główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach ? PRZETARG POWTÓRZONY

 

Odrzywół dnia 22.11.2011r.
IT-3410/07/1/2011
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/07/2011
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1;
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 1
Złożona przez:TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.
 
Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Cena brutto 1 litra oleju
Wartość zamówienia
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
TERM-OIL Sp. z o.o.
 
26-600 Radom
ul. Ofiar Firleja 7
4,01
64 156,80
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

Odrzywół dnia 07.11.2011r.
IT-3410/06/3/2011
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
 
 
 
 
  W wyniku badań i oceny złożonych ofert dodatkowych złożonych w dniu 28 października 2011 roku w postępowaniu przetargowym na zadanie: „Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach” Zamawiający, Gmina Odrzywół informuje, iż postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).
Uzasadnienie zamawiającego: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.
 
  Nowe postępowanie przetargowe ogłoszone zostania w dniu 10.11.2011 roku na stronie BIP Gminy Odrzywół  www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
 
Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012

 

IT – 3410/05/2011 Odrzywół, dn. 05.10.2011 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
 
Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012”
 
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/05/2011
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3;  
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 3
Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9.
 
Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
adres wykonawcy
Cena jednostkowa brutto
Wartość zamówienia
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
P.H.U. EURO-SMART
Marzena Ostrowska
 
44 – 300 Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 154/54
761,37
144 660,30
294,72
2
Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. j. 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
 
86 – 031 Osielsko
Żołędowo
ul. Koronowska 38
897,90
170 601,00
249,93
3
P.H.U. „SUKCES”
Bożena Krzosek
 
26 – 811 Wyśmierzyce
ul. Mickiewicza 9
748,00
142 120,00
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
 
   Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową ? szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.

 

 
 
 
 
IT – 3410/04/3/2011
Odrzywół, dn. 22.09.2011 r.
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2011
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 5; w rozbiciu na poszczególne części:
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące Oferty:
 
Dla ZADANIA Nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii C+E;
Wykonawca: Firma Prywatna ”LUZ” Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha.
 
Dla ZADANIA Nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D;
Wykonawca: Firma Prywatna ”LUZ” Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha.
 
Dla ZADANIA Nr 3 Kurs operatora koparko-ładowarki;
Wykonawca: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. , ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom.
 
Dla ZADANIA Nr 4 Szkolenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ze szkol. w zakresie dotacji z Unii Europejskiej; dla - 15 osób;
Wykonawca: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. , ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom.
 
 
Oferty wyżej wymienionych firm spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsza cenowo, zgodne z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:
 
 
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy
adres wykonawcy
Cena brutto
Numer zadania którego oferta dotyczy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
2
Firma Prywatna ”LUZ”
Irena Kwiecień
ul. Legionów Polskich 4A/17
26-400 Przysucha
31 650,00
Zadanie nr 1
300
2
Firma Prywatna ”LUZ”
Irena Kwiecień
ul. Legionów Polskich 4A/17
26-400 Przysucha
41 200,00
Zadanie nr 2
300
3
ALDEO
Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
6 949,50
Zadanie nr 4
300
4
ALDEO
Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
12 785,00
Zadanie nr 3
300
5
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Usługi Transportowe
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
34 825,00
Zadanie nr 1
272,64
5
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Usługi Transportowe
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
44 260,00
Zadanie nr 2
279,27

 
 Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 1, składające się z części na zadanie nr 1 i zadanie nr 4, złożona przez:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe „KMP” Marcin Piotrowski, ul. Łąkowa 66, 26-600 Radom na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) z powodu niespełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt VI A.5):
 
?   brak formularza cenowego, wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę, będącego załącznikiem nr 7 SIWZ, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, a co się z tym wiąże brak akceptacji warunków w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Formularz cenowy był wymagany przez zamawiającego w celu skorygowania kosztów składowych poszczególnych zadań z kosztami wynikającymi z wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania na realizację w/w Projektu.
 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
 
 
 
  Wójt Gminy Odrzywół
 
/-/ mgr Marian Kmieciak
obrazek
artykuł nr 5

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012

 

IT – 3410/03/2011
Odrzywół, dn. 02.08.2011 r.
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/03/2011
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2  
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 58,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 50/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:  

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
300
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 6
26 – 640 Skaryszew
292,98

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
 /-/ mgr Marian Kmieciak