główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół, dnia 05.08.2019 r.

IT-2710.16.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.16.2019  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: KADO POLSKA P.P.H.U. EXPORT-IMPORT DOMINIK KALUŚ 

ul. Kielecka 175/1, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 65 190,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszyst kie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.  

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

KADO POLSKA P.P.H.U. EXPORT-IMPORT DOMINIK KALUŚ

ul. Kielecka 175/1

26-600 Radom

65 190,00

20

90

10

100

2

FIOR Sp. z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

128 855,05

3

45,54

10

55,54

3

Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o.

Julianów Lesiewski 6

96-230 Biała Rawska

 

84 869,64

4

69,13

10

79,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

    mgr Marian Kmieciak