główna zawartość
artykuł nr 1

Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół

Znak sprawy: IT-6710.06.2019   Odrzywół, dnia 20.03.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8). 

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół.

 

Podstawa opracowania: Decyzja nr 112/18/PZ.O z dnia 12 grudnia 2018 roku Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:

 1. Projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół,
 2. Dokumenty niezbędne do decyzji i uzgodnień środowiskowych, jeżeli takowe będą niezbędne.
 3. Dokumenty niezbędne do zezwoleń lub zgłoszeń budowlanych, jeżeli takowe będą niezbędne.

 

2.2. Dokumentacja projektowa zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół winna zawierać m. in.:

 • położenie rekultywowanego składowiska,
 • warunki hydrogeologiczne, morfologia i hydrografia rekultywowanego terenu, na którym znajduje się przedmiotowe składowisko,
 • budowa geologiczna przedmiotowego terenu,
 • zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane działalnością przemysłową,
 • opis materiałów zakwalifikowanych do zrealizowania procesu rekultywacji,
 • projektowane kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenu zdegradowanego,
 • opis prac przygotowawczych przed podjęciem robót rekultywacyjnych,
 • rozwiązania projektowe rekultywacji technicznej i biologicznej,
 • część graficzna przedstawiająca w formie map i przekrojów, zastosowane rozwiązania rekultywacyjne.

 

2.3. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności.

 • Projekt Techniczny (rekultywacja techniczna i biologiczna) – 5 egz.,
 • kosztorys inwestorski – 2 egz.
 • kosztorys nakładczy (ślepy-ofertowy) – 2 egz.
 • przedmiary robót – 2 egz.
 • wersja elektroniczna opracowania w/w dokumentacji w formatach do wyboru (Word, .pdf) – 1 szt. CD),

 

2.4. Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów polegać będzie na:

a) uformowaniu powierzchni zdeponowanych odpadów w sposób zapewniający odpływ wód opadowych zgodnie zaprojektowanym w „EKSPERTYZIE DOTYCZACEJ ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. ODRZYWÓŁ, GMINA ODRZYWÓŁ, POWIAT PRZYSUSKI, WOJ. MAZOWIECKIE” ukształtowaniem odpadów na rzędnych 160,13 – 160,50 m n.p.m. z zachowaniem spadku wierzchowiny 1% i nachylenia skarp od 1:6,8 do 1:2,5.

b) przykryciu skarp i wierzchowiny odpadów warstwą wyrównawczą o miąższości 20 cm, tak że wierzchowina kształtować się będzie na wysokości 160,33 – 160,70 m n.p.m.

c) przedłużeniem 4 istniejących studni odgazowania (jedna studnię wyposażoną w pochodnię do spalania gazu składowiskowego i podłączoną do niej pozostałe 3 studnie odgazowania) ponad zaprojektowane rzędne okrywy rekultywacyjnej (warstwy glebotwórczej).

 

2.5. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do:

 • uzgodnienia przed przystąpieniem do prac projektowych z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją po zaakceptowaniu rozwiązań przedstawionych w koncepcji wraz z orientacyjnym kosztem prac zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów;
 • sporządzenia dokumentacji projektowej spełniającej wymogi ustawowe;
 • opracowania kosztorysu inwestorskiego w zakresie i formie zgodnie przepisami prawa.

 

2.6. Inne dodatkowe obowiązki projektanta:

 • dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza projektant na swój koszt. Czynności te projektant wykonuj w imieniu zamawiającego,
 • wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie w 5ciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej CD, DVD sporządzonej w formacie pdf/word w ilości 1 sztuki,
 • kosztorys inwestorski oraz kosztorys nakładczy należy opracować 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej CD/DVD sporządzonej w formacie pdf w ilości 2 sztuk,
 • projektant udzieli zamawiającemu rękojmi na wykonana dokumentację na okres 3 lat od daty przekazania opracowania,
 • w terminie rękojmi projektant zobowiązuje się nieodpłatnie do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej,
 • w przypadku ogłoszenia postępowania na roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej projektant zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej, a także udzielania odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania do dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.  Pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

5. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonaną w oparciu o wykonaną dokumentację, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U.2017 poz. 1332.).

6. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

7. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Projektant będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

9. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.

11. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

II. Termin wykonania dokumentacji: 31.07.2019 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową związaną z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).

UWAGA: Do wykazu prac projektowych należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

IV. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin / Cbad) x 100
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

V. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) wykaz wykonanych prac projektowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

c) dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie.

 

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 29.03.2019 r. do godz. 11:30 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Odrzywół”, nie otwierać przed dniem 29.03.2019 r. do godz. 11:00”.

 

VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

 • Anna Skowron – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: askowron@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

 • Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.7:30-15:30,w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed

zawarciem umowy przedłożyć na żądanie Zamawiającego:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej Izby Inżynierów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Z up. Wójt

mgr Andrzej Marszałek

  ZASTĘPCA WÓJTA

artykuł nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej.

Znak sprawy: IT-6710.05.2019   Odrzywół, dnia 28.02.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8). 

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej.

 

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:

 1. Wykonanie audytu energetycznego budynku.
 2. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji, wymiana pieca c.o., remont pomieszczeń dawnego budynku „weterynarii”, ,
 3. Przygotowanie niezbędnych materiałów wymaganych przy ewentualnych postępowaniach o uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia budowlanego.
 4. Obliczenie efektu ekologicznego powstałego po zrealizowaniu inwestycji.
 5. Zamawiający znajduje się w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych.
 6. W załączeniu inwentaryzacja budynku usługowego z częścią mieszkalną oraz inwentaryzacja budynku garażowego.

 

2.2. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności.

 • projekt budowlany wraz z wszystkimi branżami (zagospodarowanie terenu, konstrukcyjną architektoniczną; , inst. C.O., wentylacji, elektryczną),
 • projekt wykonawczy wraz z wszystkimi branżami (jw.),
 • specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót,
 • uzgodnienia z BHP, PPOŻ, Powiatową Stację Sanepid w Przysusze, ZUD,
 • kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót,
 • zalecenia BIOZ,
 • opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,
 • opracowanie dokumentacji w 6ciu egz. + płyta CD oddzielnie: projekt, kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy (ślepy-ofertowy),

 

2.3. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do:

 • uzgodnienia przed przystąpieniem do prac projektowych z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją po zaakceptowaniu rozwiązań przedstawionych w koncepcji wraz z orientacyjnym kosztem prac remontowych i termomodernizacyjnych;
 • sporządzenia dokumentacji projektowej spełniającej wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • opracowania kosztorysu inwestorskiego w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

 

 

2.4. Inne dodatkowe obowiązki projektanta:

 • dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza projektant na swój koszt. Czynności te projektant wykonuj w imieniu zamawiającego,
 • wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie w 6ciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej CD, DVD sporządzonej w formacie pdf w ilości 3 sztuk,
 • kosztorys inwestorski oraz kosztorys nakładczy należy opracować 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej CD/DVD sporządzonej w formacie pdf w ilości 2 sztuk,
 • projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji zgodnie z art 20 ust. I pkt. 4 Prawa budowlanego oraz udział w odbiorze ostatecznym ,
 • projektant udzieli zamawiającemu rękojmi na wykonana dokumentację na okres 3 lat od daty przekazania opracowania,
 • w terminie rękojmi projektant zobowiązuje się nieodpłatnie do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej,
 • w przypadku ogłoszenia postępowania na roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej projektant zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej, a także udzielania odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania do dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.  Pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

5. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonaną w oparciu o wykonaną dokumentację, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U.2017 poz. 1332.).

6. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1) udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

2) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, na każde Jego wezwanie,

3) udział (na ewentualne wezwanie) w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

4) udział (na ewentualne wezwanie) w próbach instalacji i rozruchach,

5) udział w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych czy konieczności wykonania zamówień dodatkowych oraz opiniowanie propozycji,

6) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

7. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Projektant będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

10. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej dla każdego z zadań stanowiącej przedmiot umowy.

12. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

13. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykonania dokumentacji na przyłącza po podpisaniu indywidualnych umów z mieszkańcami.

14. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania operatu wodnoprawnego (jeśli takie opracowanie będzie wymagane) oraz do opracowania oceny oddziaływania na środowisko (jeśli takie opracowanie będzie wymagane). Powyższe opracowania należy wycenić i przedstawić w formularzu ofertowym.

15. Wykonawca odniesie się merytorycznie do dokumentacji projektowych będącej w posiadaniu Zamawiającego dla zadań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt I.1.

 

II. Termin wykonania dokumentacji: 15.05.2019 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową związaną z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej (na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).

UWAGA: Do wykazu prac projektowych należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

IV. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin / Cbad) x 100
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

V. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) wykaz wykonanych prac projektowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

c) dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie.

 

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 08.03.2019 r. do godz. 11:30 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej”, nie otwierać przed dniem 08.03.2019 r. do godz. 11:00”.

 

VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

 • Anna Skowron – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: askowron@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

 • Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.7:30-15:30,w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed

zawarciem umowy przedłożyć na żądanie Zamawiającego:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej Izby Inżynierów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dziennym Domu Wsparcia SENIOR+ w miejscowości Odrzywół.

Znak sprawy: IT-6710.04.2019   Odrzywół, dnia 28.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dziennym Domu Wsparcia SENIOR+ w miejscowości Odrzywół.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dziennym Domu Wsparcia SENIOR+ w miejscowości Odrzywół.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dziennym Domu Wsparcia SENIOR+ w miejscowości Odrzywół.

W chili obecnej budynek Dziennego Domu Wsparcia SENIOR+ zasilany jest kotłownią elektryczną.

Proponowany rodzaj paliwa przez Zamawiająceo dla zmodernizowanej kotłowni – olej opałowy.

 

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:

 1. demontaż istniejącej elektrycznej kotłowni..
 2. wykonanie i montaż urządzeń przebudowanej kotłowni,

 

2.2. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności.

 • projekt budowlany wraz z wszystkimi branżami,
 • projekt wykonawczy wraz z wszystkimi branżami,
 • specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót,
 • uzgodnienia z BHP, PPOŻ, Powiatową Stację Sanepid w Przysusze, ZUD,
 • kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót,
 • zalecenia BIOZ,
 • opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,
 • opracowanie dokumentacji w 6ciu egz. + płyta CD oddzielnie: projekt, kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy (ślepy-ofertowy),

 

2.3. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do:

 • uzgodnienia przed przystąpieniem do prac projektowych z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją po zaakceptowaniu rozwiązań przedstawionych w koncepcji wraz z orientacyjnym kosztem prac przebudowy kotłowni;
 • sporządzenia dokumentacji projektowej spełniającej wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • opracowania kosztorysu inwestorskiego w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

 

2.4. Inne dodatkowe obowiązki projektanta:

 • dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza projektant na swój koszt. Czynności te projektant wykonuj w imieniu zamawiającego,
 • wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie w 6ciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej CD, DVD sporządzonej w formacie pdf w ilości 3 sztuk,
 • kosztorys inwestorski oraz kosztorys nakładczy należy opracować 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej CD/DVD sporządzonej w formacie pdf w ilości 2 sztuk,
 • projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji zgodnie z art 20 ust. I pkt. 4 Prawa budowlanego oraz udział w odbiorze ostatecznym inwestycji,
 • projektant udzieli zamawiającemu rękojmi na wykonana dokumentację na okres 3 lat od daty przekazania opracowania,
 • w terminie rękojmi projektant zobowiązuje się nieodpłatnie do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej,
 • w przypadku ogłoszenia postępowania na roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej projektant zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej, a także udzielania odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania do dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.  Pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

5. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonaną w oparciu o wykonaną dokumentację, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U.2017 poz. 1332.).

6. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1) udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

2) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, na każde Jego wezwanie,

3) udział (na ewentualne wezwanie) w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

4) udział (na ewentualne wezwanie) w próbach instalacji i rozruchach,

5) udział w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych czy konieczności wykonania zamówień dodatkowych oraz opiniowanie propozycji,

6) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

7. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Projektant będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

10. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej dla każdego z zadań stanowiącej przedmiot umowy.

12. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

13. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykonania dokumentacji na przyłącza po podpisaniu indywidualnych umów z mieszkańcami.

14. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania operatu wodnoprawnego (jeśli takie opracowanie będzie wymagane) oraz do opracowania oceny oddziaływania na środowisko (jeśli takie opracowanie będzie wymagane). Powyższe opracowania należy wycenić i przedstawić w formularzu ofertowym.

15. Wykonawca odniesie się merytorycznie do dokumentacji projektowych będącej w posiadaniu Zamawiającego dla zadań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt I.1.

 

II. Termin wykonania dokumentacji: 30.04.2019 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy, przebudowy lub modernizacji kotłowni  (na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).

UWAGA: Do wykazu prac projektowych należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

IV. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin / Cbad) x 100
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

V. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) wykaz wykonanych prac projektowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

c) dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie.

 

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 08.03.2019 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę źródła ciepła w Dziennym Domu Wsparcia SENIOR+ w miejscowości Odrzywół”, nie otwierać przed dniem 08.03.2019 r. do godz. 11:00”.

 

VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

 • Anna Skowron – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: askowron@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

 • Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.7:30-15:30,w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed

zawarciem umowy przedłożyć na żądanie Zamawiającego:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej Izby Inżynierów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

„Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”

Odrzywół, 15.01.2019r.

Zapytanie ofertowe

  Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”.  Zakres zadania obejmuje:

Odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 33 posesji.

Zdjęcie z dachu, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 2 posesji.

Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem ceny za:

Odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacją za 1Mg

Demontaż na dachu, odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacja za 1 Mg

należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole (ul. Warszawska 53) w terminie do 24.01.2019r. do godz. 15.00. Oferty mogą być przesłane droga pocztową (decyduje data wpływu).

Szacunkowa ilość Mg w p. 1 wynosi 104,65 (6 156,23m2)

Szacunkowa ilość Mg w p. 2 wynosi 8,35  (491,42m2)

Przyjęto, że:

- średnia waga 1 m2 odpadu podlegająca utylizacji wynosi 17 kg

- 1 szt płyty azbestowej wynosi średnio 1,437m2

 

Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, te. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

Załączniki:
Zbiorcze zestawienie ofert 15 KB
artykuł nr 5

Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 z późn.zm.)

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego – 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 zestawów, spełniających poniższe parametry:

W ramach niniejszego zamówienia dopuszczalny jest zakup wyłącznie komputerów przenośnych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

- Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minmum 1,6 Ghz

- czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),

- pamięć RAM minimum 2GB,

- pamięć masowa minimum 32 GB

- ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10" i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej,

- możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,

- złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,

- zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki.

- możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu.

Sprzęt komputerowy o zdefiniowanych powyżej parametrach minimalnych spełniać będzie podstawowe cele związane z eksploracją zasobów dostępnych przez przeglądarkę Internetową, wyświetlaniem multimediów, tworzeniem i korzystaniem z prostych aplikacji, tworzeniem w edytorze tekstu/ prezentacji/arkuszu kalkulacyjnym, prostą edycją obrazu.
W ofercie zawarte winno być oprogramowanie dające gwarancję spełniania powyższych funkcjonalności.

1. Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne, żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

2. Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia.

3. Urządzenia i ich części muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.

4. Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

5. Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach było zainstalowane oprogramowanie Microsoft Windows.

6. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim oraz gwarancję producenta 24 miesięcy.

7. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

8. Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

II. Termin realizacji: do 31.01.2019 r.

III. Opis obliczania ceny – Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

IV. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć pisemnie pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera w terminie do 22.01.2019, w Urzędzie Gminy Odrzywół, pok. nr 14

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena.

VI. Tryb postępowania: postępowanie jest prowadzone zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30.000 euro, stanowiącego  Załącznik do Zarządzenia
Nr 31/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 czerwca 2015 roku

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), ze względu na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

VII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Katarzyna Jastrzębska, tel. (48)6716057 w. 39, email: kjastrzebska@odrzywol.eu

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia Wykonawcy