logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o udzieleniu zamówień / Rok 2012
1.

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.

Odrzywół: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.
Numer ogłoszenia w BZP: 439048 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389568 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna

 

1)     Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)    nowych posadzek,

c)     remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)    wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

e)     wymianę ogrodzenia terenu SW,

f)     wykonanie opaski wokół istniejącego budynku.

2)     Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)    rozdzielnicy _RG_ Stacji Wodociągowej,

c)     instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

d)    instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

e)     instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

f)     instalacji elektrycznych w zbiorniku napowietrzająco-magazynowym wody,

g)    oświetlenia terenu,

h)     linii kablowych w terenie,

i)      ochrony przeciwpożarowej,

j)      ochrony przeciwprzepięciowej,

k)     ochrony odgromowej.

3)     Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a)     dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)    wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c)     demontaż istniejących instalacji w budynku SW,

d)    dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

e)     wykonanie instalacji technologicznej w budynku SW wraz z montażem urządzeń i armatury,

f)     wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

g)    wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

h)     wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie),

i)      dostawa i montaż zbiornika napowietrzająco - magazynującego wraz z wykonaniem orurowania oraz montażem armatury,

j)      wykonanie zewnętrznych rurociągów wody,

k)     wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód przelewowych i spustowych ze zbiornika,

l)      rozruch stacji.

 

Zadanie nr 2

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa

 

1)     Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)    nowych posadzek,

c)     remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)    termomodernizacji budynku SUW,

e)     wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

f)     wykonanie opaski wokół istniejącego budynku,

g)    wykonanie projektowanego odstojnika wód popłucznych (żelbetowy monolityczny).

2)     Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)    rozdzielnicy _RG_ Stacji Uzdatniania Wody,

c)     rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu technologicznego _SST_,

d)    instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SUW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

e)     instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

f)     instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

g)    instalacji elektrycznych w zbiornikach magazynowych wody i odstojniku popłuczyn,

h)     oświetlenia terenu,

i)      linii kablowych w terenie,

j)      ochrony przeciwpożarowej,

k)     ochrony przeciwprzepięciowej,

l)      ochrony odgromowej.

3)     Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a)     dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)    wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c)     demontaż istniejących urządzeń i instalacji w budynku SUW,

d)    dostawa i montaż aeratora inżektorowo - kaskadowego,

e)     dostawa i montaż filtrów pionowych ciśnieniowych,

f)     dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

g)    wykonanie instalacji technologicznej w budynku SUW wraz z montażem urządzeń i armatury,

h)     wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarki, zbiornika sprężonego powietrza, filtrów powietrza oraz armatury,

i)      wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

j)      wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

k)     wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SUW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie powietrza),

l)      wykonanie zewnętrznych rurociągów wody surowej i uzdatnionej,

m)   wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód popłucznych wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych,

n)     wykonanie odstojnika wód popłucznych,

o)    wykonanie drenażu rozsączającego wód nadosadowych,

p)    rozruch stacji.

Szczegółowy zakres i  ilość robót zawierają projekty budowlano - wykonawcze i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 45.26.20.00-1, 29.83.20.00-0, 28.83.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.33.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1606788,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1351374,58 brutto
 • Oferta z najniższą ceną: 1351374,58 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 1923720,00 brutto
 • Waluta: PLN.

                               Wójt Gminy Odrzywół

                             

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 11:44

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia: 410748 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351028 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2012/2013, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. _SUKCES_ Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175356,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 140220,00

·         Oferta z najniższą ceną: 140220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146997,30

·         Waluta: PLN.

·         Cena brutto za 1 tonę: 738,00 zł 

                    Wójt Gminy Odrzywół

                      

                        /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 13:26

rejestr zmian publikacji »

3.

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia: 400690 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337898 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę: 3.1.wodociągu posiadającego następujące parametry techniczne: 1) całkowita długość PVC 110 mm L= 2130 m; 2) rurociąg - rury PVC 110 mm SDR 26 PN10 o połączeniach kielichowych z uszczelką montowaną fabrycznie i za pomocą kształtek PVC - łuki jednokielichowe: a) 11° - PN 10, d n = 110 mm, b) 30° - PN 10, d n = 110 mm, c) 45° - PN 10, d n = 110 mm, d) 60° - PN 10, d n = 110 mm, e) 90° - PN 10, d n = 110 mm, 3) króćce żeliwne FW, 4) króćce żeliwne dwukołnierzowe FF L=500 mm, 5) kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów, 6) hydrant ppoż. nadziemny żeliwny PN16 DN 80, 7) śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9, 3.2.Armatura z żeliwa sferoidalnego: 1) zasuwy żeliwne miękkouszczelnione kołnierzowe DN100, 2) trójniki żeliwne kołnierzowe T DN100/80, 3) łączniki kołnierzowo - rurowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalacyjny JANCZES sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 361716,21 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 99833,00
 • Oferta z najniższą ceną: 99833,00 / Oferta z najwyższą ceną: 223497,99
 • Waluta: PLN.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:51

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia: 400618 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351146 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2012/2013 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 60417,60 brutto

·         Oferta z najniższą ceną: 60417,60 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 60614,40 brutto

·         Waluta: PLN.

                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                      

                                     /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:38

rejestr zmian publikacji »

5.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola

Odrzywół: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola.
Numer ogłoszenia: 351396 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306076 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,225 km ; 2) Szerokości jezdni: 4,50 - 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Korona drogi 6,0 - 7,00 m ; 5) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu; 6) Warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 7) Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu; 8) Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego; 9) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. Zadanie nr 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamienna Wola. Etap I. Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,260 km; 2) Szerokości jezdni: : 4,50 - 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Korona drogi 6,0 - 7,00 m ; 5) Warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 6) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu; 7) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191 647,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 177 870,50
 • Oferta z najniższą ceną: 177 870,50 / Oferta z najwyższą ceną: 202 267,36
 • Waluta: PLN.

                    Wójt Gminy Odrzywół

                  

                      /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 14:38

rejestr zmian publikacji »

6.

Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I

Odrzywół: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej   w Odrzywole - etap I
Numer ogłoszenia w BZP: 309950 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269946 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole – etap I:

 Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1)    Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem;

2)    Plantowanie terenów zielonych;

3)    Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych;

4)    Ustawienie krawężników betonowych;

5)    Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. kolorowej gr. kostki 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem;

6)    Regulację pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem;

7)    Regulację zaworów i hydrantów wodociągowych;

8)    Ustawienie wiaty przystankowej dwumodułowej stalowej ze ściankami ze szkła hartowanego i dachem z polikarbonatu, z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupki mocujące;

9)    Ustawienie ławek żeliwnych z drewnianym oparciem i siedziskiem z wykonaniem stóp fundamentowych i zamocowaniem;

10)  Wykonanie i zamontowanie bram wjazdowych wykonanych z elementów stalowych dwuskrzydłowych szerokość bramy 4,0 m, słupki murowane z cegły klinkierowej;

11) Naprawę muru fundamentowego ( ogrodzeniowego ) zaprawą klejową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.30.00-0.

 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie finansowany w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE, BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152227,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 135962,50 brutto

·         Oferta z najniższą ceną: 135962,50 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 174701,99 brutto

·         Waluta: PLN.

 

                         Wójt Gminy Odrzywół

                           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 12:15

rejestr zmian publikacji »

7.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013.
Numer ogłoszenia: 279986 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239146 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w OdrzywolePublicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 169 – liczba osób może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97018,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 98797,40

·         Oferta z najniższą ceną: 98797,40 / Oferta z najwyższą ceną: 131870,70

·         Waluta: PLN.

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej )  58,46 zł słownie: pięćdziesiąt osiem 46/100 złotych.

 

             Wójt Gminy Odrzywół

          

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 10:13

rejestr zmian publikacji »

8.

Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin

Odrzywół: Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin
Numer ogłoszenia: 242130 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207548 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. Roboty w zakresie remontu zbiornika: 1) Roboty w czaszy małego zbiornika; 2) Barierki ochronne; 3) Remont pomieszczenia z ujęciem wody dla celów ppoż.; 4) Udrożnienie istniejącego rowu melioracyjnego pod mostem w ciągu ulicy Warszawskiej; 5) Udrożnienie istniejącego rowu melioracyjnego powyżej mostu na długości 20 m; 6) Remont istniejącej zastawki betonowej; 7) Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyżej prawego przyczółka, zastawki na dług. 6,75 m; 8) Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego poniżej prawego przyczółka istniejącej zastawki na dług. 5,00 m; 3.2. Roboty w zakresie placu przy zbiorniku: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Roboty ziemne; 3) Fundamenty, schody, balustrady; 4) Nawierzchnie utwardzone; 5) Wyposażenie placu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.53-7, 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU KASMAR, ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109034,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 141450,00
 • Oferta z najniższą ceną: 141450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
 • Waluta: PLN.

                    Wójt Gminy Odrzywół

                  

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-09 14:54

rejestr zmian publikacji »

9.

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie

 

Odrzywół: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie
Numer ogłoszenia w BZP: 108684 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32044 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Centrum Wiejskie w Wysokinie. Zakres zamówienia obejmuje: a) przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku OSP na Centrum Wiejskie spełniające funkcje miejsca spotkań lokalnej społeczności; b) roboty sanitarne obejmują: budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przebudowę i budowę wewnętrznych instalacji polegających na budowie istniejącej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i kotłowni na olej opałowy lekki z kotłem o wydajności 30 kW; c) roboty elektryczne: montaż instalacji elektrycznych pomieszczeń świetlicy i OSP. d) zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie ogrodzenia panelowego z zastosowaniem systemowych słupków i podmurówek. Panele stalowe cynkowane ogniowo, pokryte warstwą lakieru proszkowego poliestrowego, nakładanego metodą elektrostatyczną i wypalanego. Brama przesuwna panelowa lub z profili zamkniętych. Furtki rozwierane 2 szt. rozwierane do wewnątrz z wypełnieniem takim jak w bramie; utwardzenie terenu z wyłożeniem kostki betonowej grub. 8 cm. e) rozbiórka budynku gospodarczego. Podstawowe parametry techniczne: - powierzchnia zabudowy: istniejąca 145,10 m2, projektowana 218,90 m2, całość 364,00 m2; - powierzchnia użytkowa: istniejąca 115,80 m2, projektowana 178,80 m2, całość 294,60 m2; - powierzchnia przebudowywana: 115,80 m2; - kubatura: 2113,40 m3; - wysokość: 7,83 m od poziomu terenu przy wejściu głównym; - gabaryty: 2,53x17,24 m. Dokładny zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, treść SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznakowanie robót, ewentualne odwodnienie wykopów, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań, uporządkowanie terenu. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 3.2. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 333 _Odnowa i rozwój wsi_. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed podpisaniem umowy opracował i przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, (oraz ewentualne przestoje); c) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym łącznie z uzgodnieniami (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów na rysunkach oraz ilości wymienionych w przedmiarze robót) oraz dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień; d) Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do zapoznania się z naturą i rodzajem gruntu, wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie inwestycji, sposobem dojazdu, możliwością komunikacji, obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy; e) Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy oraz jego specyfiki, braku możliwości dojazdu, poboru wody lub odprowadzenia ścieków dla potrzeb zaplecza budowy itd., nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie; f) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt na czas realizacji budowy zorganizuje własne zaplecze budowy w tym biuro budowy oraz pomieszczenia i sanitariaty dla pracowników. g) Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), utrzymywanie porządku na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych, zabezpieczenie zgromadzonych materiałów, informowanie w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach mających związek z przedmiotowymi sieciami, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół niej w tym wykona ogrodzenie placu budowy oraz zapewni właściwe oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu i zieleni, umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją; i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy; j) Jeżeli w SIWZ lub w jej załącznikach pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie budowlanym. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. k) Zamawiający przewiduje płatności częściowe . l) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.43.00.00-0, 34.92.82.00-0, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.23.11-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 333 _Odnowa i rozwój wsi_.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  P H-U KASMAR, ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 825367,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 678033,97 brutto
·           Oferta z najniższą ceną: 678033,97 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 1097224,83 brutto
·           Waluta: PLN.
 
 
 
                      Wójt Gminy Odrzywół

                  /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-05 14:10

rejestr zmian publikacji »

10.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Odrzywół: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Numer ogłoszenia w BZP: 25966 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3442 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego - wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011 roku, 9-cio miejscowego (wliczając miejsce kierowcy) samochodu przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53. Oferowany samochód musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. Niedopuszczalne jest aby oferowany samochód, w okresie od daty produkcji do daty dostawy, podlegał jakimkolwiek naprawom. Wymagane minimalne parametry techniczne zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup dofinansowany ze środków PFRON..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  AUTO-SKAR Sp. z o.o., ul. Radomska 164, 25-451 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111668,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 111 234,41 brutto
·           Oferta z najniższą ceną: 111 234,41brutto / Oferta z najwyższą ceną: 146 400,00 brutto
·           Waluta: PLN.
 
 
                     Wójt Gminy Odrzywół
                   /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 09:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 2007
wersja do druku drukuj