główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2019 roku

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA

2019 ROKU (WTOREK) URZĄD GMINY W ODRZYWOLE 

Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH CZYNNY BĘDZIE DLA

INTERESANTÓW OD GODZ. 7 30  DO GODZ. 1430

PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA

 

 

    WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty na montaż i demontaż iluminacji świetlnych:

 • przewieszki przez ulicę – 5 szt.
 • motywy świetlne na latarnie – 40

Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2019r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.

Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.

Na podstawie uchwały Nr VII /47/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.

 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020. ) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Odrzywół.
 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 27 listopada 2019r. do dnia 12 grudnia 2019r.
 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.odrzywol.eu, stronie  BIP Odrzywół bip.odrzywol.akcessnet.net 
 4. Wypełnione formularze można składać:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  3. drogą elektroniczną na adres: info@odrzywol.ug.gov.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr 12, tel. (48) 6716057 wew. 53

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Odrzywół

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) zawiadamia, iż w dniu 18.10.2019 r. na wniosek Gminy Odrzywół, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kubca, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


Budowie budynku garażowego dla OSP Wysokin na działce nr 4047, obręb Wysokin, gmina Odrzywół

 

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół (pokój nr 4A) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie  Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 256 KB