywół, dn. 07.08.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2008  
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 5    
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
INSTALATORSTWO SANITARNE I CO “HYDRODĄB” Stanisław Dąbkowski ul. Sienkiewicza 14/6, 05-640 Mogielnicaza cenę brutto 127 008,59 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:       
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Arkada – KOD
Jan Powierski, Dariusz Nadolny Sp.j.
ul. Witosa 7B
86-100 Świecie
c. netto 140 178,43
VAT 22%
30 839,25
c. brutto
171 017,68
222,81
2
KOMTECH
Piotr Martuszewski
ul. Jagiellońska 39
33-300 Nowy Sącz
c. netto 176 075,12
VAT 22%
38 736,53
c. brutto
214 811,65
177,39
3
INSTALATORSTWO SANITARNE I CO “HYDRODĄB” Stanisław Dąbkowski
ul. Sienkiewicza 14/6
05-640 Mogielnica
c. netto 104 105,40
VAT 22%
22 903,19
c. brutto
127 008,59
300
4
TOMADOM
Tomasz Orczykowski
ul. Lipska 3/24
26-600 Radom
c. netto 122 126,58
VAT 22%
26 867,85
c. brutto
148 994,43
255,72
 
Ponadto na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 5 złożona przez BAKAR Opoczyńska Fabryka Okien i Drzwi z PCV i AL. ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z późn. zm.) z powodu niespełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  1. pkt VI B.1) wykonawca nie załączył aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

                     Wójt Gminy Odrzywół

                /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-07 15:14

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa boiska wielskiego w miejscowości Ceteń

IT – 3410/02/2008

Odrzywół, dn. 28.05.2008 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa boiska wielskiego w miejscowości Ceteń

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/02/2008

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów za cenę brutto 98.453,51 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 51/100 zł).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową.

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

...........................................

( podpis kierownika jednostki zamawiającej )


Załączniki: Rozmiar:
616.921 KB
734.875 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-28 08:45

rejestr zmian publikacji »

7.

Przebudowa drogi gminnej nr 330401W od km 4+700 do km 5+846 w ciągu drogi: Ossa - Kolonia Ossa - Wandzinów - Lipiny - Badulki

IT – 3410/01/2008
Odrzywół, dn. 08.05.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej nr 330401W od km 4+700 do km 5+846 w ciągu drogi: Ossa – Kolonia Ossa – Wandzinów – Lipiny – Badulki”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/01/2008  
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3    
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin Ul. Placowa 38/1
26-600 Radom za cenę brutto 277.296,40 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 40/100 zł).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
W załączeniu Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową. 
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 14:55

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj