główna zawartość
artykuł nr 1

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020

Odrzywół, 17.07.2019

IT-2710.20.2019

Zaproszenie

na zadanie pn.:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020”

Zamawiający:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 17.07.2019 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2019/2020  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.  

Z poważaniem

  Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA

artykuł nr 3

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół

Znak sprawy: IT-2710.16.2019

Odrzywół, 17.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA

 

artykuł nr 4

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych

Znak sprawy: IT-2710.15.2019

Odrzywół, 11.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.:

Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych.

I. Informacje o zamawiającym:


Gmina Odrzywół,

ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół

 

II. Opis przedmiot zamówienia:

 

W ramach zadania Wykonawca wykona dwie altany rekreacyjne dla mieszkańców w miejscowości Lipin i Stanisławowa.

Charakterystyka techniczna:

- kwadrat lub sześciokąt 5,5mX5,5m;

- wykonanie z drewna zabezpieczonego przed kornikiem i wilgocią;

- gont bitumiczny (papa) kolor do uzgodnienia. Położony na deskach zabezpieczonych przed kornikiem i wilgocią;

- wewnątrz ławki wzdłuż bandy;

- oparta na 8 słupach drewnianych;

 

III. Termin realizacji: 15.10.2019r r.

 

IV. Wymagania i warunki zamawiającego:

a) terminie podpisania umowy wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

b) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zamówienie na okres -36 miesięcy. ( Iicząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania).

c) Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin miejsca, na którym zostanie posadowiona altana.

d) Warunki płatności: 7 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury

V. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru oferty będzie cena - waga 100%

Najniższa kwota brutto będzie najkorzystniejszą ofertą.

 

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku wraz ze schematem lub zdjęciem proponowanej altany – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Oferta powinna zostać złożona w siedzibie lub być przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@odrzywol.eu lub osobiście do dnia 19.07.2019 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do urzędu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

OFERTA:
„Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych”
nie otwierać przed dniem 19.07.2019 r. do godz. 12:00”.

 

VII. Wybór wykonawcy:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, faxem lub
e-mailem.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

  • Anna Skowron – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: askowron@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku 6:30 – 13:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Organizacja inscenizacji historycznej: „Bitwa pod Odrzywołem 7-8 września 1939r.- w 80-lecie „polskiego września”.

Odrzywół, dn. 10.05.2019

 

Zapytanie ofertowe.

Przedmiot: Organizacja inscenizacji historycznej: „Bitwa pod Odrzywołem 7-8 września 1939r.- w 80-lecie „polskiego września”.

Termin: 7 lipca b.r. w godzinach popołudniowych w Odrzywole.

Zakres: Organizacja inscenizacji z wykorzystaniem:

- czołgi lub tankietki niemieckie i polskie (minimum po 1 szt.);

- pojazd opancerzony niemiecki 1 sztuka;

- 2 motocykle niemieckie;

- samolot niemiecki;

- pirotechnik do imitacji bombardowań (minimum 10 wybuchów);

- karabiny maszynowe niemieckie 2 sztuki wraz z amunicją;

- karabin maszynowy (ckm) polski 1 sztuka wraz z amunicją;

- żołnierze niemieccy i polscy umundurowani w sort z 1939r. wraz z karabinami i amunicją, min. 40 osób;

- minimum 1 sztuka moździerz wraz z amunicją;

- minimum 5 sanitariuszy lub Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

 

Gmina zapewnia statystów – ludność cywilną oraz udział ułanów WP.

Czas trwania inscenizacji: 60 min. według scenariusza Zamawiającego.

Gmina zapewnia:

- plac do organizacji inscenizacji i jego zabezpieczenie;

- zabezpieczenie ratunkowe;

- zabezpieczenie przeciwpożarowe;

- wstępny scenariusz;

- poczęstunek dla rekonstruktorów.

Oferta z podaniem kosztów realizacji (brutto) prosimy składać w terminie do

7 czerwca 2019r.do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na adres mailowy: sekretariat@odrzywol.eu

Szczegółowych informacji udziela Marian Kmieciak tel. 608 480 114