główna zawartość
artykuł nr 1

„Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”

Odrzywół, 15.01.2019r.

Zapytanie ofertowe

  Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”.  Zakres zadania obejmuje:

Odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 33 posesji.

Zdjęcie z dachu, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 2 posesji.

Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem ceny za:

Odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacją za 1Mg

Demontaż na dachu, odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacja za 1 Mg

należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole (ul. Warszawska 53) w terminie do 24.01.2019r. do godz. 15.00. Oferty mogą być przesłane droga pocztową (decyduje data wpływu).

Szacunkowa ilość Mg w p. 1 wynosi 104,65 (6 156,23m2)

Szacunkowa ilość Mg w p. 2 wynosi 8,35  (491,42m2)

Przyjęto, że:

- średnia waga 1 m2 odpadu podlegająca utylizacji wynosi 17 kg

- 1 szt płyty azbestowej wynosi średnio 1,437m2

 

Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, te. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

Załączniki:
Zbiorcze zestawienie ofert15 KB