artykuł nr 1

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 162/432 nieruchomości rolnych połóżonych w Myślakowicach

 

    Odrzywoł.2012.05.09

  Ogłoszenie o rokowaniach

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza rokowania po II przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż udziału w wysokości 162/432 nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w jednostce ewidencyjnej Odrzywół w miejscowości   Myślakowice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 

·   nr 71 o pow. 0, 04 ha, cena wywoławcza 50,00 zł,

·   nr 419 o pow. 0, 06 ha, cena wywoławcza  100,00 zł

·   nr 462 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza  1300,00 zł

·   nr 541 o pow. 0,12 ha, cena wywoławcza  250,00 zł

·   nr 542 o pow. 0,22 ha, cena wywoławcza  450,00 zł

·   nr 543 o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza  100,00 zł.

·   nr 671 o pow. 0,26 ha, cena wywoławcza  500,00 zł

·   nr 672 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza  250,00 zł

·   nr 673 o pow. 0,03 ha, cena wywoławcza  50,00 zł

·   nr 831 o pow. 0,22 ha, cena wywoławcza  450,00 zł

·   nr 832 o pow.0,06 ha, cena wywoławcza   100,00 zł

·   nr 833 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza  250,00 zł

·   nr 960 o pow. 0,18 ha, cena wywoławcza  350,00 zł

·   nr 961 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza  250, 00 zł

·   nr 962 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza  150,00 zł

·   nr 1130 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza  100,00 zł

·   nr 1131 o pow. 0,35 ha, cena wywoławcza  450,00 zł

·   nr 1132 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza  100,00 zł

·   nr 1270 o pow. 0,12 ha, cena wywoławcza  150,00 zł

·   nr 1271 o pow. 0, 10 ha, cena wywoławcza  150,00 zł

·   nr 1272 o pow. 0,04 ha, cena wywoławcza 50,00 zł

·   nr 1365 o pow. 0,55 ha, cena wywoławcza 900,00 zł.

 

Przetargi na wyżej wymienione nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach

·   I przetarg – 24.11.2011r

·   II przetarg – 13.01.2012r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w terminie do dnia 11.06.23012 roku do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 w zamkniętej kopercie z napisem: ”Rokowania na sprzedaż udziału w działkach położonych   w Myślakowicach  - 14 czerwiec 2012.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zwierać:

·   Imię, nazwisko i adres zamieszkania

·   datę sporządzenia zgłoszenia

·   oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

·   proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

·   własnoręczny podpis

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

  Termin przeprowadzenia rokowań: 14.06.2012r.(tj. czwartek) godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Odrzywole pok. nr 17 (sala narad). Warunkiem dopuszczenia  do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w BS w Radomiu O/Odrzywół. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań. Zaliczka wpłacona w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu oraz nie uiści ceny nieruchomości sprzedanej w drodze rokowań w określonym terminie, tj. nie później niż do dnia zawarcia umowy – wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach a także pozostałych warunkach rokowań można uzyskać  w pok. nr 4 u P. H. Bartos, tel. 48 6716057 w. 42.

Rokowania z ważnych przyczyn mogą zostać odwołane lub unieważnione.  

Wójt Gminy  

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości162/432 nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Myślakowice

 

   Odrzywól.08.12.2011
 
 
OGŁOSZENIE O II  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 
Gmina Odrzywół ogłasza II nieograniczony przetarg na sprzedaż udziału w wysokości  162/432  nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w jednostce ewidencyjnej Odrzywół w miejscowości:
Myślakowice  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
·   nr 71 o pow. 0, 04 ha, cena wywoławcza 50,00 zł
·   nr 419 o pow. 0, 06 ha, cena wywoławcza 100,00 zł
·   nr 462 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza  1 300,00 zł
·   nr 541 o pow. 0,12 ha, cena wywoławcza  250,00 zł
·   nr 542 o pow. 0,22 ha, cena wywoławcza   450,00 zł
·   nr 543 o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza  100,00 zł.
·   nr 671 o pow. 0,26 ha, cena wywoławcza  500,00 zł
·   nr 672 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza  250,00 zł
·   nr 673 o pow. 0,03 ha, cena wywoławcza  50,00 zł
·   nr 831 o pow. 0,22 ha, cena wywoławcza    450,00 zł
·   nr 832 o pow.0,06 ha, cena wywoławcza     100,00 zł
·   nr 833 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza   250,00 zł
·   nr 960 o pow. 0,18 ha, cena wywoławcza   350,00 zł
·   nr 961 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza 250 00 zł
·   nr 962 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza    150,00 zł
·   nr 1130 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza  100,00 zł
·   nr 1131 o pow. 0,35 ha, cena wywoławcza  450,00 zł
·   nr 1132 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza  100,00 zł
·   nr 1270 o pow. 0,12 ha, cena wywoławcza  150,00 zł
·   nr 1271 o pow. 0, 10 ha, cena wywoławcza 150,00 zł
·   nr 1272 o pow. 0,04 ha, cena wywoławcza 50,00 zł
·   nr 1365 o pow. 0,55 ha, cena wywoławcza  900,00 zł.
 
Działki w/w oprócz działki nr 462 są to działki rolne, maja kształt wąskich czworokątów, nie są zabudowane, ani ogrodzone. Leżą na terenach nieuzbrojonych w żadne urządzenia infrastruktury technicznej. Częściowo są użytkowane rolnicze, częściowo porośnięte dzikim lasem (samosiejki). Dojazd do działek stanowią wąskie drogi gruntowe.
Działka nr 462 ma kształt czworokąta, leży na terenach budowlanych, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, nie jest zabudowana ani ogrodzona, teren jest płaski, równy. Leży na terenach uzbrojonych w energię elektryczną i sieć wodociągową. Dojazd drogą asfaltową
Działki powyższe maja urządzoną księgę wieczysta KW Nr RA1P/00026071/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. W/w nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu   w terminie składania ofert w BS w Odrzywole. Oferty pisemne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pok. nr 14 do dnia 10 stycznia 2012 roku do godz. 1500. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Odrzywole pok. nr 17 w dniu 13 stycznia  2012 roku o godz. 1200. . Oferent, który wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie wpłaci do dnia odpisu notarialnego pełnej kwoty traci wadium na rzecz Gminy Odrzywół.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w terminie składania ofert  w pok. nr 4 u P. H. Bartos, tel. 48 6716057 w. 42.
 
Wójt Gminy 
 
    /-/ mgr Marian Kmieciak 
 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własnośc Gminy Odrzywół

 

  Odrzywól.08.12.2011
 
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół ogłasza II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w jednostce ewidencyjnej Odrzywół w miejscowości:
1. Odrzywół oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki rolne o  nr 2050 o pow. 0,35 ha i nr 2137/2 o pow. 0,18 ha uregulowanych w KW Nr 7601 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiącej własność Gminy Odrzywół. Działki mają kształt długiego czworokąta, nie zabudowane, nie ogrodzone, porośnięte dzikim lasem do wykarczowania i trawą, dojazd droga gruntową. Leżą na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza działki nr 2050 wynosi 1 100,00 zł a działki nr 2137/2 wynosi  800,00 zł.
2. Łęgonice Małe oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka rolna nr 967/1 o pow. 0,30 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002223/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiącej własność Gminy Odrzywół. Działka ma kształt długiego prostokąta, nie zabudowana, położona w odległości około 300 m od zabudowy siedliskowej, nie ogrodzona, dojazd drogą gruntową utwardzoną kruszywem. Leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza wynosi  1 300,00 zł.
3. Kolonia Ossa (Dębowa Góra) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki rolne nr 216 o  pow. 2,79 ha i nr 221 o pow. 0,85 ha uregulowanych w KW Nr 7601 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Odrzywół, mają kształt długiego czworokąta, nie są zabudowane ani ogrodzone, w części zadrzewione są sosnami samosiejkami nie podnoszącymi wartości użytkowej dojazd do działek drogą gruntową. Działka nr 216 leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nr 221 leży w odległości około 100 m od zabudowy siedliskowej, uzbrojona jest w energię i wodę. Cena wywoławcza działki nr 216 wynosi 15 500,00 zł a cena działki nr 221 wynosi  9 600,00 zł.
4. Dąbrowa  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
·  nr działki 481/2 o pow. 0,73 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 1 100,00 zł;
·  nr  działki  482/2  o  pow. 0,38 ha  uregulowanej w  KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 550,00 zł;
· nr  działki 229/2 o pow. 0,10 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002223/6, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł;
· nr działki 246/4 o pow. 0,10 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 150,00 zł;
· nr działki 287/1 o pow. 0,51 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza  750,00 zł;
· nr działki 254/2 o pow. 0,13 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 200,00 zł;
· nr  działki  257/2 o pow. 0,20 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002236/6, cena wywoławcza 300,00 zł;
· nr działki 375 o pow. 0,39 ha , KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 600,00 zł
· nr działki 376 o pow. 0,59 ha, KW nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi  850,00 zł
· nr działki 106 o pow. 0,05 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 70,00 zł;
· nr działki 107 o pow. 0,27 ha , KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 400,00 zł;
· nr działki 134 o pow. 0,11 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 160,00 zł;
· nr działki 77/2 o pow. 0,15 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza  220,00 zł; 
· nr działki 141 o pow. 0,06 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 90,00 zł;
· nr działki 135 o pow. 0,04 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 60,00 zł.  
  Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych, działki stanowią własność Gminy Odrzywół.  mają kształt długich, wąskich prostokątów, nie zabudowane i nie ogrodzone, porośnięte trawą i dzikim lasem. Dojazd do działek stanowią wąskie drogi gruntowe. Leżą na terenach nieuzbrojonych w żadne urządzenia infrastruktury technicznej.  
W/w nieruchomości wolne są  od obciążeń i zobowiązań.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu w terminie składania ofert w BS w Odrzywole. Oferty pisemne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pok. nr 14 do dnia 10 stycznia 2012 roku do godz. 1500. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Odrzywole pok. nr 17 w dniu 13 stycznia 2012 roku o godz. 1000 .Oferent, który wygra przetarg  a uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie wpłaci do dnia odpisu notarialnego pełnej kwoty traci wadium na rzecz Gminy Odrzywół.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w terminie składania ofert w pok. nr 4 u P. H. Bartos, tel. 48 6716057 w. 42.
Wójt Gminy
 
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

 

   Odrzywól.19.10.2011
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Gmina Odrzywół ogłasza I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w jednostce ewidencyjnej Odrzywół w miejscowości:
1. Odrzywół oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki rolne o  nr 2050   o pow. 0,35 ha i nr 2137/2 o pow. 0,18 ha uregulowanych w KW Nr 7601 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiącej własność Gminy Odrzywół. Działki mają kształt długiego czworokąta, nie zabudowane, nie ogrodzone, porośnięte dzikim lasem do wykarczowania i trawą, dojazd droga gruntową. Leżą na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza działki nr 2050 wynosi 2 200,00 zł a działki nr 2137/2 wynosi 1 500,00 zł.
2. Łęgonice Małe oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka rolna nr 967/1 o pow. 0,30 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002223/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiącej własność Gminy Odrzywół. Działka ma kształt długiego prostokąta, nie zabudowana, położona w odległości około 300 m od zabudowy siedliskowej, nie ogrodzona, dojazd drogą gruntową utwardzoną kruszywem. Leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza wynosi 2 500,00 zł.
3. Lipiny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka rolno-leśna  nr 116 o pow. 0,38 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00036148/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiącej własność Gminy Odrzywół. Nieruchomość położona jest   w sąsiedztwie terenów leśnych, ma kształt długiego czworokąta, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest częściowo lasem sosnowym, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, nie uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza wynosi 11 600,00 zł.
4. Kolonia Ossa (Dębowa Góra) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki rolne nr 216 o  pow. 2,79 ha i nr 221 o pow. 0,85 ha uregulowanych w KW Nr 7601 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Odrzywół, mają kształt długiego czworokąta, nie są zabudowane ani ogrodzone, w części zadrzewione są sosnami samosiejkami nie podnoszącymi wartości użytkowej dojazd do działek drogą gruntową. Działka nr 216 leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nr 221 leży w odległości około 100 m od zabudowy siedliskowej, uzbrojona jest w energię i wodę. Cena wywoławcza działki nr 216 wynosi 30 900,00 zł a cena działki nr 221 wynosi 19 100,00 zł.
 
5. Dąbrowa  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
· nr działki 481/2 o pow. 0,73 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 2 070,00 zł;
· nr  działki  482/2  o  pow. 0,38 ha  uregulowanej w  KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 1 080,00 zł;
· nr  działki 229/2 o pow. 0,10 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002223/6, cena wywoławcza wynosi 280,00 zł;
· nr działki 246/4 o pow. 0,10 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 280,00 zł;
· nr działki 287/1 o pow. 0,51 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 1 450,00 zł;
· nr działki 254/2 o pow. 0,13 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 370,00 zł;
· nr  działki  257/2 o pow. 0,20 ha uregulowanej w KW Nr RA1P/00002236/6, cena wywoławcza 570,00 zł;
· nr działki 375 o pow. 0,39 ha , KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 1 110,00 zł
· nr działki 376 o pow. 0,59 ha, KW nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 1 680,00 zł
· nr działki 106 o pow. 0,05 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 140,00 zł;
· nr działki 107 o pow. 0,27 ha , KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 770,00 zł;
· nr działki 134 o pow. 0,11 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza wynosi 310,00 zł;
· nr działki 77/2 o pow. 0,15 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 430,00 zł; 
· nr działki 141 o pow. 0,06 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 170,00 zł;
· nr działki 135 o pow. 0,04 ha, KW Nr RA1P/00002270/0, cena wywoławcza 110,00 zł.  
 
  Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych, działki stanowią własność Gminy Odrzywół.  mają kształt długich, wąskich prostokątów, nie zabudowane  i nie ogrodzone, porośnięte trawą i dzikim lasem. Dojazd do działek stanowią wąskie drogi gruntowe. Leżą na terenach nieuzbrojonych w żadne urządzenia infrastruktury technicznej. W/w nieruchomości wolne są  od obciążeń i zobowiązań.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu w terminie składania ofert w BS w Radomiu O/Odrzywół. Oferty pisemne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pok. nr 14 do dnia 21 listopada 2011 roku do godz. 1500. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Odrzywole pok. nr 17 w dniu 24 listopada  2011 roku o godz. 1000 .Oferent, który wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie wpłaci do dnia odpisu notarialnego pełnej kwoty traci wadium na rzecz Gminy Odrzywół.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w terminie składania ofert w pok. nr 4 u P. H. Bartos, tel. 48 6716057 w. 42.
 
   Wójt Gminy
  /-/ mgr Marian Kmieciak
 
 
 
 
 
Odrzywól.19.10.2011
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
 
Gmina Odrzywół ogłasza I nieograniczony przetarg na sprzedaż udziału w wysokości  162/432  nieruchomości rolnych niezabudowanych  położonych w  jednostce ewidencyjnej  Odrzywół w  miejscowości: Myślakowice  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
·   nr 71 o pow. 0, 04 ha, cena wywoławcza 100,00 zł,
·   nr 419 o pow. 0, 06 ha, cena wywoławcza 200,00 zł
·   nr 462 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza 2 500,00 zł
·   nr 541 o pow. 0,12 ha, cena wywoławcza 500,00 zł
·   nr 542 o pow. 0,22 ha, cena wywoławcza 900,00 zł
·   nr 543 o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza 200,00 zł.
·   nr 671 o pow. 0,26 ha, cena wywoławcza 1 000,00 zł
·   nr 672 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza 500,00 zł
·   nr 673 o pow. 0,03 ha, cena wywoławcza 100,00 zł
·   nr 831 o pow. 0,22 ha, cena wywoławcza 900,00 zł
·   nr 832 o pow.0,06 ha, cena wywoławcza 200,00 zł
·   nr 833 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza 5090,00 zł
·   nr 960 o pow. 0,18 ha, cena wywoławcza 700,00 zł
·   nr 961 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza 500, 00 zł
·   nr 962 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza 300,00 zł
·   nr 1130 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza 200,00 zł
·   nr 1131 o pow. 0,35 ha, cena wywoławcza 900,00 zł
·   nr 1132 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza 200,00 zł
·   nr 1270 o pow. 0,12 ha, cena wywoławcza 300,00
·   nr 1271 o pow. 0, 10 ha, cena wywoławcza 300,00 zł
·   nr 1272 o pow. 0,04 ha, cena wywoławcza 100,00 zł
·   nr 1365 o pow. 0,55 ha, cena wywoławcza 1 700,00 z.
 
Działki w/w oprócz działki nr 462 są to działki rolne, mają kształt wąskich czworokątów, nie są zabudowane, ani ogrodzone. Leżą na terenach nieuzbrojonych w żadne urządzenia infrastruktury technicznej. Częściowo są użytkowane rolnicze jako grunty orne i łąki, częściowo porośnięte dzikim lasem (samosiejki). Dojazd do działek stanowią wąskie drogi gruntowe.
Działka nr 462 ma kształt czworokąta, leży na terenach budowlanych, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, nie jest zabudowana ani ogrodzona, teren jest płaski, równy. Leży na terenach uzbrojonych w energię elektryczną i sieć wodociągową. Dojazd droga asfaltową
Działki powyższe maja urządzoną księgę wieczysta KW Nr RA1P/00026071/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. W/w nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu   w terminie składania ofert w BS w Radomiu O/Odrzywół. Oferty pisemne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pok. nr 14 do dnia 21 listopada 2011 roku do godz. 1500. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Odrzywole pok. nr 17 w dniu 24 listopada 2011 roku o godz. 1200. . Oferent, który wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie wpłaci do dnia odpisu notarialnego pełnej kwoty traci wadium na rzecz Gminy Odrzywół.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w terminie składania ofert w pok. nr 4 u P. H. Bartos, tel. 48 6716057 w. 42.
 
 
  Wójt Gminy
 
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Wójt Gminy Odrzywól podaje do publicznej wiadomoci "Wykasz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"

 

  Odrzywół.20.07.2011
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Odrzywół podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
.
Wójt Gminy Odrzywół na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zm.) informuje, że do sprzedaży przeznaczone są niżej wymienione nieruchomości:
 
I. MIEJSCOWOŚĆ: KŁONNA
I. Nr działki   626/2
· Powierzchnia: 0,1083 ha
· Przeznaczenie:  potencjalne obszary do zabudowania
· opis nieruchomości: działka przy drodze asfaltowej, w sąsiedztwie terenów rolnych, w odległości około 400 m od zabudowy siedliskowej, ma kształt wielokąta, nie jest zabudowana ani ogrodzona i niezagospodarowana, dojazd drogą asfaltową. Leży na terenach uzbrojonych w sieć wodociągową.
· Nr KW: 12 545
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 10 900,00 zł.
 
II. MIEJSCOWOŚĆ:   ODRZYWÓŁ
1. Nr działki: 2050
· Powierzchnia: 0,35  ha
· Przeznaczenie: grunty orne
· Opis nieruchomości:: kształt długiego czworokąta, nie zabudowana, nie ogrodzona, porośnięta dzikim lasem niepielęgnowanym, wymagającym wykarczowania. Dojazd wąską drogą gruntową. Leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej.
· Nr KW 7601
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 2 200,00 zł
 
2. Nr działki: 2137/2
· Powierzchnia: 0,18 ha
· Przeznaczenie: grunty orne
· Opis nieruchomości: kształt długiego czworokąta, nie zabudowana, nie ogrodzona, porośnięta jest trawą.. Dojazd wąską drogą gruntową. Leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW :7601
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 1 500,00 zł.
 
III. MIEJSCOWOŚĆ: ŁĘGONICE MAŁE
 
1. Nr działki: 967/1
· Powierzchnia: 0,30 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, nie zabudowana, w odległości około 300 m od zabudowy siedliskowej, nie ogrodzona, użytkowana jest rolniczo. Dojazd drogą gruntową utwardzoną kruszywem.. Leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW RA1P/00002223/6
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 2 500,00 zł
 
IV. MIEJSCOWOŚĆ: LIPINY
 
1. Nr działki: 116
· Powierzchnia: 0,38 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów leśnych. Ma kształt długiego czworokąta, nie jest zabudowana ani ogrodzona. Porośnięta jest lasem sosnowym. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej.
· Nr KW: RA1P/00036148/3
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 11 600,00 zł
 
V. MIEJSCOWOŚĆ: KOLONIA OSSA (DĘBOWA GÓRA)
 
1. Nr działki: 216
· Powierzchnia: 2,79 ha
· Przeznaczenie : działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego czworokąta, teren wznosi się  w kierunku wschodnim, nie jest zabudowana ani ogrodzona, w części zadrzewiona jest sosnami samosiejkami, nie podnoszącymi wartości nieruchomości, w pozostałej części stanowi nieużytek porośnięty trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: 7601
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 30 900,00zł
 
 
2. Nr działki: 221
· Powierzchnia: 0,85 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego czworokąta, w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych , w odległości około 100 m od zabudowy siedliskowej, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta trawą, dojazd drogą gruntową, leży na terenach uzbrojonych w energię i wodę.
· Nr KW: 7601
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 19 100,00 zł.
 
VI. MIEJSCOWOŚĆ: DĄBROWA
 
1..Nr działki: 481/2
· Powierzchnia: 0,73 ha
· Przeznaczenie: działka rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt długich, wąskich czworokątów, od strony południowej sąsiaduje z zabudową zagrodową i pastwiskami, w części północnej z działkami leśnymi, nie są zabudowane ani ogrodzone, w części południowej porośnięta jest trawą zaś w części północnej dzikim lasem do wykarczowania. dojazd wąską leśną drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej.
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu:: pisemny
· Cena: 2070,00zł
 
2. Nr działki : 482/2
· Powierzchnia: 0,38 ha
· Przeznaczenie: działka rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt długich, wąskich czworokątów, od strony południowej sąsiaduje z zabudową zagrodową i pastwiskami, w części północnej z działkami leśnymi, nie są zabudowane ani ogrodzone, w części południowej porośnięta jest trawą zaś w części północnej dzikim lasem do wykarczowania. dojazd wąską leśną drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej.
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 1080,00zł
 
 
 
 
 
3. Nr działki: 229/2
· Powierzchnia: 0,10 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi i leśnymi, nie są zabudowane ani ogrodzone, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002223/6
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 280,00 zł
 
4. Nr działki :246/4
· Powierzchnia : 0,10 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi i leśnymi, nie są zabudowane ani ogrodzone, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych  w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena : 280,00zł
 
5. Nr działki: 254/2
· Powierzchnia: 0,13 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi i leśnymi, nie są zabudowane ani ogrodzone, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych  w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: : RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 370,00 zł
 
6. Nr działki: 257/2
· Powierzchnia: 0,20 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi i leśnymi, nie są zabudowane ani ogrodzone, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002223/6
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 570,00 zł
 
 
 
7. Nr działki: 287/1
· Powierzchnia: 0,51 ha
· Przeznaczenie: działka rolna pastwisko
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi i leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych  w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 1450,00 zł
 
8. Nr działki : 375
· Powierzchnia: 0,39 ha
· Przeznaczenie: rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta częściowo dzikim lasem do wykarczowania, częściowo trawą i samosiejkami nie podnoszącymi wartości, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena: 1 110,00zł
 
9. Nr działki: 376
· Powierzchnia: 0,59 ha
· Przeznaczenie: rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi i leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych  w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 1 680,00zł 
 
 
 
 
 
 
 
10. Nr działki: 106
· Powierzchnia: 0,05 ha
· Przeznaczenie:  lasy i grunty leśne
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest dzikim lasem do wykarczowania, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 140,00zł
 
11. Nr działki: 107
· Powierzchnia 0,27 ha
· Przeznaczenie: działka rolna (pastwisko trwałe)
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest dzikim lasem do wykarczowania, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 770,00zł
 
12. Nr działki: 134
· Powierzchnia: 0,11 ha
· Przeznaczenie: działka rolna (pastwisko trwałe)
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest dzikim lasem do wykarczowania, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 310,00 zł
 
13. Nr działki: 77/2
· Powierzchnia: 0,15 ha
· Przeznaczenie: działka rolna (pastwisko trwałe)e
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest dzikim lasem do wykarczowania, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 430,00 zł
 
14. Nr działki: 141
· Powierzchnia: 0,06 ha
· Przeznaczenie: działka rolna (pastwisko trwałe)
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest pojedynczymi drzewami, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 170,00 zł
 
15. Nr działki: 135
· Powierzchnia: 0,04 ha
· Przeznaczenie: działka rolna (pastwisko trwałe)
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest pojedynczymi drzewami, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Nr KW: RA1P/00002270/0
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 110,00 zł
 
VII. MIEJSCOWOŚĆ: MYŚLAKOWICE
 
Uwaga: Wszystkie n/w nieruchomości są własnością Gminy Odrzywół   w 162/432 częściach . Pozostała część udziałów jest własnością   osób fizycznych.
 Dla wszystkich działek prowadzona jest KW Nr
 
1. Nr działki: 71 
· Powierzchnia: 0,04 ha
· Przeznaczenie: działka rolna  (pastwisko trwałe)
· Opis nieruchomości: kształt wąskiego czworokąta, leży za zabudowaniami. w sąsiedztwie działek rolnych, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, teren jest podmokły, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu:  pisemny
· Cena:100,00 zł
 
 
 
2. Nr działki:  419
· Powierzchnia: 0,06 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt  wąskiego prostokąta,  leży w sąsiedztwie działek rolnych, nie jest zabudowana ani ogrodzona, użytkowana jest rolniczo, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 200,00zł
 
3. Nr działki: 462
· Powierzchnia: 0,09 ha
· Przeznaczenie: działka budowlana
· Opis nieruchomości: kształt  czworokąta, leży w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, nie jest zabudowana ani ogrodzona, teren jest płaski, od strony południowej jest ogrodzona płotem drewnianym, leży na terenach uzbrojonych w energię elektryczną i wodę, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 2 500,00 zł
 
4. Nr działki: 541
· Powierzchnia 0,12 ha
· Przeznaczenie: działka rolna 
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi i leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą i pojedynczymi młodymi sosnami samosiejkami, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 500,00 zł
 
5. Nr działki: 542
· Powierzchnia: 0,22 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest dzikim lasem do wykarczowania, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 900,00 zł
 
 
6. Nr działki: 543
· Powierzchnia: 0,07 ha
· Przeznaczenie: działka rolna (pastwisko trwałe)
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest dzikim lasem do wykarczowania, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 200,00 zł
 
 
7. Nr działki: 671
· Powierzchnia: 0,26 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest pojedynczymi drzewami, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 1 000,00 zł
 
8. Nr działki: 672
· Powierzchnia: 0,13 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest pojedynczymi drzewami, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 500,00 zł
 
9. Nr działki: 673
· Powierzchnia: 0,03 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest pojedynczymi drzewami, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 100,00 zł
 
Działki nr 671, 672, 673, 541 542 i 543 leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, oddzielają je od siebie drogi gruntowe i rów melioracyjny. 
 
10. Nr działki: 831
· Powierzchnia 0,22 ha
· Przeznaczenie: działka rolna 
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi , nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych  w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 900,00 zł
 
11. Nr działki: 832
· Powierzchnia: 0,06 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: : kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi , nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 200,00 zł
 
12. Nr działki: 833
· Powierzchnia: 0,13 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi , nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych  w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 500,00 zł
 
Działki nr 831, 832 i 833 leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, oddzielają je od siebie drogi gruntowe.
 
13. Nr działki: 960
· Powierzchnia: 0,18 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 700,00 zł
 
 
 
 
14. Nr działki: 961
· Powierzchnia: 0,14 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami rolnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest częściowo  drzewami, częściowo trawą, w części działki posadzone są jabłonie, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 500,00 zł
 
15. Nr działki: 962
· Powierzchnia: 0,09 ha
· Przeznaczenie: działka rolna
· Opis nieruchomości:: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest trawą, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 300,00 zł
 
16. Nr działki: 1365
· Powierzchnia 0,55 ha
· Przeznaczenie: działka rolno-leśna 
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z działkami rolnymi i leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona,  w części jest użytkowana rolniczo, częściowo stanowi nieużytek porośnięty olszyną, w pozostałej części jest porośnięta lasem sosnowym. dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej, część porośnięta lasem oddzielona jest od pozostałej części rowem,
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 1 700,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
17. Nr działki: 1272
· Powierzchnia: 0,04 ha
· Przeznaczenie: działka rolna  - łąka
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje z łąkami i lasem, stanowi łąkę, nie jest zabudowana ani ogrodzona, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 100,00 zł
 
18. Nr działki: 1271
· Powierzchnia: 0,10 ha
· Przeznaczenie: działka rolna - łąka
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z łąkami i lasem, nie jest zabudowana ani ogrodzona, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 300,00 zł
 
19. Nr działki: 1270
· Powierzchnia: 0,12 ha
· Przeznaczenie: działka rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, leży pomiędzy dwoma rowami, sąsiaduje z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, porośnięta jest lasem olszynowym, dojazd wąską drogą gruntową, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 300,00 zł
 
20. Nr działki: 1132
· Powierzchnia: 0,06 ha
· Przeznaczenie: działka rolna - łąka
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, leży przy drodze gruntowej, sąsiaduje z łąkami i lasem, stanowi łąkę, nie jest zabudowana ani ogrodzona, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 200,00 zł
 
 
 
21. Nr działki: 1131
· Powierzchnia: 0,35 ha
· Przeznaczenie: rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt czworokąta, leży pomiędzy dwoma rowami,  nie jest zabudowana ani ogrodzona, sąsiaduje z działkami rolnymi i leśnymi, porośnięta jest w części lasem olszynowym leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 900,00 zł
 
22. Nr działki: 1130
· Powierzchnia 0,06 ha
· Przeznaczenie: działka rolno-leśna
· Opis nieruchomości: kształt długiego wąskiego czworokąta, sąsiaduje  z działkami leśnymi, nie jest zabudowana ani ogrodzona, leży przy drodze asfaltowej, porośnięta jest lasem sosnami, leży na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej
· Rodzaj przetargu: pisemny
· Cena: 200,00 zł
 
Naniesienia i nasadzenia nie wchodzą w zakres wyceny,  stanowią nakłady pozostałych współwłaścicieli.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. ze zm.) winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe
 informacje na temat wyżej opisanych nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub pod nr telefonu 48 6716057 w. 42