artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu napowietrznej linii SN oraz napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa nowej linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) oraz budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i wlz w miejscowości Kamienna Wola

 Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 31.10.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 151, 26-110 Skarżysko Kamienna, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu napowietrznej linii SN oraz napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa nowej linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) oraz budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i wlz w miejscowości Kamienna Wola, dz. nr 2329, 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317, 2316, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310/1, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 2247, 2246/2, 2246/1, 2245, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2189, 1556, 2190, 1818, 1817, 1816/2, 1816/1, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1804, 1803, 1802, 1793, 1792, 1791, 2066, 2184, 2183, 2182, 2162/1, 2154/1, 2150/1, 2149/1, 2148/1, 2147/1, 2072/3, 2070/1, 1389, 1387, 1386, 1384, 1211, 1088, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1090, 1060/1, 2437, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1091, 1068/1, 1068/2, 1067, 235, 709, 710, 712/1, 714/1, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 2433, 725, 726, 727, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 866, 867, 897, 946, 947, 482, 474/2, 475/2, 460/1, 458/2.

Projekt budowy sieci  elektroenergetycznej obejmuje obszar zawarty w miejscowości Kamienna Wola w obrębie dz. nr 2329, 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317, 2316, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310/1, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 2247, 2246/2, 2246/1, 2245, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2189, 1556, 2190, 1818, 1817, 1816/2, 1816/1, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1804, 1803, 1802, 1793, 1792, 1791, 2066, 2184, 2183, 2182, 2162/1, 2154/1, 2150/1, 2149/1, 2148/1, 2147/1, 2072/3, 2070/1, 1389, 1387, 1386, 1384, 1211, 1088, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1090, 1060/1, 2437, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1091, 1068/1, 1068/2, 1067, 235, 709, 710, 712/1, 714/1, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 2433, 725, 726, 727, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 866, 867, 897, 946, 947, 482, 474/2, 475/2, 460/1, 458/2.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek od godz. 600-1400 do dnia 14.11.2018 r.)
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn)

 

ZP.6733.6.2016         Odrzywół, dnia 09.11.2016 r.  

 

OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 07.11.2016 r. na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez Pana Pawła Chmielewskiego pełnomocnika Firmy Projektowo-Wykonawczej INSTAL PROEJKT Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola na działkach o nr ewid. 2419, 2418, 2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 948, 494, 951, 885, 952, 890, 893, 960, 909/3, 910, 924, 923/1, 933, 934, 938/4, 939, 1211.

  Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół (pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

  Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

2.Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń

3.Sołtys sołectwa Kamienna Wola Pan Marian Fornalczyk, zam. Kamienna Wola 10, 26-425 Odrzywół

4.strony wg wykazu 5.a/a


Do wiadomości:

1.Paweł Chmielewski Firma Projektowo-Wykonawcza INSTAL PROEJKT Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów

2.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

  Kierownik Referatu

  Jerzy Macierzyński

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZP.6733.4.2016, z dn. 05.10.2016 r.

ZP.6733.4.2016 Odrzywół, dnia 05.10.2016 r. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Wójt Gminy Odrzywół, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3 km, zlokalizowanej na części działki nr ewid. 668 w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa oraz na działkach nr ewid. 1441, 1442, 1591/19 w miejscowości Różanna, obręb Myślakowice. Informuję, że w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z: - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II ul. 25 Czerwca 68, 26 ? 600 Radom; - Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Przysusze Al. Jana Pawła II nr 5/2, 26 ? 400 Przysucha, - Starostą Przysuskim Al. Jana Pawła II nr 10, 26 ? 400 Przysucha, Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół w pokoju nr 4 A oraz zgłosić swoje uwagi od dnia 06.10.2016 r. do dnia 10.10.2016 r. Kierownik Referatu Jerzy Macierzyński

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół, z dn. 31.08.2016 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w m. Wysokin, gmina Odrzywół.

ZP.6733.5.2016 Odrzywół, dnia 31.08.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 30.08.2016 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez Pana Romana Zielińskiego pełnomocnika KASJE Sp.z o. o., Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w m. Wysokin, gmina Odrzywół. Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530, piątek w godz. 800-1600). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Podpisane

Kierownik Referatu

Jerzy Macierzyński

 

Otrzymują:

1.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2.KASJE Sp. z o.o., Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk

3.Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół

4.Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół ? wywieszenie na tablicy ogłoszeń

5.Sołtys sołectwa Wysokin Pan Stanisław Lerka, zam. Wysokin, ul. Ogrodowa 11, 26 ? 425 Odrzywół ? wywieszenie na tablicy ogłoszeń

6.Sołtys sołectwa Ceteń Pani Elżbieta Garczyńska, zam. Ceteń 57, 26 ? 425 Odrzywół ? wywieszenie na tablicy ogłoszeń

7.Wspólnota Gruntowa Wsi Wysokin, Pan Marian Sołtysiak, zam. Wysokin, ul. Brzeska 25, 26-425 Odrzywół

8.Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

9.Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha 10.a/a

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6733.1.2015 z dnia 04. 05. 2015 r. w sprawie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Jelonek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy: linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Jelonek  

 

 

 

ZP.6733.1.2015 Odrzywół, dnia 04. 05. 2015 r.  

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 28. 04. 2015 r. na wniosek P.W.KEMP-EL Marek Stachniak oś. Słoneczne 14, 26 – 340 Drzewica  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Jelonek obręb Jelonek, gm. Odrzywół” na działkach numer ewidencyjny 97, 390.

 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół    ( pokój nr 4a ) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600 .

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Referatu

Jerzy Macierzyński

 

 

Otrzymują:

 

1.   P.W. „KEMP-EL” Marek Stachniak oś. Słoneczne 14, 26 – 340   Drzewica

2. Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

3. Strony wg załączonego wykazu

4. Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń 

5. a/a