główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie

Znak sprawy: IT-2710.25.2019

Odrzywół, 30.09.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 12.12.2019 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 14.10.2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie, nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. do godz. 15:00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach proceduralnych:

  • Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  Wykonawca przedłoży również kosztorys ofertowy wykonania przedmiotu zamówienia.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Dzierżawa progu wodnego na rzece Drzewiczce w km 14+285 w Odrzywole z przeznaczeniem na budowę Małej Elektrowni Wodnej

Odrzywół, 29.08.2019

IT-2710.23.2019

 

 

Zaproszenie

 

na zadanie pn.:

 

„Dzierżawa progu wodnego na rzece Drzewiczce w  km 14+285 w Odrzywole z przeznaczeniem na budowę Małej Elektrowni Wodnej”

 

Zamawiający:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dzierżawa progu wodnego na rzece Drzewiczce w  km 14+285 w Odrzywole z przeznaczeniem na budowę Małej Elektrowni Wodnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020

Odrzywół, 17.07.2019

IT-2710.20.2019

Zaproszenie

na zadanie pn.:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020”

Zamawiający:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

artykuł nr 4

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 17.07.2019 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2019/2020  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.  

Z poważaniem

  Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA

artykuł nr 5

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół

Znak sprawy: IT-2710.16.2019

Odrzywół, 17.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Marszałek

ZASTĘPCA WÓJTA