główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.

Odrzywół: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.
Numer ogłoszenia w BZP: 439048 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389568 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna

 

1) Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a) fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)   nowych posadzek,

c) remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)   wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

e) wymianę ogrodzenia terenu SW,

f) wykonanie opaski wokół istniejącego budynku.

2) Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a) wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)   rozdzielnicy _RG_ Stacji Wodociągowej,

c) instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

d)   instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

e) instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

f) instalacji elektrycznych w zbiorniku napowietrzająco-magazynowym wody,

g)   oświetlenia terenu,

h) linii kablowych w terenie,

i)   ochrony przeciwpożarowej,

j)   ochrony przeciwprzepięciowej,

k) ochrony odgromowej.

3) Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a) dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)   wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c) demontaż istniejących instalacji w budynku SW,

d)   dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

e) wykonanie instalacji technologicznej w budynku SW wraz z montażem urządzeń i armatury,

f) wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

g)   wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

h) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie),

i)   dostawa i montaż zbiornika napowietrzająco - magazynującego wraz z wykonaniem orurowania oraz montażem armatury,

j)   wykonanie zewnętrznych rurociągów wody,

k) wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód przelewowych i spustowych ze zbiornika,

l)   rozruch stacji.

 

Zadanie nr 2

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa

 

1) Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a) fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)   nowych posadzek,

c) remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)   termomodernizacji budynku SUW,

e) wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

f) wykonanie opaski wokół istniejącego budynku,

g)   wykonanie projektowanego odstojnika wód popłucznych (żelbetowy monolityczny).

2) Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a) wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)   rozdzielnicy _RG_ Stacji Uzdatniania Wody,

c) rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu technologicznego _SST_,

d)   instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SUW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

e) instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

f) instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

g)   instalacji elektrycznych w zbiornikach magazynowych wody i odstojniku popłuczyn,

h) oświetlenia terenu,

i)   linii kablowych w terenie,

j)   ochrony przeciwpożarowej,

k) ochrony przeciwprzepięciowej,

l)   ochrony odgromowej.

3) Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a) dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)   wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c) demontaż istniejących urządzeń i instalacji w budynku SUW,

d)   dostawa i montaż aeratora inżektorowo - kaskadowego,

e) dostawa i montaż filtrów pionowych ciśnieniowych,

f) dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

g)   wykonanie instalacji technologicznej w budynku SUW wraz z montażem urządzeń i armatury,

h) wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarki, zbiornika sprężonego powietrza, filtrów powietrza oraz armatury,

i)   wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

j)   wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

k) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SUW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie powietrza),

l)   wykonanie zewnętrznych rurociągów wody surowej i uzdatnionej,

m) wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód popłucznych wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych,

n) wykonanie odstojnika wód popłucznych,

o)   wykonanie drenażu rozsączającego wód nadosadowych,

p)   rozruch stacji.

Szczegółowy zakres i  ilość robót zawierają projekty budowlano - wykonawcze i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 45.26.20.00-1, 29.83.20.00-0, 28.83.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.33.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1606788,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1351374,58 brutto
 • Oferta z najniższą ceną: 1351374,58 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 1923720,00 brutto
 • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Odrzywół

         

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia: 410748 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351028 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2012/2013, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. _SUKCES_ Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175356,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 140220,00

· Oferta z najniższą ceną: 140220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146997,30

· Waluta: PLN.

· Cena brutto za 1 tonę: 738,00 zł 

  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia: 400690 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337898 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę: 3.1.wodociągu posiadającego następujące parametry techniczne: 1) całkowita długość PVC 110 mm L= 2130 m; 2) rurociąg - rury PVC 110 mm SDR 26 PN10 o połączeniach kielichowych z uszczelką montowaną fabrycznie i za pomocą kształtek PVC - łuki jednokielichowe: a) 11° - PN 10, d n = 110 mm, b) 30° - PN 10, d n = 110 mm, c) 45° - PN 10, d n = 110 mm, d) 60° - PN 10, d n = 110 mm, e) 90° - PN 10, d n = 110 mm, 3) króćce żeliwne FW, 4) króćce żeliwne dwukołnierzowe FF L=500 mm, 5) kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów, 6) hydrant ppoż. nadziemny żeliwny PN16 DN 80, 7) śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9, 3.2.Armatura z żeliwa sferoidalnego: 1) zasuwy żeliwne miękkouszczelnione kołnierzowe DN100, 2) trójniki żeliwne kołnierzowe T DN100/80, 3) łączniki kołnierzowo - rurowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalacyjny JANCZES sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 361716,21 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 99833,00
 • Oferta z najniższą ceną: 99833,00 / Oferta z najwyższą ceną: 223497,99
 • Waluta: PLN.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia: 400618 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351146 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2012/2013 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 60417,60 brutto

· Oferta z najniższą ceną: 60417,60 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 60614,40 brutto

· Waluta: PLN.

              Wójt Gminy Odrzywół

         

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola

Odrzywół: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola.
Numer ogłoszenia: 351396 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306076 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,225 km ; 2) Szerokości jezdni: 4,50 - 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Korona drogi 6,0 - 7,00 m ; 5) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu; 6) Warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 7) Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu; 8) Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego; 9) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. Zadanie nr 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamienna Wola. Etap I. Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,260 km; 2) Szerokości jezdni: : 4,50 - 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Korona drogi 6,0 - 7,00 m ; 5) Warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 6) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu; 7) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191 647,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 177 870,50
 • Oferta z najniższą ceną: 177 870,50 / Oferta z najwyższą ceną: 202 267,36
 • Waluta: PLN.

  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak