artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku - ponowne głosowanie

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  ODRZYWÓŁ

z dnia 30 czerwca 2020 roku

 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust.  pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Odrzywół podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku – ponowne głosowanie

 

Numer
Obwodu

Głosowania

Granice Obwodu

Siedziba Komisji Obwodowej

1.

Sołectwo: Odrzywół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2.

 

Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny

Świetlica Wiejska w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa  40 A, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

3.

Sołectwa: Myślakowice, Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach

Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

4.

Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – Hala Sportowa
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

W ponownym głosowaniu - zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej  kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w dniu 7 lipca 2020 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji, izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – w ponownym głosowaniu, powinien być złożony do Wójta Gminy Odrzywół najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 roku.

Składanie wniosków, nie dotyczy osób, które posiadają akty pełnomocnictwa wydany przed I turą wyborów.

Ponowne głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 roku

od godz. 700 do godz. 2100.

 

WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak