główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Odrzywół

Szukamy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i specyficzną wrażliwością, która pozwoli pracować z seniorami. Chcemy, by to miejsce było wyjątkowe i by tętniło życiem. A od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagali ogromnego zaangażowania. Ten projekt jest wyjątkowo ważny dla nas i dla naszych seniorów. Osoba, która go poprowadzi musi rozumieć potrzeby seniorów jak nikt inny! 

Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior +”  w Gminie Odrzywół

Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony od 20 grudnia 2018 – 3 lata
Miejsce wykonywania pracy: ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół

 I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pracy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym podobnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 7. przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania dziennego domu „Senior +”.

II Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. dyspozycyjność,
 4. prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku kierownika:

 1. realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu,
 2. reprezentowanie Dziennego Domu na zewnątrz,
 3. kierowanie bieżącą działalnością,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. organizacja pracy pracowników i Seniorów,
 6. zarządzanie majątkiem Dziennego Domu,
 7. ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
 8. realizacja programu działalności Dziennego Domu,
 9. podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

IV Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko pracy znajduje się na parterze i I piętrze (brak windy),
 2. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 3. brak na stanowisku pracy specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
 4. praca przy komputerze do 4 godzin.

V Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny),
 2. CV – opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS, Dz. U. z 2009 r. Nr 115 poz. 971,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz.1584 ze zm.),
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 10. opracowanie pn. „Koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”.

VI Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 w terminie do godz. 1400 dnia 14.12.2018r.  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior +” w Gminie Odrzywół. Przewidywany termin otwarcia ofert 17.12.2018r.

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Odrzywole. Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w Dziale V powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu lub potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

VII. Postępowanie konkursowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Odrzywół  powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata, może być przeprowadzony test sprawdzający wiedzę,
 3. o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W związku z tym, że nabór prowadzony jest do jednostki, która rozpocznie działalność od 01.01.2019 r., to obowiązek zamieszczenia informacji dotyczącej wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – nie dotyczy jednostki.