główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Załączniki:
Treść obwieszczenia 351 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 10.10.2019 r.  do 24.10.2019 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Załączniki:
Projekt programu 211 KB
formularz konsultacji 32 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadmienie o zakończeniu postępowania

artykuł nr 4

Zaproszenie do negocjacji na usługi medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej w gminie Odrzywół

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza podmioty świadczące usługi medyczne do udziału w negocjacjach dotyczących świadczenia dla mieszkańców gminy Odrzywół usług medycznych  z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), świadczonych na podstawie umowy - kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Usługi byłyby świadczone w budynku obecnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 55, począwszy od 1 stycznia 2020 r. W szczególności Wójt Gminy oczekuje następujących świadczeń:

 1. Z zakresu medycyny ogólnej objętej wymaganiami POZ.
 2. Podstawowej działalności diagnostycznej.
 3. Profilaktyki pielęgniarskiej.
 4. Opieki medycznej i pielęgniarskiej młodzieży szkolnej z gminy Odrzywół.
 5. Ewentualnych dodatkowych świadczeń z opieki specjalistycznej.

Opis budynku SP ZOZ

Budynek jednopiętrowy obecnego SP ZOZ ma powierzchnię ok. 145m2 z czego powierzchnię na piętrze zajmują obecnie nieużytkowane dwa mieszkania służbowe. Na parterze znajdują się; gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracyjne, pomieszczenie socjalne, łazienka, poczekalnia oraz gabinet dentystyczny prowadzony w formie niepublicznego zakładu. Budynek jest ogrzewany kotłownią olejowa. Budynek w 3 ostatnich latach został wyremontowany (termomodernizacja). Na posesji SP ZOZ znajduje się garaż służbowy.

Uwagi Zapraszającego do negocjacji.

1. Zatrudnienie w SP ZOZ wynosi:

 • Lekarz internista zatrudniony na cały etat;
 • Lekarz pediatra zatrudniony na ¾  etatu;
 • Lekarz medycyny pracy zatrudniony na umowę zlecenie;
 • 2 Pielęgniarki środowiskowe zatrudnione na cały etat;
 • 1 Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania zatrudniona na cały etat;
 • 1 Pracownik gospodarczy zatrudniony na cały etat;
 • 1 Sprzątaczka zatrudniona na ½ etatu;

2. Formą przekazania budynku i wyposażenia SP ZOZ będzie umowa- dzierżawy.

3. Oferent winien w ofercie odnieść się do kwestii zatrudnienia dotychczasowego personelu za wyjątkiem lekarza internisty (odchodzi z pracy w Odrzywole).

Sposób składania ofert udziały w negocjacjach.

Ofertę pisemną wraz z informacją dotyczącą dalszego kontaktu, informacje o formie prowadzonej działalności i opisem dotychczasowej działalności oraz przewidywanym zakresem działalności przy ewentualnej realizacji świadczeń w gminie Odrzywół należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Gminy w Odrzywole w terminie do 11 października 2019 r. do godz. 15.00.

Informacji dotyczącej negocjacji udziela:

Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak tel. 48/6716057 w.44

Z-ca Wójta Andrzej Marszałek tel. 48/6716057 w.43

w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Złożone oferty udziału w negocjacjach rozpatrzy Komisja powołana przez Wójta Gminy, która zdecyduje o wyborze oferty do końcowych negocjacji.

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

obwieszczenie