główna zawartość
artykuł nr 1

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Ogłoszenie nr 500097267-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

 

Gmina Odrzywół: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532639-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, osoba do kontaktów: Marek Matuszczak
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, Myślakowice 1, 26 – 425 Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 364019635, osoba do kontaktów: Justyna Fornalczyk

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół - koordynator działań i prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, Myślakowice 1, 26 – 425 Odrzywół. Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół - zawarł umowę na swoje punkty. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, Myślakowice 1, 26 – 425 Odrzywół - zawarł umowę na swoje punkty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT – 2710.06.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje : Zadanie A : Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Odrzywół wraz z przeprowadzeniem procedury zmiany dostawcy energii, obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. Zamówienie dotyczy 69 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zadanie B : Przeprowadzenie procedury zmiany charakteru dostaw na umowy obejmujące zakup energii, jej przesył i magazynowanie w sieci nadmiaru wyprodukowanej energii dla punktów z instalacjami fotowoltaicznymi, dla których proces ten następuje po raz pierwszy lub kolejny, a Zamawiający wnioskuje o nadanie statusu prosumenta lub już go uzyskał ; obejmuje ono dokonanie w imieniu Zamawiającego (w razie potrzeby) wypowiedzenia dotychczasowych umów oraz nawiązanie nowych umów kompleksowych (prosumenckich) oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. Zakres tego zadania stanowi, że jego realizacja może nastąpić z ewentualną zmianą dostawcy energii lub bez niej. Powyższy podział na zadania nie stanowi obligatoryjnego zestawienia powinności objętych zamówieniem. Ustanowiony podział na zadania oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie co najmniej jednego z wymienionych zadań. 3.3 Wymagane parametry dostaw : Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3.4 Zakres zamówienia dla zadania A: Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (30 miesięcy) wynosi 1.900.000 kWh, w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 396.150 kWh - energia w strefie szczytowej dla grupy C12a: 30.020 kWh - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C12a: 66.690 kWh - energia w strefie dziennej dla grupy C12b: 369.740 kWh - energia w strefie nocnej dla grupy C12b: 635.550 kWh - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 89.300 kWh - energia rozliczana całodobowo w grupie B11: 312.550 kWh Razem 1.900.000 kWh Licznik w taryfie B11 jest przystosowany do zdalnego odczytu. Z nieznanych Zamawiającemu powodów obecne rozliczenie dystrybucji następuje w taryfie B21, a sprzedaży w B11 (we wcześniejszej umowie kompleksowej figurowało B21). Całość oświetlenia ulicznego jest ujęta w taryfie C12b, w której nie występują żadne PPE o innym charakterze poboru energii. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1a do SIWZ przy założeniu, że łączny skutek wprowadzenia tych punktów nie spowoduje wzrostu wolumenu sprzedaży o ilość większą, niż 10% wielkości szacunkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru powinno się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 3.5 Zakres zamówienia dla zadania B: Zadanie B składa się z następujących elementów : a) Zawarcie nowych umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż, odbiór (magazynowanie w sieci) i dystrybucję energii dla 2 obiektów wymienionych w Załączniku nr 1b na zasadach określonych w Ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 z późn. zm., obejmujące w razie potrzeby również wypowiedzenie starych umów b) Sprzedaż energii w zakresie, w którym może okazać się uzupełnienie niedoboru energii dla tych obiektów, wynosząca w analogicznym do objętego zamówieniem okresie minionym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 27.527 kWh c) Zmagazynowanie w sieci nadmiaru energii wyprodukowanej przez urządzenia fotowoltaiczne Zamawiającego wraz z jej późniejszym zwrotnym dostarczeniem i rozliczeniem według obowiązujących zasad. Dla zamówienia w części określonej jako zadanie B obowiązująca będzie umowa w brzmieniu zaproponowanym przez składającego ofertę Wykonawcę. Wykonawca, który składa ofertę na zadanie B ma obowiązek dołączyć do oferty wzór takiej umowy. Zamawiający zakłada, że w okresie zamówienia nie powinny nastąpić żadne zmiany co do ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1b do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 523292.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Email wykonawcy: katarzyna.witosz@tauron.pl
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Kod pocztowy: 30-417
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 574902.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 574902.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 592429.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak