logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2011
1.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach ? PRZETARG POWTÓRZONY

 

Odrzywół dnia 22.11.2011r.
IT-3410/07/1/2011
                                 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                                                                                                                                        
 
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/07/2011
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1;         
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 1
Złożona przez:TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.
 
Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
           
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:          
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Cena brutto 1 litra oleju
Wartość zamówienia
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
TERM-OIL Sp. z o.o.
 
26-600 Radom
ul. Ofiar Firleja 7
4,01
64 156,80
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
                    Wójt Gminy Odrzywół

                /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 12:59

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

                                                           Odrzywół dnia 07.11.2011r.
IT-3410/06/3/2011
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
 
 
 
 
            W wyniku badań i oceny złożonych ofert dodatkowych złożonych w dniu 28 października 2011 roku w postępowaniu przetargowym na zadanie: „Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach” Zamawiający, Gmina Odrzywół informuje, iż postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).
Uzasadnienie zamawiającego: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.
 
            Nowe postępowanie przetargowe ogłoszone zostania w dniu 10.11.2011 roku na stronie BIP Gminy Odrzywół  www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
 
                             Wójt Gminy Odrzywół

                            /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-07 14:03

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012

 

IT – 3410/05/2011                                                             Odrzywół, dn. 05.10.2011 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
 
Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012”
 
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/05/2011    
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3;  
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 3
Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9.
 
Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
               
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:              
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
adres wykonawcy
Cena jednostkowa brutto
Wartość zamówienia
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
P.H.U. EURO-SMART
Marzena Ostrowska
 
44 – 300 Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 154/54
761,37
144 660,30
294,72
2
Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. j. 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
 
86 – 031 Osielsko
Żołędowo
ul. Koronowska 38
897,90
170 601,00
249,93
3
P.H.U. „SUKCES”
Bożena Krzosek
 
26 – 811 Wyśmierzyce
ul. Mickiewicza 9
748,00
142 120,00
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
 
                                               Wójt Gminy Odrzywół
                                               /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-05 14:42

rejestr zmian publikacji »

4.

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową ? szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.

 

 
 
 
 
IT – 3410/04/3/2011
Odrzywół, dn. 22.09.2011 r.
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2011
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 5; w rozbiciu na poszczególne części:
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące Oferty:
 
Dla ZADANIA Nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii C+E;
Wykonawca: Firma Prywatna ”LUZ” Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha.
 
Dla ZADANIA Nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D;
Wykonawca: Firma Prywatna ”LUZ” Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha.
 
Dla ZADANIA Nr 3 Kurs operatora koparko-ładowarki;
Wykonawca: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. , ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom.
 
Dla ZADANIA Nr 4 Szkolenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ze szkol. w zakresie dotacji z Unii Europejskiej; dla - 15 osób;
Wykonawca: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. , ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom.
 
 
Oferty wyżej wymienionych firm spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
           
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:          
 
 
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
adres wykonawcy
Cena brutto
Numer zadania którego oferta dotyczy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
2
Firma Prywatna ”LUZ”
Irena Kwiecień
ul. Legionów Polskich 4A/17
26-400 Przysucha
31 650,00
Zadanie nr 1
300
2
Firma Prywatna ”LUZ”
Irena Kwiecień
ul. Legionów Polskich 4A/17
26-400 Przysucha
41 200,00
Zadanie nr 2
300
3
ALDEO
Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
6 949,50
Zadanie nr 4
300
4
ALDEO
Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
12 785,00
Zadanie nr 3
300
5
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Usługi Transportowe
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
34 825,00
Zadanie nr 1
272,64
5
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Usługi Transportowe
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
44 260,00
Zadanie nr 2
279,27

 
 Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 1, składające się z części na zadanie nr 1 i zadanie nr 4, złożona przez:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe „KMP” Marcin Piotrowski, ul. Łąkowa 66, 26-600 Radom na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) z powodu niespełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt VI A.5):
 
?        brak formularza cenowego, wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę, będącego załącznikiem nr 7 SIWZ, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, a co się z tym wiąże brak akceptacji warunków w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Formularz cenowy był wymagany przez zamawiającego w celu skorygowania kosztów składowych poszczególnych zadań z kosztami wynikającymi z wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania na realizację w/w Projektu.
 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
 
 
 
                                      Wójt Gminy Odrzywół
 
                                   /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-09-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-22 10:40

rejestr zmian publikacji »

5.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012

 

IT – 3410/03/2011
                                                                                           Odrzywół, dn. 02.08.2011 r.
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/03/2011      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2       
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 58,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 50/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
           
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
300
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 6
26 – 640 Skaryszew
292,98

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
 
                                                                       Wójt Gminy Odrzywół
                                                                     /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-08-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 12:40

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznamierowice - Jelonek - Odrzywół - Myślakowice - Łęgonice Małe ? etap I

 

Odrzywół, dnia 13.04.2011r.
IT – 3410/02/2011
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
na zadanie:
Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznamierowice - Jelonek - Odrzywół - Myślakowice - Łęgonice Małe – etap I”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/02/2011         
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert:
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom za cenę brutto 102 918,28 (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset osiemnaście 28/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych..
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobową Komisję Przetargową:         

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
248,58
2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
”DROMO” Spółka z o.o.
ul. Zielona 7, 26-200 Końskie
209,22
3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”
Marek Sasin
ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom
300

                                     
         Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-13 12:45

rejestr zmian publikacji »

7.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych, etap II

 

Odrzywół, dnia 04.03.2011r.
IT – 3410/01/2011
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
na zadanie:
Budowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych, etap II”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/01/2011         
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert:
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom za cenę brutto 233 279,73 (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć 73/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych..
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
”DROMO” Spółka z o.o.
ul. Zielona 7, 26-200 Końskie
240,27
2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
229,17
3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”
Marek Sasin
ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom
300

        Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
                                 Wójt Gminy Odrzywół
                               /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2011-03-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-04 12:17

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj