logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Wybory do Sejmu i Senatu RP / Informacje/Ogłoszenia
1.

Multimedialne komunikaty PKW dotyczące Wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła multimedialne komunikaty dotyczące Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
(wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
(wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

Bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo:
https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-07 09:52

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie o losowaniu składów OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), uprzejmie informuję o przeprowadzeniu w dniu 5 października 2015r. o godz. 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 
         Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 15:52

rejestr zmian publikacji »

3.

Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
  • zaadresowaną kopertę zwrotną;
  • karty do głosowania;
  • kopertę na karty do głosowania;
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
  • niniejszą instrukcję.
  Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.
 2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
 3. Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że  karty do głosowania w niej się znajdujące nie  będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
 5. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
 6. Kopertę zwrotną należy zakleić i osobiście, okazując dokument tożsamości nadać w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej:
  • w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia 22 października 2015r.– w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców;
  • w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia 21 października 2015r. – w dowolnej placówce pocztowej Poczty Polskiej.
  W przypadku gdy osoba niepełnosprawna, w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego, zgłosiła potrzebę odbioru od niej koperty zwrotnej, pracownik Poczty Polskiej odbiera tę kopertę najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zarządzono wybory, tj. dnia 22 października 2015r.
 7. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy, do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w godzinach jego urzędowania. Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.
  Należy pamiętać, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej karty do głosowania w tych wyborach wkłada się do jednej koperty na karty do głosowania.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 10:44

rejestr zmian publikacji »

4.

Kalendarz wyborczy

do dnia 5 wrzes?nia 2015 r. 

zawiadomienie Pan?stwowej Komisji Wyborczej: 

  przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborco?w

do dnia 7 wrzes?nia 2015 r. 

powołanie okre?gowych komisji wyborczych

do dnia 15 wrzes?nia 2015 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydato?w na posło?w oraz kandydato?w na senatoro?w w celu zarejestrowania

do dnia 20 wrzes?nia 2015 r.

utworzenie obwodo?w głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach s?ledczych, domach studenckich i zespołach tych domo?w oraz ustalenie ich granic, siedzib i numero?w 

do dnia 25 wrzes?nia 2015 r. 

podanie do wiadomos?ci publicznej informacji o numerach i granicach obwodo?w głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb oso?b niepełnosprawnych, a takz?e o moz?liwos?ci głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  zgłaszanie przez armatoro?w wniosko?w o utworzenie obwodo?w głosowania na polskich statkach morskich 

do dnia 2 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie kandydato?w do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocniko?w komiteto?w wyborczych 

do dnia 4 paz?dziernika 2015 r.

powołanie przez wo?jto?w (burmistrzo?w, prezydento?w miast) obwodowych ko misji wyborczych;
 
  podanie do wiadomos?ci publicznej informacji o numerach i granicach obwo do?w głosowania utworzonych za granica? oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych włas?ci wych dla głosowania korespondencyjnego;
  sporza?dzenie spiso?w wyborco?w przez gminy

od dnia 4 paz?dziernika 2015 r.
do dnia 11 paz?dziernika 2015 r.

składanie przez z?ołnierzy pełnia?cych zasadnicza? lub okresowa? słuz?be? wojskowa? oraz pełnia?cych słuz?be? w charakterze kandydato?w na z?ołnierzy zawodowych lub odbywaja?cych c?wiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takz?e ratowni ko?w odbywaja?cych zasadnicza? słuz?be? wojskowa? w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanto?w z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rza?du, Straz?y Granicznej, Pan?stwowej Straz?y Poz?arnej oraz Słuz?by Wie?ziennej pełnia?cych słuz?be? w systemie skoszarowa nym, wniosko?w o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborco?w sporza? dzanego dla miejscowos?ci, w kto?rej odbywaja? słuz?be?

 do dnia 7 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą **)

 do dnia 10 paz?dziernika 2015 r. zgłaszanie wo?jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporza?dzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 10 paz?dziernika 2015 r. do dnia 23 paz?dziernika 2015 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawco?w radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze 

do dnia 15 paz?dziernika 2015 r.

podanie przez okre?gowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydato?w na posło?w oraz zarejestrowanych kandydatach na senatoro?w 

do dnia 16 paz?dziernika 2015 r.

składanie wniosko?w o sporza?dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 20 paz?dziernika 2015 r.

składanie wniosko?w o dopisanie do spisu wyborco?w w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; 
  składanie przez komitety wyborcze wyborco?w zrzeszonych w zarejestrowa nych organizacjach mniejszos?ci narodowych os?wiadczen? do Pan?stwowej Ko misji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydato?w na posło?w ze zwolnienia z warunku okres?lonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowia?zku przekroczenia progu wyborczego 

do dnia 22 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie przez wyborco?w przebywaja?cych za granica? wniosko?w o wpisanie do spisu wyborco?w w obwodach głosowania utworzonych za granica?;
  zgłaszanie przez wyborco?w przebywaja?cych na polskich statkach morskich wniosko?w o wpisanie do spiso?w wyborco?w w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach 

w dniu 23 paz?dziernika 2015 r. o godz. 24:00

zakon?czenie kampanii wyborczej 

w dniu 25 paz?dziernika 2015 r. godz. 7:00–21:00

głosowanie 

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jez?eli koniec terminu wykonania czynnos?ci okres?lonej w Kodeksie przypada na sobote? albo na dzien? ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jez?eli Kodeks nie stanowi inaczej, czynnos?ci wyborcze sa? dokonywane w godzinach urze?dowania sa?do?w, organo?w wyborczych, urze?do?w gmin oraz konsulato?w. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

**) Zmiana wynikająca z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającego postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1131) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 10:57

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj