główna zawartość
artykuł nr 1

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku

IT – 3410/09/2008
  Odrzywół, dn. 12.12.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/09/2008
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, 26 – 600 Radom, Ul. Kilińskiego 15/17. Cena oferty za całość zamówienia na dzień 10.12.2008r. wyniosła 164 595,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć 60/100 zł). Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła z Radomia spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Bank Ochrony Środowiska S.A.
I Oddział w Warszawie
02 – 665 Warszawa
Al. Wilanowska 372
171 973,18 zł
287,13
2
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
26 – 600 Radom
Ul. Kilińskiego 15/17
164 595,60 zł
300
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

IT – 3410/08/2008
  Odrzywół, dn. 28.10.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
na zadanie:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2008
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26- 631 Jastrzębia, Jastrzębia 108za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,99 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,43 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i czterdzieści trzy grosze), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 24.10.2008r. wynosiła 2045 zł netto za 1 m3 oleju opałowego.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo
zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta
26- 631 Jastrzębia
Jastrzębia 108
c. netto 1 litra oleju
1,99 zł plus podatek
VAT 22% 0,44 zł
c. brutto 2,43 zł
300
2
 
KONKRET Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36
 
c. netto 1 litra oleju
2,01 zł plus podatek
VAT 22% 0,44 zł
c. brutto 2,45 zł
297,54
 
  Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009

IT – 3410/07/2008
  Odrzywół, dn. 28.10.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
 
na zadanie:
„Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/07/2008
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 145 350,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo
zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
 
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena
26-811 WYŚMIERZYCE
ul. Mickiewicza 9
 
cena brutto
145 350,00
300
 
  Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół

IT – 3410/06/2008
Odrzywół, dn. 28.10.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2008
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
Firma ”War-Mel-Projekt – Tadeusz Sieradz” 01 – 716 Warszawa ul. Broniewskiego 43 m. 26za cenę brutto 168 482,00 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE WODNYCH MELIORACJI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „MELWODPROJEKT” Sp. z o.o. 
04 – 028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51
c. netto 183 000,00
VAT 22%
40 260,00
c. brutto
223 260,00
226,38
2
Firma ”War-Mel-Projekt – Tadeusz Sieradz”
01 – 716 Warszawa
ul. Broniewskiego 43 m. 26
c. netto 138 100,00
VAT 22%
30 382,00
c. brutto
168 482,00
300
3
Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mk Perfekt”
25 – 337 Kielce
ul. Astronautów 7/1
c. netto
202 400,00 
VAT 22%
44 528,00
c. brutto
246 928,00
204,69
Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole ? PRZETARG POWTÓRZONY

IT – 3410/04/2008
Odrzywół, dn. 07.08.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2008
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 5
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
INSTALATORSTWO SANITARNE I CO “HYDRODĄB” Stanisław Dąbkowski ul. Sienkiewicza 14/6, 05-640 Mogielnicaza cenę brutto 127 008,59 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Arkada – KOD
Jan Powierski, Dariusz Nadolny Sp.j.
ul. Witosa 7B
86-100 Świecie
c. netto 140 178,43
VAT 22%
30 839,25
c. brutto
171 017,68
222,81
2
KOMTECH
Piotr Martuszewski
ul. Jagiellońska 39
33-300 Nowy Sącz
c. netto 176 075,12
VAT 22%
38 736,53
c. brutto
214 811,65
177,39
3
INSTALATORSTWO SANITARNE I CO “HYDRODĄB” Stanisław Dąbkowski
ul. Sienkiewicza 14/6
05-640 Mogielnica
c. netto 104 105,40
VAT 22%
22 903,19
c. brutto
127 008,59
300
4
TOMADOM
Tomasz Orczykowski
ul. Lipska 3/24
26-600 Radom
c. netto 122 126,58
VAT 22%
26 867,85
c. brutto
148 994,43
255,72
 
Ponadto na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 5 złożona przez BAKAR Opoczyńska Fabryka Okien i Drzwi z PCV i AL. ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z późn. zm.) z powodu niespełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  1. pkt VI B.1) wykonawca nie załączył aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  Wójt Gminy Odrzywół

    /-/ mgr Marian Kmieciak