artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne Gminy Odrzywół

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki między gminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY:
 1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
  Kierownik – mgr Ewa Matuszczak, tel. 48 67 16 057, 036 w. 43
 2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Odrzywole,
  ul. Warszawska 51 26-425 Odrzywół
  Dyrektor – mgr Anna Zbrowska, tel. 48 67 16 040
 3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ODRZYWOLE,
  ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
  Kierownik – Bogumiła Stępień tel. 48 67 16 033
 4. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ODRZYWOLE
  ul. Warszawska 55, 26-425 Odrzywół
  Dyrektor – Andrzej Majchrzak tel. 48 67 16 023
 5. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU "A" I "B" W MYŚLAKOWICACH
  Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół
  Kierownik - mgr Justyna Fornalczyk, tel. 48 674 27 28

 

Dostępne podkategorie:
Ośrodek Pomocy Społecznej