logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Ogłoszenia/aktualności
1.

Ogłoszenie o naborze na wole stanowiska pracy w Domu Senior+

 W związku z organizacją Dziennego Domu Senior + Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy

Termin zatrudnienia od 1 stycznia 2019 roku do 30 stycznia 2021 roku
 
Lp.
Stanowisko
Kwalifikacje
Doświadczenie
 
1.
Terapeuta zajęciowy 2 etaty
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Osoba kreatywna, kontaktowa, umiejętność pracy z osobami starszymi
2.
Pielęgniarka ½ etatu
Średnie, dyplom w zawodzie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
-
3.
Masażysta w pracowni rehabilitacyjnej etat
Średnie, dyplom w zawodzie
-
4.
Opiekun osoby starszej
Zawodowe bądź średnie, ukończony Kurs opieki nad osobą starszą
Kurs do pracy
z osobami starszymi
5.
Robotnik gospodarczy
Podstawowe lub zawodowe
-
 
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, bądź przesyłać pocztą w kopercie z napisem "Nabór (określić stanowisko)", na adres Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
Szczegółowych informacji udziela Ewa Matuszczak – tel. 48/ 67 16 057 w. 43

Termin złożenia dokumentów do 27.12.2018 rok


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-14 15:03

rejestr zmian publikacji »

2.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W ODRZYWOLE

Na podstawie § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018r. poz. 393), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmów indywidualnych, stwierdziła, że najkorzystniejszą była oferta złożona przez Panią Barbarę Krzemińską.

Informacja o powyższym została przekazana Wójtowi Gminy Odrzywół celem podjęcia dalszych działań.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-06 07:57

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Odrzywół

Szukamy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i specyficzną wrażliwością, która pozwoli pracować z seniorami. Chcemy, by to miejsce było wyjątkowe i by tętniło życiem. A od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagali ogromnego zaangażowania. Ten projekt jest wyjątkowo ważny dla nas i dla naszych seniorów. Osoba, która go poprowadzi musi rozumieć potrzeby seniorów jak nikt inny! 

Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior +”  w Gminie Odrzywół

Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony od 20 grudnia 2018 – 3 lata
Miejsce wykonywania pracy: ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół

 I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pracy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym podobnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 7. przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania dziennego domu „Senior +”.

II Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. dyspozycyjność,
 4. prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku kierownika:

 1. realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu,
 2. reprezentowanie Dziennego Domu na zewnątrz,
 3. kierowanie bieżącą działalnością,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. organizacja pracy pracowników i Seniorów,
 6. zarządzanie majątkiem Dziennego Domu,
 7. ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
 8. realizacja programu działalności Dziennego Domu,
 9. podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

IV Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko pracy znajduje się na parterze i I piętrze (brak windy),
 2. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 3. brak na stanowisku pracy specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
 4. praca przy komputerze do 4 godzin.

V Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny),
 2. CV – opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS, Dz. U. z 2009 r. Nr 115 poz. 971,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz.1584 ze zm.),
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej :// target=_blank>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 10. opracowanie pn. „Koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”.

VI Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 w terminie do godz. 1400 dnia 14.12.2018r.  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior +” w Gminie Odrzywół.   Przewidywany termin otwarcia ofert 17.12.2018r.

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Odrzywole. Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w Dziale V powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu lub potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

VII. Postępowanie konkursowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Odrzywół  powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata, może być przeprowadzony test sprawdzający wiedzę,
 3. o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W związku z tym, że nabór prowadzony jest do jednostki, która rozpocznie działalność od 01.01.2019 r., to obowiązek zamieszczenia informacji dotyczącej wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – nie dotyczy jednostki.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-03 11:11

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019

 Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
 
Na podstawie uchwały Nr VII /47/2011 rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019.
 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Odrzywół.
 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 19 listopada 2018r. do dnia 10 grudnia 2018r.
 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.odrzywol.eu, stronie BIP Odrzywół www.bipakcessnet.net 
 4. Wypełnione formularze można składać:x
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  3. drogą elektroniczną na adres: info@odrzywol.ug.gov.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr 12, tel. (48) 6716057 wew. 53


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 07:33

rejestr zmian publikacji »

5.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 365) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i   www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 13.11.2018 r.  do 27.11.2018 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu,   faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Załączniki: Rozmiar:
210.837 KB
14.174 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 15:00

rejestr zmian publikacji »

6.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

  Wójt Gminy Odrzywół

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole 
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55
 
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. wykształcenie wyższe medyczne (uprawnienia lekarza rodzinnego lub internisty, pediatry, pielęgniarki), uprawnienia w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (praktyka lekarska, lub pielęgniarska), albo zamiennie ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (internista, lekarz rodzinny, pediatra, pielęgniarka),
 4. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
II Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
 5. informacja z KRS opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Odrzywole.
III Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://http:// href="http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20">www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Warunki pracy
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku SP ZOPZ w Odrzywole ul. Warszawska 55 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Dyrektora SP ZOZ oprócz świadczenia usług medycznych wiąże się z pracą na komputerze.
Gmina udostępni mieszkanie służbowe w budynku SP ZOZ w Odrzywole.
Warunki płacy do negocjacji.                        
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
V Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.
 
VI Termin składania dokumentów do dnia 26.11.2018r., godz. 1200 .
Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 27.11.2018r. godz. 1300
 
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 09.11.2018r. do 26.11.2018r. w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – czwartek od godz.730 do 1530 piątek od godz. 800 do 1600 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-09 08:06

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE  NR  199.2018
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 110 § 1, § 3 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754),   zarządzam się:

 

§  1. Za wywieszanie plakatów wyborczych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół w związku z kampanią wyborczą w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. ustala się następujące opłaty:

1.      W budynku komunalnym (przystanek autobusowy), na Placu Kilińskiego w Odrzywole
– 1 plakat formatu A-3  - 60,00zł + Vat.

2.      Na ogrodzeniu budynku komunalnego w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej
- 1 plakat formatu A-3   - 50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości – 200,00zł + Vat.

3.   Na ogrodzeniu boiska gminnego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej
- 1 plakat formatu A-3 -  60,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości  - 300,00zł + Vat.

4.   Na ogrodzeniu boisk gminnych w Kłonnie i Kamiennej Woli
- 1 plakat formatu A-3  -  50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości -  200,00zł + Vat.

Na w/w nieruchomościach można wywieszać tylko po 1 plakacie  lub banerze od jednego komitetu wyborczego.

§  2. Opłaty o których mowa w §  1 należy dokonać na konto Urzędu Gminy Nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 w BS w Radomiu otrzymaniu zgody od Sekretarza Gminy Odrzywół.

Wpłaty należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

              WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-17 07:39

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie o podziale Gminy na okręgi wyborcze

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ODRZYWOŁ
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1349, 1321) zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.223.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja  2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów i rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazow.2018.poz. 2172), informuję o numerach i granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Odrzywół, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 
Nr okręgu wyborczego
 
 
Granica okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1
Sołectwo Ceteń
oraz część Sołectwa Wysokin - ul. Wesoła, ul. Źródłowa
 
1
2
 
Sołectwo Wysokin – ul. Brzeska, ul. mjr. Hubala, ul. Ogrodowa, ul. Polna
1
3
 
Sołectwo Wysokin – ul. dr H. Spoczyńskiej, ul. Warszawska
1
4
 
Sołectwo Kamienna Wola
1
5
 
Sołectwo Kłonna – miejscowość Kłonna
1
6
 
Sołectwo Jelonek oraz część Sołectwa Kłonna – miejscowość Kłonna-Kolonia, Janówek
1
7
 
Sołectwa: Kolonia Ossa, Stanisławów
1
8
 
Sołectwo Ossa
1
9
 
Sołectwa : Lipiny, Wandzinów
1
10
 
Sołectwa: Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
1
11
 
Sołectwa: Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
1
12
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Opoczyńska
1
13
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Łąkowa, ul. Polna, ul. Wspólna
1
14
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Praga, ul. Radomska, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa
1
15
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Warszawska, Plac Kilińskiego, ul. Tomaszowska
1
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 – Sala Konferencyjna na I piętrze.
Tel. 48/ 67 16 057
Fax 48/ 67 16 350 w. 10
Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 15:00

rejestr zmian publikacji »

9.

POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

 WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ

OGŁASZA POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj z 2017 r. poz. 1930);
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2018 r. poz., 998.);
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.);
 3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1860);
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. znajomość obsługi komputera;
 7. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami;
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 11. kreatywność, odporność na stres;
 12. zdolności komunikacyjne;
 13. poczucie odpowiedzialności;
 14. umiejętność podejmowania decyzji;
 15. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;
 16. dyspozycyjność;
 17. asertywność, zaangażowanie, empatia, obowiązkowość, rzetelność.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) do zadań Asystenta rodziny należeć będzie m.in.:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprze udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 19. Koordynacja poradnictwa na wniosek uprawnionych wynikająca z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, polegająca na opracowaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu w imieniu tych osób, do podmiotów odpowiedzialnych za realizację wsparcia, w celu umożliwienia im skorzystania z pomocy, na podstawie pisemnego upoważnienia.
III. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie miesięczne.
 5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym  obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930 z póź. zm.).
 12. Mile widziane referencje od pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2018r., poz. 1000)”.

V. Miejsce składania dokumentów:
 
Gmina Odrzywół
Ul.Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystent rodziny”.
 
VI. Termin składania dokumentów:
 
Oferty należy składać do dnia 15 września 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 
VII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole www.bip.odrzywol.akcssnet.net, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Odrzywole
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Kmieciak Marian
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 09:42

rejestr zmian publikacji »

10.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ ? PIŁKA NOŻNA WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ NA 2018 ROK

.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 187/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 lipca 2018 roku rozpatrzyła ofertę złożoną przez:
 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
ubiegającego się o dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Gminy Odrzywół w 2018 r.
Wysokość przyznanej dotacji wynosi:
 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 22 000,00zł
Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 13:00

rejestr zmian publikacji »

11.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego


Podmiot udostępniający informację: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Za treść odpowiada: Struzik Adam
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 15:26

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko "Kierownika Klubu Dziecięcego Maluch Plus" w Odrzywole

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko "Kierownika Klubu Dziecięcego Maluch Plus" w Odrzywole uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Panią Marię Niemirską zam. Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne. Oferta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

            Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem zawarcia z kandydatką Panią Marią Niemirską umowy o pracę.       
 
                                                                   Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                              /-/ Genowefa Pogorzała

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Pogorzała Genowefa
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 12:51

rejestr zmian publikacji »

13.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
550.764 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Elżbieta Czyż - zastępca dyrektora RZGW ww Warszawie
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 10:36

rejestr zmian publikacji »

14.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018 r.

 Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 573 z późn. zm.)
 1. Rodzaj zadania realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 22.000 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
 4. Termin realizacji zadania – do 20 grudnia 2018r.
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach
   z dopiskiem:
  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok” do dnia 16.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu ( niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 17.08.2018r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.
 7. Kryteria oceny:
 8. 1. Proponowane działania: skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania, ranga zadania. – 0-40 pkt,
  2. Planowane rezultaty: realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne  –  0-40 pkt.
  3. Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami – ewentualne opinie i rekomendacje –-  0-20 pkt.
   
  Wójt Gminy Odrzywół
  mgr Marian Kmieciak

   

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 14:04

rejestr zmian publikacji »

15.

Oferta sprzedaży płyt warstwowych

Oferta sprzedaży płyt warstwowych

Gmina Odrzywół oferuje do sprzedaży wycofane z użytkowania płyty Atlantis o grubości 20 cm. Płyty stanowią dach Hali Sportowej w Odrzywole wybudowanej w 1999/2000 r. Płyty są w dobrym stanie technicznym, a wycofane są ze względu na rozszczelnienie pomiędzy krawędziami płyt. Łączna powierzchnia płyt to 960 m kw. Długość płyty 11 m, szerokość 1,25 m. Płyty będą zdejmowane po 23 kwietnia 2018r. i mogą zostać załadowane bezpośrednio na środek transportu.

Oferty z podaną oferowaną ceną brutto prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53 w terminie do 18 kwietnia 2018r.W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty na zakup 100% płyt.

Informacji w tej sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy Marek Matuszczak tel. 48 6716057 wew. 47.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 14:36

rejestr zmian publikacji »

16.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Odrzywół ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

I. Cel projektu:
 Celem projektu jest świadczenie usług społecznych oraz usług opieki zdrowotnej określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
 Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
 2. Wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;
 3. Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 4. Działania wspierające opiekunów faktycznych;
 5. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;
 6. działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);
 7. działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowe.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
 Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim,
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,
 3. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
 5. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim - max. 30 pkt
 3. Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III - max. 70 pkt.

Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

VII. Termin składania ofert
 Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 9 marca 2018 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: sekretariat@odrzywol.eu


Załączniki: Rozmiar:
14.294 KB
13.742 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 11:46

rejestr zmian publikacji »

17.

Postanowienia w sprawie rozbudowy stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą technicznąPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 07:39

rejestr zmian publikacji »

18.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie:

Demontaż napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al na przewody izolowane typu AsXs) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola dz. nr 2419, 1418,2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 957, 956, 950, 948, 949, 951, 885, 952, 890, 891, 893, 960, 909/3, 914, 913/1,  913/2, 912, 911, 910, 924, 923/1, 925/1, 925/2, 933, 934, 938/4, 939, 1211.
 
Znak: ZP.6733.5.2017                                                  Odrzywół, dnia 27.11.2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Odrzywół
 
           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) zawiadamia, iż w dniu 23.11.2017 r. na wniosek: PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al na przewody izolowane typu AsXs) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola dz. nr 2419, 1418, 2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 957, 956, 950, 948, 949, 951, 885, 952, 890, 891, 893, 960, 909/3, 914, 913/1,  913/2, 912, 911, 910, 924, 923/1, 925/1, 925/2, 933, 934, 938/4, 939, 1211.
            Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół (pokój nr 4A) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie  Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53 (poniedziałek-czwartek od godz. 7:30-15:30, piątek od godz 08:00-16:00).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Kmieciak Marian
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-29 07:33

rejestr zmian publikacji »

19.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 10.11.2017 r.  do 29.11.2017 r. do godz. 15.00. na adres: Urząd Gminy w  Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Załączniki: Rozmiar:
30.706 KB
14.172 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-21 12:54

rejestr zmian publikacji »

20.

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.z 2017r poz.1257/ w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ Dz.U. z 2017r, poz. 1405  zwanej dalej ustawą ooś a także § 3 ust. 1 pkt. 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. z 18.01.2016r, poz. 71/ po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie /postanowienie WOOŚ-I.4240.975.2017.JP z dnia 11 października 2017r, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze /opinia sanitarna z dnia 10 października 2017r, ZNS.7010.13.2017, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, na działce o nr ewid. 702 w miejscowości Kolonia Ossa gm. Odrzywół, powiat przysuski, woj. mazowieckie dla którego inwestorem ubiegający się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w przedsięwzięcia jest AUTO LUX sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Antoniego 68, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

P O S T A N A W I A M
 
nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, na działce nr ewid. 702 w miejscowości Kolonia Ossa gm. Odrzywół, powiat przysuski.
 
Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś") powinien być zgodny z treścią art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 
 1. Wpływ inwestycji na krajobraz i na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki(siedliska przyrodnicze, gatunki fauny i flory);
 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska przyrodnicze),objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134, ze zm.);
 3.  Ocenę wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, poprzez:
  • określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu;
  • wstępną ocenę ryzyka wystąpienia znacznego oddziaływania na krajobraz ze wskazaniem wykorzystanych danych i materiałów wyjściowych (opisowe i kartograficzne);
  • określenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych krajobrazu oraz przejawów degradacji i dewastacji;
  • ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość;
  • ocenę wpływu wizualnego na zabytkowe wartości krajobrazu kulturowego;
  • określenie działań ograniczających negatywny wpływ;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę ze wskazaniem jego oddziaływania       
  • na środowisko: rośliny, zwierzęta (ptaki, płazy i drobne ssaki), siedliska przyrodnicze i stosunki wodne;
  • racjonalnego wariantu alternatywnego;
  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;
Wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowaniem w zakresie zgodności realizacji inwestycji z zakazami wymienionymi w rozporządzeniu nr. 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr. 105, poz. 2950, z późn. zm.).
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wójt Gminy Odrzywół  pismem z dnia 25 września 2017 r., znak: ZP.6220.1.2017, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro w miejscowości Kolonia Ossa, gmina Odrzywół.
Do wystąpienia Wójta Gminy Odrzywół dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOOŚ-I.4240.975.2015.JP z dnia 11 października 2017r wyraził opinię, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Wójt Gminy Odrzywół dnia 25 września 2017r. pismem znak ZP.6220.1.2017r wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  Przysusze o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.
W związku z wystąpieniem Wójta Gminy o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Przysusze po rozpatrzeniu wniosku  pismem z dnia 10 października 2017r. znak ZNS.7010.13.2017 stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
 
Opierając się na w/w opiniach, oraz po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. l ustawy ooś, Wójt Gminy Odrzywół niniejszym postanowieniem postanowił nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
P O U C Z E N I E
   Na  niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta gminy Odrzywół  w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 08:03

rejestr zmian publikacji »

21.

Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe

"Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy
Typu "A" i "B" w Myślakowicach".

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Gmina Odrzywół - Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i  „B”  zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu "A" i "B" w Myślakowicach" Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na udrożnieniu systemu grzewczegoŚrodowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach. W ramach robót zostaną  wymienione zawory dla 50 – ciu sztuk grzejników, przepłukanie instalacji grzewczej oraz zamontowanie 2 szt. pomp podających C.O.
 2. Okres gwarancji:
  Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.
 3. Warunki udziału w postępowaniu
  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
  b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 4. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia do 06 października  2017 r.
 5. Zleceniodawca: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 6. Miejsce wykonania usługi: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,26-425 Odrzywół
 7. Kryterium wyboru: cena brutto za wykonanie usługi
 8. Istotne postanowienia umowy
  Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 9. Opis sposobu przygotowania oferty
  a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
  b) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,
 10. Oferta winna zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  b) szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),
  c) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 11. Miejsce i termin złożenia oferty
  Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia  25 września 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole w kopercie opisanej w następujący sposób:
  Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,
  26-425 Odrzywół pod nazwą „Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach”, Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.
 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  Ewa Matuszczak od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 48 674 27 28 lub na adres email: ematuszczak@odrzywol.eu
 13. Inne informacje:
  1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
  2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.

 


Załączniki: Rozmiar:
39.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 20:21

rejestr zmian publikacji »

22.

Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

W dniu 21 czerwca 2017r. (środa), w godz. 9.00 – 15.00, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, p. 152 (I piętro) przeprowadzone będą konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

W czasie konsultacji przedstawione zostaną przykładowe rodzaje i formaty kart do głosowania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wyborców do wzięcia udziału w konsultacjach.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 07:56

rejestr zmian publikacji »

23.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE z dnia 15 lutego 2017 r.

 OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE
z dnia 15 lutego 2017 r.

                Na  podstawie  art.43 ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2016.353 ze zm. )
 
Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że uchwałą Nr XVII/136/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Rada Powiatu w Przysusze przyjęła
 
„Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 aktualizacja”
 
oraz
 
"Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego" zawierające uzasadnienie i informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę opinie właściwych organów oraz wnioski i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu
 
w formie papierowej:
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pok. 43, w godzinach pracy od 800 do 1400,
 
w formie elektronicznej:
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa pod adresem bip.przysucha.pl.      
 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-02 07:55

rejestr zmian publikacji »

24.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konkurs na prowadzenie działalności gospodarczej – świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
 1. Udzielenie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno – leczniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży szkolnej.
I. Gmina na realizację świadczeń stomatologicznych wydzierżawi gabinet stomatologiczny w SP ZOZ w Odrzywole ul. Warszawska 55.
II. Do dyspozycji lekarza stomatologa może być udostępnione mieszkanie o pow. 39 m2 (na podst. umowy najmu) znajdujące się na I piętrze budynku SP ZOZ w Odrzywole ul. Warszawska 55.
III. W ofercie należy podać:
 • proponowany termin rozpoczęcia działalności,
 • oferowaną kwotę za dzierżawę gabinetu (za 1 m2)
 • informacje o dotychczasowej działalności stomatologicznej, w tym stosowne uprawnienia (kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
IV. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 marca 2017r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 55 lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017r. godz. 1230 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Warszawska 53.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 12:47

rejestr zmian publikacji »

25.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego


Załączniki: Rozmiar:
293.847 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Mojewództwa Mazowieckiego
Za treść odpowiada: Adam Struzik
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 12:10

rejestr zmian publikacji »

26.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Księgowo-kadrowego

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze Księgowo-kadrowego.

Nazwa u adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Myślakowicach 1,  26-425 Odrzywół

Określenie stanowiska urzędniczego: Ksiegowo-kadrowy, 3/4 etatu (od poniedziałku do piątku)

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5.  Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowo - kadrowego.
II Wymagania dodatkowe
 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej,
 2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel),
 3. Znajomość zasad finansowania zadań na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 4. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania ŚDS (Rozporządzenie MRPiPS w sprawie ŚDS z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz ustawa o pomocy społecznej).
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
 2. Dyspozycja środkami pieniężnymi
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  2. Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Odpowiedzialność za rozliczenia: z budżetem gminy w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych
 5. Dokonywanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej
 6. Przedkładanie terminowo sprawozdań i rozliczenia dotacji
 7. Opracowywanie projektów planów finansowych
 8. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 9. Inne zadania zlecone przez kierownika

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Czas pracy: 3/4 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony. 
Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach 1, 26-425 Odrzywół 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.  

V Wymagane dokumenty 
 1. List motywacyjny, 
 2. Życiorys (CV), 
 3. Kwestionariusz osobowy, 
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, poświadczone za zgodność z oryginałem), 
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone za zgodność z oryginałem) 
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje (poświadczone przez za zgodność z oryginałem)
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lubza przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowo-kadrowym
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla cew rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. (Dz. U. 2016 r. poz. 922)Wszystkie oświadczenia kandydata winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
VI. Dodatkowe dokumenty
 
Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
VII.Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie do 05.12.2016 r. do godz. 10.00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Księgowo-kadrowe w ŚDS" w Myślakowicach.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2016r. o godz. 1100
 
VIII. Inne informacje
 
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu  Gminy Odrzywół.
 2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 13:06

rejestr zmian publikacji »

27.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MYŚLAKOWICACH

W związku z przeprowadzonym Konkursem na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Panią Ewę Matuszczak zam. Wysokin gmina Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne, a w trakcie przeprowadzonej rozmowy indywidualnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania domów środowiskowych oraz przedstawiła własną koncepcję funkcjonowania ŚDS w Myślakowicach.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem zawarcia z kandydatką Panią Ewą Matuszczak umowy o pracę.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-17 16:56

rejestr zmian publikacji »

28.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2016 r. poz. 239 i 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 07.11.2016 r.  do 21.11.2016 r.
 do godz. 15.30.
na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
na wypełnionym formularzu,   faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Załączniki: Rozmiar:
14.172 KB
30.217 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 11:14

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole

 1. Nazwa i adres: Dzienny Dom "SENIOR WIGOR" ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. ukończone studia wyższe, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w dziennych domach opieki,
  4. co najmniej 3-letni staż pracy w palcówkach pomocy społecznej,
  5. co najmniej półroczny staż pracy  na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi aktywizacji społecznej,
  6. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy finansach publicznych,
  2. prawo jazdy kat. "B",
  3. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR":
  • kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu "SENIOR WIGOR",
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych
  • nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR-WIGOR, promocja i pozyskiwanie uczestników,
  • współpraca z Urzędem Gminy w Odrzywole, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odrzywole oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań placówki.
 7. Warunki pracy:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku i spełnia wymogi określone przepisami BHP.
  Praca na stanowisku Kierownika wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami poza teren ośrodka, przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu. Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, tj. od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z możliwością jej przedłużenia lub zawarcia na czas nieokreślony.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  • CV
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy,
  • rekomendacje, referencje.
  • własna koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR WIGOR”.
 9. Etapy konkursu:
  I etap:
  sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym: dopuszczenie, bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu,
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania jednostki Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w 2 w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.11.2016 r. do godz.1200

Informacje tel. o naborze: 48/ 67 16 036
Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Odrzywole. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Odrzywole sala konferencyjna, w dniu 15.11.2016r. godz. 1300.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 13:08

rejestr zmian publikacji »

30.

Ogłoszenie o naborze do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myślakowicach - Myślakowice1, 26-425 Odrzywół

W związku z organizacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy

Termin rozpoczęcia pracy 1 grudnia 2016 roku

 
Lp.
Stanowisko
Kwalifikacje
Doświadczenie
 
1.
Terapeuta w pracowni kulinarnej
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
2.
Terapeuta w pracowni komputerowej etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
3.
Terapeuta w pracowni muzycznej
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
4.
Terapeuta w pracowni rękodzieła ludowego
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
5.
Terapeuta w pracowni plastycznej
etat
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
6.
Masażysta w pracowni rehabilitacyjnej etat
Średnie, dyplom w zawodzie
Doświadczenie
w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
7.
Psycholog ½ etatu
Wyższe według odrębnych przepisów
 
8.
Robotnik do prac lekkich
etat
Podstawowe lub zawodowe
Kurs do pracy
z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
 
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, bądź przesyłać pocztą w kopercie z napisem "Nabór (określić stanowisko)", na adres Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Matuszczak – tel. 48/ 67 16 057 w. 33
Termin złożenia dokumentów do 04.11.2016 rok

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 21:02

rejestr zmian publikacji »

31.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

 1. Nazwa i adres:
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach 1, 26-425 Odrzywół
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach o profilu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Wymiar czasu pracy:
  pełny etat
 4. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. ukończone studia wyższe, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy,
  4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  5. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
  6. co najmniej półroczny staż pracy  na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  7. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy finansach publicznych,
  2. doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną,
  3. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
  4. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
  5. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy:
  • kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,
  • nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,
  • współpraca Urzędem Gminy w Odrzywole, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odrzywole oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań ŚDS.
 7. Warunki pracy:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku ŚDS w Myślakowicach i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Praca na stanowisku Kierownika wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami poza teren ośrodka, przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, tj od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia  2016 roku, z możliwością jej przedłużenia lub zawarcia na czas nieokreślony.
 8. Wymagane dokumenty:
  • CV
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i  uprawnień zawodowych,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy,
  • rekomendacje, referencje.
  • własna koncepcja funkcjonowania ŚDS w Myślakowicach.
 9. Etapy konkursu:
  I etap: sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym: dopuszczenie, bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu,
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania jednostki ŚDS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w 2 w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 02.11.2016r.  

Informacje tel. o naborze: 48/ 67 16 036
Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Odrzywole. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.)".
 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Odrzywole sala konferencyjna, w dniu 03.11.2016r. godz. 1300.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 13:09

rejestr zmian publikacji »

32.

Zaproszenie do składania propozycji projektów

Drodzy mieszkańcy!

W związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Odrzywół do roku 2026, serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenach rewitalizacji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Wypełnione fiszki projektowe można wysłać na adres: Urząd Gminy, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

lub wysłać na adres e-mail: eczernicka@odrzywol.eu


Załączniki: Rozmiar:
62.664 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05 08:36

rejestr zmian publikacji »

33.

Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 20 sierpnia i 23 września 2016 roku

Urząd Gminy  w Odrzywole informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 86.2016 Wójta Gminy Odrzywół w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 20 sierpnia i 23 września 2016 roku, dzień 20 sierpnia 2016 roku (sobota) jest dniem roboczym dla pracowników Urzędu Gminy w zamian za dzień 23 września 2016 r. (piątek), który jest dniem wolnym. Urząd Gminy w Odrzywole w dniu 20 sierpnia 2016 roku czynny będzie od godz. 600 do godz. 1400


Załączniki: Rozmiar:
247.022 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-26 07:46

rejestr zmian publikacji »

34.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety


W związku z przygotowywaniem przez Gminę Odrzywół Programu Rewitalizacji, zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety znajdującej się pod adresem https://lokalny-program-rewitalizacji-gminy-odrzywol.ankietka.pl/


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 08:43

rejestr zmian publikacji »

35.

Posezonowa zbiórka popiołu

W dniu 12 maja 2016 r. na terenie Gminy Odrzywół zostanie przeprowadzona posezonowa zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Odpady odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze.
Popiół, zapakowany w worki, należy wystawić przed swoją posesję w dniu odbioru.
Odbiór odbywać się będzie od godz. 700


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 09:13

rejestr zmian publikacji »

36.

Ogłoszenie ? ?500+?

Uprzejmie informujemy , że w dniu 25 kwietnia b.r. (Poniedziałek) w gminie Odrzywół będą dyżurować pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania „BUS:500+”. Pracownicy będą pomagać wypełniać wnioski i udzielać informacji merytorycznych d/t Programu.
W Odrzywole BUS będzie dyżurował w godz.930- 1030, a przy szkole w Myślakowicach w godz. 1100-1200.
Serdecznie zapraszamy rodziny do skorzystania z konsultacji.
                                                                                                                                         Stanisława Kwiatkowska                                                   Marian Kmieciak
     Kierownik GOPS                                                                 Wójt Gminy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-15 12:17

rejestr zmian publikacji »

37.

Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego


Załączniki: Rozmiar:
192.374 KB

Podmiot udostępniający informację: Rada Powiatu w Otwocku
Za treść odpowiada: Dariusz Gajada - Przewodniczący Rady
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-05 09:28

rejestr zmian publikacji »

38.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
W URZĘDZIE GMINY W ODRZYWOLE SALA KONFERENCYJNA I PIĘTRO
CZYNNY W KAŻDY WTOREK OD GODZ. 1000 - 1400
(PORAD UDZIELA MEC. KONRAD WASIAK)


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 16:28

rejestr zmian publikacji »

39.

INFORMACJA O WYNIKACH PO PRZEPROWADZONYM OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

INFORMACJA

 

O WYNIKACH PO PRZEPROWADZONYM OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Gmina Odrzywół informuje, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów  w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk, rozwoju kultury ludowej, jaką jedyną ofertę złożyła firma : ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. Oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego. W związku z powyższym Gmina Odrzywół podpisze umowę z w/w firmą na przygotowanie i realizację projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                           mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-21 15:19

rejestr zmian publikacji »

40.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki ŻUK z lat 70-tych

Gmina Odrzywół przyjmuje oferty na sprzedaż samochodu marki ŻUK z lat 70-tych. Pojazd jest niesprawny i wycofany z ruchu drogowego (wyrejestrowany). Pojazd był dostosowany do działań przeciwpożarowych i był w przeszłości na wyposażeniu OSP , można go obejrzeć w godzinach pracy Urzędu Gminy (informacji udziela Pani Monika Waśkiewicz tel. 48 6716057 w.53).

Osoby zainteresowane kupnem mogą składać oferty pisemne w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 w terminie do 14.12.2015r. ( do godz. 12.00).

Oferta winna zawierać dane oferenta i oferowaną cenę nabycia (brutto). Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 09:02

rejestr zmian publikacji »

41.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Gmina Odrzywół Ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk, rozwoju kultury ludowej.

I. Cel partnerstwa/projektów:

 1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:
  • Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
  • Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. mazowieckiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych:
  • PI 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
  • PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
  • PI 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
  • PI 10 iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
  • PI 10 iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

II. Zakresy tematyczne projektów:

 1. Przedsięwzięcia i działania zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 2. Przedsięwzięcia i działania zwiększające dostęp do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych
 3. Przedsięwzięcia i działania zwiększające dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, zwiększające ich szanse na rynku pracy
 4. Przedsięwzięcia i działania zwiększające zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego i ogólnego
 5. Przedsięwzięcia i działania służące rozwijaniu, kształtowaniu, podnoszeniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 6. Inne związane z realizacją Priorytetów Inwestycyjnych wymienionych w punkcie I.2 odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby Grupy Docelowej projektu.

Potencjalny partner może przedstawić ofertę na poszczególne tematy.

III. Grupa docelowa projektów

Szczegółowa charakterystyka grupy zostanie określona na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Zgodność profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
 2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie wg punktu VI. ppkt.10.
 3. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
 4. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym: doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z podmiotami z sektora finansów publicznych.
 5. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 6. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
 7. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

V. Kryteria wyboru:

 1. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność działań z obowiązującymi wytycznymi i dokumentami programowymi PO WER, RPO woj.mazowieckiego celami partnerstwa
 3. Adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych.
 4. Koncepcja realizacji projektu partnerskiego wraz przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania
 5. Propozycja wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa.
 6. Doświadczenie Partnera w opracowywaniu i realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)
 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sadowym lub innym rejestrem)
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego
 4. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 7. Oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 8. Opis dotychczasowej działalności kandydata na Partnera uwzględniający jego dotychczasowe osiągnięcia, tj.:
  • dokumenty/oświadczenia, iż Podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Projekt o podobnym charakterze oznacza spełnienie przez potencjalnego partnera co najmniej 3 wymagań spośród wskazanych poniżej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
   • co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia/ kursy kwalifikacyjne, praktyki których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież, uczniowie
   • co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia, kursy kwalifikacyjne, doradztwo zawodowe, psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy
   • co najmniej 3 usługi zawierające elementy wsparcia, tj. szkolenia komputerowe i/lub językowe dla osób dorosłych i/lub szkolenia, usługi w zakresie IT,
   w tym obligatoryjnie:
   • realizacja projektów partnerskich, w tym z podmiotami sektora finansów publicznych – min. 3 realizowane w tym min. 1 pozytywnie rozliczony projekt w okresie ostatnich 3- lat (liczone od dnia złożenia oferty)
  • dokumenty potwierdzające, iż Podmiot osiągnął skuteczność, co oznacza podpisanie umowy z odpowiednią Instytucją – przygotowanie co najmniej 2 projektów ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki indywidualnie lub jako Partner
 9. Opis koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie zawierający:
  • opis planowanych działań w projekcie z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania
  • sposób Zarządzania Projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu
 10. Informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających wykonanie projektu wraz z CV osób kluczowych po stronie Partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie czynności, jakie będą realizować w projekcie
 11. Dokument potwierdzający:
  • wpis do rejestru agencji zatrudnienia,
  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 12. Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z banku, iż Podmiot znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 600 000,00 złotych

Dokumenty, o których mowa punkcie V., mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

VII. Termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności
 2. Oferta wraz z załącznikami (wskazanymi w punkcie V) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1 należy składać lub nadsyłać w terminie do 12 listopada 2015 r. /sekretariat Urzędu Gminy przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole/ do godziny 13:00. Liczy się moment wpływu oferty do Urzędu Gminy.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2015 r o godz. 14:00.
 7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.odrzywol.akcassnet.net do dnia 13.11.2015 r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Marian Kmieciak, tel. 48 6716057, e-mail: wojt@odrzywol.eu

 

Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:01

rejestr zmian publikacji »

42.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21.10.2015 r
.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z  2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji , imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 21.10.2015 r.  do 4 listopada 2015 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.


Załączniki: Rozmiar:
29.331 KB
14.157 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 13:57

rejestr zmian publikacji »

43.

Ogłoszenie o losowaniu składów OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), uprzejmie informuję o przeprowadzeniu w dniu 5 października 2015r. o godz. 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 
         Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 15:50

rejestr zmian publikacji »

44.

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych

Gmina Odrzywół w porozumieniu z Parafią Rzymsko-Katolicką w Odrzywole organizuje zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych w Niedzielę 4 października 2015 r. w sołectwach Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Kłonna, Jelonek, Kamienna Wola, Ossa, Kolonia Ossa, Lipiny, Wandzinów, Stanisławów. Zużyte urządzenia prosimy o wystawienie przed wejściem na posesję o godz. 8.00.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-01 10:25

rejestr zmian publikacji »

45.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015r. (Piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym za 15.08.2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-10 18:16

rejestr zmian publikacji »

46.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”. Zakres zadania obejmuje:
 1. Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z 21 posesji.
 2. Zdjęcia z dachu 970 m2, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 6 posesji.
Łącznie do odbioru i utylizacji jest 55,76 Mg wyrobów azbestowych (płyt dachowych)
w tym 10,67 Mg do zdjęcia z dachów. Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02.
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.
Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ( ul. Warszawska 53) w terminie do 24 lipca 2015 r. do godz. 1600. oferty mogą być przesłane drogą pocztową (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, tel. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.
 
                                                                                                    Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-10 13:50

rejestr zmian publikacji »

47.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Gmina Odrzywół przyjmuje oferty od ewentualnych wykonawców na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla gminy Odrzywół. Plan będzie podstawą do ubiegania się przez gminę Odrzywół o środki z IV Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 oraz ze środków WFOŚiGW na zadanie związane z termomodernizacją budynków publicznych, wymiany źródeł ciepła i oświetlenia ulicznego. PGN musi być sporządzona w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.
Oferty z podaniem ceny wykonania, terminu oraz referencji prosimy przesłać na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół lub na adres e-mail sekretariat@odrzywol.euw terminie do 27.07 2015r. (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela pana Marek Matuszczak tel. 48 6716057 w.47 e-mail mmatuszczak@odrzywol.eu
                                                                                                   Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-08 12:09

rejestr zmian publikacji »

48.

Zaproszenie do składania ofert na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Odrzywole oraz na zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza podmioty gospodarcze posiadające niezbędne zezwolenia na składanie wstępnych ofert współpracy w zakresie:
 1. Zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Odrzywole. Składowisko wybudowane w 1991r. dla odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, zgodnie z postanowieniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami winno być zamknięte i zrekultywowane. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla gminy Odrzywół jest zgodnie z w/w Planem Instalacja w Radomiu. Składowisko nie posiada już aktualnych zezwoleń na składowanie odpadów. Na składowisku jest na bieżąco prowadzony nadzór i badania gazów i wód podziemnych. Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Macierzyński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.51. Oferta jest aktualna do 30 czerwca 2015 r.
 2. Zagospodarowania osadów ściekowych powstających w komunalnej oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Oczyszczalnia przyjmuje 150m3 /dobę ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń. Osad z oczyszczalni nadaje się do rolniczego wykorzystania. Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Godziński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.53.
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 10:25

rejestr zmian publikacji »

49.

Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację Dożynek Gminy Odrzywół, które odbędą się w dniu 23 sierpnia 2015r. w Myślakowicach w godz. 1400 – 2300 .
Zakres zlecenia obejmuje:
 1. Zabezpieczenie sceny o wym. co najmniej 9x7 m.
 2. Zabezpieczenie nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z alternatywnym zasilaniem prądu.
 3. Zabezpieczenie oferty muzycznej
  • zespołu disco-polo
  • zespołu coverowy
  • kabaretu
Oferty z podaniem ceny oraz nazw wykonawców prosimy składać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zamówienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w godzinach pracy.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-25 18:18

rejestr zmian publikacji »

50.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością złożenia wniosku o pomoc finansową na usuwanie azbestu w naszej gminie nie przyjmujemy już zgłoszeń na 2015r.
Właściciele wyrobów azbestowych mogą zgłaszać się do udziału w programie na 2016r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 14:40

rejestr zmian publikacji »

51.

Ogłoszenie w sprawie zbiórki popiołu

W dniu 16 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Odrzywół zostanie przeprowadzona posezonowa zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Odpady odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze.
Popiół, zapakowany w worki, należy wystawić przed swoją posesję w dniu odbioru.
Odbiór odbywać się będzie od godz. 700

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Godziński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-09 09:36

rejestr zmian publikacji »

52.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020
 
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.
 
 1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie 07-21.04.2015 r. w formie:
  • pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji (załącznik).
   Uwagi i wnioski wniesione po w/w terminie nie będą uwzględnione.
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 będzie dostępny:
 3. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół
  • elektronicznie na adres: pstankowska@odrzywol.eu
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
  • faxem: (48) 671-60-57 w.30
 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Odrzywół.
 5. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy  odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronach: www.odrzywol.euwww.bip.odrzywol.akcessnet.net  oraz wywieszone  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

 


Załączniki: Rozmiar:
5.142 MB
15.380 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02 08:31

rejestr zmian publikacji »

53.

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Odrzywół
informuje o wystawieniu na sprzedaż samochodu osobowego:
Marka: FIAT
Model: BRAVA 1,6 KAT
Rok produkcji: 1998
Minimalna cena zakupu: 1500,00 zł brutto
Ofertę cenową zakupu należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 06.03.2015r. do godz. 12,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na zakup samochodu Fiat Brava 1,6 KAT”
Oferta powinna zawierać:
1.    Imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon, adres lub siedzibę oferenta,
2.    Oferowaną cenę zakupu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2015r. o godz. 12.30 .
Oględzin samochodu można dokonać na parkingu przy Urzędzie Gminy w Odrzywole w godzinach pracy Urzędu j tj. od 8,00-15,00.
 
Osoba do kontaktu: Monika Waśkiewicz tel. 48 6716057 w 53
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:05

rejestr zmian publikacji »

54.

Oferta sprzedaży

Gmina Odrzywół oferuje sprzedaż drewnianych elementów placu zabaw (wieża i huśtawka) pozostałych po demontażu urządzeń placu zabaw w Kamiennej Woli. Urządzenia te nie posiadają ważnego atestu bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane kupnem mogą składać oferty pisemne z podaniem ceny nabycia w terminie do 26.01.2015r.
Urządzenia można obejrzeć na placu Urzędu Gminy.
 
Wójt Gminy Odrzywół
Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 10:58

rejestr zmian publikacji »

55.

Zapytanie ofertowe

Gmina Odrzywół poszukuje projektanta – wykonawcy dokumentacji technicznej na zadanie „Termomodernizacja budynków publicznych w Odrzywole”.
Zakres zadania obejmuje:
 1. Projekt dachu na budynku Przedszkola i Urzędu Gminy.
 2. Projekt kotłowni z wykorzystaniem OZE na potrzeby budynku szkoły, przedszkola i Urzędu Gminy.
 3. Projekt na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przedszkola i szkoły.
 4. Projekt elewacji Urzędu Gminy i Przedszkola.
 5. Montaż urządzeń solarnych na budynkach szkolnych i Urzędu Gminy.
 6. Przedmiary robot i kosztorys.
Oferty na wykonanie prac można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30.01.2015r. W ofercie należy wskazać proponowaną cenę usługi, doświadczenie w wykonywaniu podobnych projektów i termin wykonania.
 
Wójt Gminy Odrzywół
                                                                                                                         Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 10:56

rejestr zmian publikacji »

56.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 30.12.2014 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i   www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji , imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 30 grudnia 2014  do 16 stycznia 2015 r.
 do godz. 15.30.
na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu,   faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 


Załączniki: Rozmiar:
11.529 KB
27.462 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 09:29

rejestr zmian publikacji »

57.

Wykaz imprez kulturalno-oświatowych w 2015 r.

 1. Obchody święta 3 maja i Dzień Strażaka – 03.05.2015r.
 2. Ogólnopolski wyścig crossowy w Odrzywole - 17.05.2015r.
 3. Festyn międzyszkolny z okazji Dnia dziecka - 03.06.2015r.
 4. Sobótki nad Drzewiczką - 20.06.2014r.
 5. Sobótki nad Pilicą - 21.06.2015
 6. Dzień Odrzywołu - 12.07.2015r.
 7. Niedziela z Operetką - 26.07.2015r.
 8. Dożynki gminne – Myślakowice - 23.08.2015r.
 9. Obchody św. Niepodległości -  11.11.2015r.
 10. VIII Regionalny Festiwal Śpiewaków Kapel, Zespołów , Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń -  15.11.2015r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 10:54

rejestr zmian publikacji »

58.

Sylwester 2014 - zaproszenie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 09:43

rejestr zmian publikacji »

59.

Ogłoszenie o pracy Urzędu w Wigilię

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. (Wigilia) Urząd będzie nieczynny.
Za utrudniena przepraszamy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-15 09:56

rejestr zmian publikacji »

60.

INFORMACJA dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

INFORMACJA
dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
 
            Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2014 z dnia 15 września 2014r. oraz Nr 221/2014 z dnia 23 października 2014 r. wszystkie komitety wyborcze, które zajmują lub mają zamiar zajmować powierzchnie budynków i urządzeń gminnych, winny dokonać opłaty za wynajem powierzchni.
Bez opłaty komitety wyborcze mogą wywieszać swoje reklamy na słupie ogłoszeniowym na Placu Kilińskiego.
            Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr tel. 48/ 67 16 036.
 
                Wójt
/-/ Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-04 07:27

rejestr zmian publikacji »

61.

Zapytanie ofertowe

Zadanie Nr 1
W związku z koniecznością pilnych robót na budynku Przedszkola Samorządowego w Odrzywole zwracam się z zapytanie ofertowym na wykonanie remontu o następującym zakresie:
 • Wymiana i naprawa uszkodzonego orynnowania – rynna ocynkowana.
 • Malowanie pasa podrynnowego oraz ogniomórów z uszczelnieniem przecieków.
 • Wykonanie obróbek blacharskich oraz dekarskich przy kominach. Otynkowanie kominów.
 • Uzupełnienie instalacji odgromowej.
 • Uszczelnienie dachu.
 • Założenie siatek na otwory.
Wymiary dachu 42/14 m.
 
Zadanie Nr 2
W związku z potrzebą przeprowadzenie pilnego remontu dachu budynku Urzędu Gminy („stary budynek” – część zajmowana przez Posterunek Policji) zwracam się z zapytaniem ofertowym d//t wykonania następującego zakresu:
 • Jednokrotne krycie papą
 • Wyrównanie załamań dachu.
 • Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i dekarskich kominów i pasów podrynnowych.
 • Naprawa orynnowania.
Wymiary dachu 15/9 m.
 
Warunki dodatkowe:
 1. Wykonawca składa ofertę z ceną zryczałtowaną.
 2. Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.
 3. Termin wykonania do 31.10.2014r
 4. Termin złożenia ofert – 07.10.2014 do godziny 16.00 w Urzędzie Gminy lub na adres e-mailowy sekretariat@odrzywol.eu


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 07:46

rejestr zmian publikacji »

62.

Postanowienie w sprawie "Projekt robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-12 na odcinku Sulejów-Przysucha (województwo łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000"


Załączniki: Rozmiar:
247.796 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-25 10:42

rejestr zmian publikacji »

63.

Zarządzenie Wójta Gminy Odrzywół w spawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 6 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 191/2014 
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 2 czerwca 2014 roku
 
w spawie: organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 6 czerwca 2014 roku
 
         Na podst. art. 31 oraz 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Dzień 6 czerwca 2014 roku (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole, w zamian za ustawowo wolny od pracy dzień 3 maja 2014r. przypadający w sobotę.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w dniu 6 czerwca 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Odrzywole oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 07:40

rejestr zmian publikacji »

64.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody, informuję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych przewidzianych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 28 marca 2014 roku

 
        Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a, 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/119/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania, informuję o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych przewidzianych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 
Numer
Obwodu
Wyborczego
Granice Obwodu
Siedziba Komisji Obwodowej
1.
 
Sołectwo: Odrzywół
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51
Komisja właściwa do ustalania wyników głosowania korespondencyjnego
lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2.
 
 
Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40
lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
3.
Sołectwa: Myślakowice
Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
Myślakowice 1
4.
Sołectwa: Ceteń, Wysokin, Kłonna, Kamienna Wola, Jelonek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – Hala Sportowa ul. Warszawska 51
lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 roku od godz. 700 do godz. 2100 przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
Zgodnie z art. 61a ustawy Kodeks Wyborczy, wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi w terminie do dnia 4 maja 2014r.
                                                                                  
Wójt
 mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 10:10

rejestr zmian publikacji »

65.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO WYWIESZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO WYWIESZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
 
         Urząd Gminy w Odrzywole, uprzejmie informuje, że miejscem do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Odrzywół, jest słup ogłoszeniowy przy Placu Kilińskiego w Odrzywole.
 
 
Wójt Gminy
                                                                            /-/ Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 22:58

rejestr zmian publikacji »

66.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU PSZOK

Wójt Gminy Odrzywół informuje mieszkańców gminy Odrzywół o otwarciu z dniem 1 marca br. na składowisku odpadów w Odrzywole
 
tymczasowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
Do PSZOK można będzie przywieść nadmiar posegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z domowego sprzątania lub remontów a mianowicie: gruz budowlany, makulaturę, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, odpady tekstylne, żużle i popioły, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. PSZOK jest dostępny dla odpadów powstałych w gospodarstwach domowych w gminie Odrzywół. Firmy budowlane i osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgodnie z przepisami przekazywać swoje odpady uprawnionej firmie na podstawie własnej umowy. Gmina odbiera odpady wyłącznie od gospodarstw domowych. PSZOK będzie czynny w każdą sobotę w godz. 800 – 1500.

Wójt Gminy
Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-25 09:57

rejestr zmian publikacji »

67.

NIP dla Gminy Odrzywół

Informujemy, że Gminie Odrzywół został nadany numer NIP. Numer ten to 6010086182


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 09:04

rejestr zmian publikacji »

68.

Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu w dniu 24.12.2013 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2013r. (Wigilia) Urząd będzie nieczynny. Dzień ten będzie odpracowany 04.01.2014r. (Sobota).
Za utrudnienia przepraszamy.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 08:53

rejestr zmian publikacji »

69.

Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu w dniu 20.12.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.12.2013r. (Piątek) z przyczyn organizacyjnych Urząd będzie czynny do godziny 14.30.
Za utrudnienia przepraszamy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 08:46

rejestr zmian publikacji »

70.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o ponownym wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007 oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi


Załączniki: Rozmiar:
374.658 KB

Podmiot udostępniający informację: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Za treść odpowiada: Marcin Kolbarczyk - Regionalny Konserwator Przyrody
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-26 08:08

rejestr zmian publikacji »

71.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół. Szczegóły tutaj


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 12:36

rejestr zmian publikacji »

72.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Odrzywół zawiadamia, że został opracowany Plan Ochrony Przed Szkodliwością Azbestu i Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Odrzywół na lata 2013 – 2032 wraz z inwentaryzacją oraz PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – Planu Ochrony Przed Szkodliwością Azbestu I Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Odrzywół na lata 2013 – 2032 wraz z inwentaryzacją.

W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół pokój nr 4A w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz stronie internetowej UG (tutaj) i BIP UG (tutaj).


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-18 09:24

rejestr zmian publikacji »

73.

Ogłoszenie o konsultacjach "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.euwww.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 1 października 2013  do 15 października 2013 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.


Załączniki: Rozmiar:
28.023 KB
32.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-30 12:17

rejestr zmian publikacji »

74.

Zaproszenie

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza rolników na spotkanie z Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Przysusze Panem Rafałem Setą. Spotkanie będzie poświęcone aktualizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie, w związku ze szkodami w uprawach polowych spowodowanych podtopieniami.
Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (sala konferencyjna) w dniu 02 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00.
 
Zapraszamy

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 19:46

rejestr zmian publikacji »

75.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane podmioty i osoby do składnia ofert na wykonanie dokumentacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a w szczególności:
 1. Koncepcji zagospodarowanie terenu (miejsce – składowisko odpadów w Odrzywole.
 2. Karty informacyjnej Inwestycji oraz projektu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
 3. Raport oddziaływania na środowisko jeżeli takowy obowiązek zostanie nałożony.
 4. Projekt budowlany wraz z projektem odprowadzania wód opadowych.
 5. Kosztorys inwestorski i przedmiot robót.
Pisemne oferty mogą składać podmioty i osoby posiadające stosowne uprawnienia
i doświadczenie związane z projektowaniem podobnych inwestycji.
Oferty można składać lub przesyłać poczta (decyduje data wpływu) w terminie do 14 czerwca b.r. (włącznie) w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół
w ofercie należy podać koszt jednostkowy brutto i netto w rozbiciu na wyżej wymienione punkty 1 - oraz podać informację o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu (lub rekomendacje).
Informacji udziela Pan Jerzy Macierzyński w godzinach pracy
Urzędu Gminy poniedziałek – czwartek 730 – 1530 piątek 800 -1600   ( tel. 48 6716057 – w 51).
 

Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-04 14:57

rejestr zmian publikacji »

76.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Odrzywół
    Uprzejmie informuję, że Gmina Odrzywół przystąpiła do opracowania Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.
Opracowanie Programu jest niezbędne aby Gmina mogła się w przyszłości ubiegać o środki na utylizację wyrobów azbestowych w Gminie Odrzywół.
Jest to głównie tzw. eternit.
W celu opracowania Programu niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów azbestowych w gospodarstwach domowych, rolnych oraz w nieruchomościach zajętych pod działalność gospodarczą. Z powyższego względu w okresie od czerwca do sierpnia 2013r upoważnieni przez Urząd Gminy ankieterzy będą sporządzać ankiety dotyczące występowania wyrobów azbestowych.
     Z powyższego względu uprzejmie proszę o pomoc w wypełnianiu ankiety i udzielenie ankieterom pełnej informacji o występujących w gospodarstwie wyrobach azbestowych. Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma prawny obowiązek posiadać własną inwentaryzację i przekładać ja corocznie Marszałkowi Województwa (dotyczy przedsiębiorców) lub Wójtowi (osoby fizyczne).
 Wszelkich informacji udziela Pan Jerzy Macierzyński w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 48 67 16 057 w. 51.
Z poważaniem
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 08:12

rejestr zmian publikacji »

77.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 maja 2013 roku. Deklarację można składać:

 1. pisemnie - w Urzędzie Gminy w Odrzywole pok. nr 8 (wzór formularza do wydruku dostępny poniżej), lub
 2. elektronicznie w następujący sposób:
  • wypełniony formularz edytowalny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie e-PUAP (link do ESP znajduje się tutaj, formularza w wersji edytowalnej dostępny poniżej), lub
  • formularz elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP dostępny na platformie e-Urząd Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-25 11:14

rejestr zmian publikacji »

78.

Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych

 Szanowni mieszkańcy

Sejm RP ustawą z 7 lipca 2011 roku wprowadził daleko idące zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, o których pragniemy Państwa poinformować.
Od 1 lipca 2013 roku system będzie działał następująco:
 • odpady komunalne (wytworzone w gospodarstwach domowych) staną się własnością gminy,
 • wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji (także odpadów zmieszanych i biodegradowalnych). Gospodarstwa, które nie będą segregować, lub źle będą segregować odpady zapłacą podwójną opłatę – podatek,
 • wszyscy właściciele (zarządcy) nieruchomości, na której powstają odpady komunalne muszą uiścić opłatę - podatek na rachunek Urzędu Gminy. Podatek z mocy ustawy sejmowej jest powszechny i obowiązujący. Jego wysokość musiała być tak ustalona, aby pokryć wszystkie koszty systemu.
 1. Wypowiedzieć umowy dotychczasowej firmie. Gminy podpiszą jedną umowę z firmą wyłonioną w przetargu i ta firma będzie odbierać odpady.
 2. Złożyć deklarację podatkową w Urzędzie Gminy, w której należy określić czy posesję zamieszkuje jedna lub więcej osób. Opłata jest naliczana od   gospodarstwa w dwóch stawkach:
  • od zamieszkałych przez jedną osobę
  • od zamieszkałych przez dwie lub więcej osoby
 3. Ustalić z nowym Wykonawcą (firmą) sposób użyczenia/wydzierżawienia pojemników. Ustawa nałożyła na właścicieli obowiązek wyposażenia posesji w pojemnik, ale firma może użyczyć lub wydzierżawić pojemnik na żądanie właściciela nieruchomości.
 4. Segregować odpady na frakcje: 
  • mokre (biodegradowalne – kuchenne, zielone) w pojemniku zamkniętym. Odbiór raz w miesiącu.
  • suche (papier, szkło, plastik, opakowania, puste kartony, niebezpieczne - baterie, żarówki). Szczegółowy opis będzie na pojemnikach (workach). Odbiór raz na dwa miesiące.
 5. Dwa razy w roku firma będzie zbierać odpady wielkogabarytowe (meble, urządzenia rekreacyjne itp.) oraz odpady elektryczne i AGD
 6. Osoby posiadające gospodarstwa rolne powinny w miarę możliwości wykorzystywać odpady zielone w produkcji rolniczej lub wybudować miejsce do ich kompostowania (kompostownik). Potwierdzić to należy w Urzędzie Gminy.
 7. Uiszczać opłatę kwartalnie na rachunek Urzędu lub u inkasentów
 8. Odwozić nadmiar odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie czynny od 01.01.2014 r. Tam przyjmowane będą także popioły.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.
 
Wójt Gminy

Odrzywół

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-25 11:04

rejestr zmian publikacji »

79.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2013 roku (piątek) Urząd Gminy w Odrzywole z przyczyn organizacyjnych czynny będzie dla interesantów od godziny 730 do godziny 1500
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 08:16

rejestr zmian publikacji »

80.

Ogłoszenie dla rolników

Wójt Gminy Odrzywół uprzejmie informuje, że od 2 kwietnia b.r. pracownicy Urzędu Gminy w Odrzywole w godzinach pracy U.G. będą pomagać  w wypełnianiu i dostarczaniu do siedziby ARiMR wniosków o dopłaty unijne do działalności rolniczej. Miejsce wypełniania wniosków – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 08:17

rejestr zmian publikacji »

81.

Ogłoszenie

Gmina Odrzywół oferuje do sprzedaży dwa hydroforowe zbiorniki na wodę o pojemności 2,5 m3 (stalowe).
Zbiorniki posiadają aktualny atest Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Podmioty i osoby zainteresowane kupnem mogą składać pisemną ofertę kupna w Urzędzie Gminy w Odrzywole (Sekretariat) w terminie do 15 lutego b.r. w godzinach pracy Urzędu.
Oferta winna zawierać proponowaną cenę nabycia brutto.
Zbiorniki można obejrzeć na terenie szkolnym w Odrzywole ul. Warszawska 51.
Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Godziński – pracownik Urzędu Gminy (w godz. pracy Urzędu) – tel: 48/6716057 w. 52.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-05 22:34

rejestr zmian publikacji »

82.

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora SPZOZ w Odrzywole

 Wójt Gminy Odrzywół
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55
 
1.    Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. posiada wykształcenie wyższe – preferowane medyczne lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślne.
2.    Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SP ZOZ, w tym w przypadku lekarza - dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 5. zaświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenia:
 • o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Odrzywole.
3.    Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.
Termin składania dokumentów do dnia 31.12.2012r., godz. 1000 .
Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 31.12.2012r. godz. 1015
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 28.11.2012r. do 20.12.2012r. w pokoju nr 19, w godzinach 730 do 1530 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomi pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.
Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora.

 


Załączniki: Rozmiar:
78.658 KB
2.245 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-29 21:22

rejestr zmian publikacji »

83.

Podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze do wyborów samorządowych

 

Rada Gminy Odrzywół na Sesji w dniu 30 października zatwierdziła podział gminy na okręgi jednomandatowe do wyborów samorządowych. Wynika to ze zmiany przez Sejm ustawy Kodeks wyborczy i likwidacji okręgów wielomandatowych do wyborów samorządowych. Do tej pory w okręgach tych mieszkańcy mieli tyle głosów, ilu radnych było wybieranych w danym okręgu. Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej do przygotowania nowego projektu podziału gminy na okręgi jednomandatowe zobowiązany został Wójt/ Burmistrz/ Prezydent. Projekt Uchwały przed przedłożeniem Radzie Gminy podlegał zaopiniowaniu przez Komisarza Wyborczego.
W Gminie Odrzywół na jednomandatowe okręgi wyborcze podzielone zostały dotychczasowe okręgi wielomandatowe: Odrzywół (4 mandaty), Wysokin-Ceteń (3 mandaty), KamiennaWola-Kłonna-Kłonna-Kolonia-Janówek-Jelonek (3 mandaty).
Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca podział na okręgi jednomandatowe jest poniżej. Projekt podziału przygotowany na początku października b.r. przez Wójta, został przesłany do Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich, radnych oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. W powyższej sprawie nie wpłynęły do Urzędu Gminy żadne propozycje.
Za przyjęciem Uchwały w sprawie nowego podziału głosowało 13 radnych, dwoje radnych z Odrzywołu – Pai Ewa Podkowińska i Pan Przemysław Stępień byli przeciw. Radny Przemysław Stępień zarzucił Wójtowi, że podział jest niewłaściwy i został przygotowany bez konsultacji na zebraniach wiejskich, ponieważ jak stwierdził radny „zmiana Kodeksu wyborczego nastąpiła dwa lata temu”.
Odnosząc się do tego zarzutu, należy stwierdzić, że zarzut ten dotyczy niestety Pana radnego. Przez dwa lata nie złożył bowiem jakichkolwiek swoich propozycji. O tym natomiast, że to Wójt, a nie inny organ lub podmiot (np. Przewodniczący Rady Gminy, Komisarz Wyborczy lub Komisje Rady) będzie przygotowywał projekt podziału gminy na okręgi jednomandatowe, zdecydowała Państwowa Komisja Wyborcza w połowie 2012r. Zebrania wiejskie w gminie odbywają się w okresie zimowym. Brak było więc możliwości czasowych do przeprowadzenia zebrań. Wójtowie Gmin obecnie w pierwszej kolejności pracują nad wprowadzeniem nowego systemu odbioru odpadów oraz nad przygotowaniem budżetu na 2013 rok.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-02 16:32

rejestr zmian publikacji »

84.

Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 19 października 2012  do 3 listopada 2012 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Odrzywole- Katarzyna Jastrzębska.

 

 


Załączniki: Rozmiar:
32.000 KB
68.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Katarzyna Jastrzębska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-18 15:14

rejestr zmian publikacji »

85.

Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Urząd Gminy w Odrzywole podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Gminy Odrzywół w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Załączniki: Rozmiar:
276.721 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 08:27

rejestr zmian publikacji »

86.

Zaproszenie do składania ofert

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie następujących robót:
- „Wycięcie 14 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Ossa, Ossa i Dąbrowa”. Zakres robót jest ujęty w tabeli będącej załącznikiem do nn. zaproszenia.
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie drewna z wyciętych drzew. Oferenci winni posiadać aktualna polisę od odpowiedzialności cywilnej obejmującej roboty związane z wycinką drzew w pasie drogowym.
W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem wycinki drzew. Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać wizji na miejscu i zapoznać się z usytuowaniem drzew przeznaczonych do wycinki. Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Macierzyński tel. 48/6716057 w. 50, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Odrzywole.
Termin wykonania robót – 15 września 2012 r.
Pisemne oferty z podaniem zryczałtowanej kwoty za wykonanie robót należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w terminie do 14 sierpnia b.r. do godz. 1200.
 
Zapraszamy:
 
Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

 


Załączniki: Rozmiar:
114.925 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-30 15:50

rejestr zmian publikacji »

87.

Ogłoszenie w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WYSOKIMI TEMPERATURAMI PANUJĄCYMI NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, NA WNIOSEK PRACOWNIKÓW, URZĄD GMINY W ODRZYWOLE

OD 10.07.2012 ROKU DO 31.07.2012 ROKU CZYNNY BĘDZIE
OD GODZ. 630 DO GODZ. 1430

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 07:44

rejestr zmian publikacji »

88.

Z WIZYTĄ U MARSZAŁKA

 

Na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego samorządowcy z Gminy Odrzywół  - grupa radnych , sołtysów i mieszkańców Gminy Odrzywół na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Gapysem gościła 5 czerwca w Senacie R.P.
W trakcie wizyty delegacja spotkała się z Panem Marszałkiem, zwiedziła budynki Sejmu i Senatu, zapoznała się z pracą posłów i senatorów oraz historią obu izb parlamentu.
            Wycieczka należała do bardzo udanych. Wszystkich ujęła serdeczność Pana Marszałka oraz ciekawe informacje dt. historii i pracy Parlamentu R.P. przekazane przez przewodnika.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 11:28

rejestr zmian publikacji »

89.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
 
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-22 12:34

rejestr zmian publikacji »

90.

Szkolenie dla rolników

Wójt Gminy Odrzywół przy współpracy Ośrodka Badań i Doradztwa AGROEXPERT z Warszawy organizuje szkolenie dla rolników z gminy Odrzywół.
Przedmiotem szkolenia będzie „Hodowla trzody chlewnej” – opłacalność i wymogi sanitarne, dopłaty UE do tej produkcji oraz rozliczenie VAT
 Szkolenie odbędzie się 9 maja b.r. (środa)
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godz. 10.00 - 13.00.
Zapewniamy poczęstunek i serwis kawowy.
Zapisy i szczegółowe informacje u Pani Ewy Czernickiej tel. (48) 67 16 057 w. 47 w godz. pracy Urzędu Gminy.
Zapraszamy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-12 10:23

rejestr zmian publikacji »

91.

Ogłoszenie dla rolników

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ INFORMUJE, ŻE W URZĘDZIE GMINY W ODRZYWOLE P. NR 4 MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI O POMOC FINANSOWĄ NA PONOWNE OBSIANIE PÓL.
POWIERZCHNIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO PONOWNEGO OBSIANIA MUSI BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.
 
PRZEWIDZIANA PRZEZ RADĘ MINISTRÓW POMOC FINANSOWA WYNOSI 100,00 ZŁ NA 1 HA UŻYTKÓW WYMAGAJACYCH PONOWNEGO ZASIEWU. PONADTO POSZKODOWANI BĘDĄ MOGLI UBIEGAC SIĘ O KREDYTY KLĘSKOWE I ULGI FINANSOWE M.IN. W PŁATNOŚCIACH KRUS.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA PANI HELENA BARTOS TEL. 48/6716057 W. 42 W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-12 10:21

rejestr zmian publikacji »

92.

Informacja o wyborze ofert

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na "Wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
 
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
 
Wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę AKME CONSULTING Krzysztof Pikor z siedzibą w Rzeszowie ul. Matejki 6.
Oferta  spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu.
W związku z powyższym Zamawiający wyłonił w/w Firmę do wspólnego przygotowania i realizacji projektów konkursowych.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 07:53

rejestr zmian publikacji »

93.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PATRNERA

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór partnera do opracowania i realizacji projektów w ramach:
 1. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 2. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Nabór ogłoszony jest w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) jak też w oparciu o zasady określone w „Zasadach realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku.
 
Wnioskodawca i Liderem projektu partnerskiego będzie Gmina Odrzywół. Pomiędzy partnerami zostanie zawarta umowa partnerska, która będzie określać zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych oraz realizację form wsparcia uczestników projektu.
 
Celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólna realizacja projektu na każdym jego etapie.
Wymagania wobec partnera:
 1. Posiadane udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 2. Posiadane doświadczenie we współpracy z instytucjami niezbędnymi do realizacji projektów.
 3. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych do wykonywania zadań określonych w projekcie.
Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Doświadczenie w realizacji działań o podobnych charakterze w stosunku do działań przewidzianych w projekcie.
 2. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w trakcie realizacji projektu.
 4. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 5. Ocena koncepcji proponowanych działań przy realizacji zadań w projekcie.
Oferty składane przez potencjalnego Partnera powinny zwierać:
 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Przedstawienie własnych koncepcji realizacji projektu.
 3. Propozycja podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania.
 4. Opis zaangażowania partnera w realizację projektu.
 5. Informacja na temat zasobów partnera do realizacji projektu oraz informacje na temat doświadczenia w zakresie podobnych przedsięwzięć.
Wraz z ofertą należy złożyć:
 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
 4. Wykaz osób, których udział planowany jest w projekcie.
Termin składania ofert upływa z dniem 26.03.012 roku do godz. 12,00
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach:
 1. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 2. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14, lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu przesyłki do adresata).
 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
Ogłaszający zastrzega sobie:
 1. Prawo wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
 2. Negocjowanie warunków realizacji zadań.
 3. Unieważnienie naboru bez podania przyczyny.
 4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera.
 5. Podmioty, które nie zostaną wybrane do współpracy partnerskiej maja możliwość wniesienia odwołania:
  • formie pisemnej do Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 14, w godzinach 800 1500 , w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników o naborze na partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej www.odrzywol.ug.gov.pl
 6. Gmina Odrzywół dokona ponownego rozpatrzenia oceny oferty i przekazania informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie 5 dni kalendarzowych od upłynięcia terminu do składania odwołań.
 7. Z podmiotem, który zostanie wybrany, będzie zawarta umowa partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 8. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
 9. Wszystkie oferty zgłoszone do Konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą odsyłane oferentowi i pozostaną w aktach Urzędu Gminy w Odrzywole.
Informacje dotyczące wyboru Partnera zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.odrzywol.ug.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Załączniki: Rozmiar:
71.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-02 13:08

rejestr zmian publikacji »

94.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).
 

 

 

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 

 

 

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Dane dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne będą zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrębnym sprawozdaniem jednorazowym za pomocą aplikacji statystycznej QuickStat. W związku tym, a także mając na względzie, że świadczenie w kwocie 100 zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest świadczeniem rodzinnym, w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanym za I kwartał 2012 r. nie należy wykazywać danych w powyższym zakresie.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 10:26

rejestr zmian publikacji »

95.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójt Gminy Odrzywół
z siedzibą w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53
informuje,
że na podstawie wniosku
Grzegorza Głąba zam. Odrzywół, ul. Wspólna

 

prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na  „dobudowie do istniejącego piętrowego budynku handlowo – biurowego zlokalizowanego na działce nr ew. 357/3 w Odrzywole przy ul. Warszawskiej nr 32 od strony zaplecza/przy części tylnej elewacji/ - parterowego budynku handlowo-magazynowego o orientacyjnej powierzchni zabudowy 550 m2 na działce nr ew. 357/5, oraz zmianę przeznaczenia pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na istniejącej większej części piętra tego budynku frontowego na mieszkania, a stanowiących własność Inwestora”, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę Wspólnoty Gruntowo Leśnej.
Wzywa się wszystkie osoby i podmioty prawne posiadające interes prawny poparty stosownymi dokumentami do złożenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia zgłoszenia do udziału w postępowaniu lub zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń wobec toczącego się postępowania.
 

 

Sprawę prowadzi Pan inż. Jerzy Macierzyński tel. 48 67 167 057 w. 42

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-26 23:11

rejestr zmian publikacji »

96.

Zaproszenie na Turniej o Puchar Gminy Odrzywół

 
Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do udziału w kolejnej edycji    turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Odrzywół 2011.
W Turnieju mogą wziąć udział drużyny złożone z zawodników zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół. Turniej będzie rozegrany na boisku sportowym w Odrzywole przy ul. Warszawskiej. Zgłoszenia drużyn (min. 14 max 20 zawodników) należy złożyć do 24 czerwca 2011 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole na drukach Urzędu Gminy.
Materiały do zgłaszania oraz regulamin Turnieju można pobrać w pok. nr. 12 w Urzędzie Gminy w godz. pracy Urzędu oraz ze strony bip.odrzywol.akcessnet.net Zakładka „Turniej”.                                                                                                        


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-14 08:27

rejestr zmian publikacji »

97.

WYKAZ IMPREZ KULTURALNO ? INTEGRACYJNYCH przewidzianych do realizacji w 2011 roku.

 

WYKAZ IMPREZ KULTURALNO – INTEGRACYJNYCH przewidzianych do realizacji w 2011 roku.
organizator lub współorganizator
Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
 
 
 1. Dni Wojska Polskiego Lipiny – Odrzywół 28-29 maja 2011 r.
  Dzień I Lipiny – prezentacja poszczególnych rodzajów broni WP i program artystyczny.
  Dzień II Odrzywół – Inscenizacja bitwy pod Odrzywołem stoczonej przez Armię WP „PRUSY” z Wehrmachtem 1939 r.
 2. Sobótki nad Drzewiczką – 25 czerwiec 2011 (Błonia nad Drzewiczką)
 3. Sobótki nad Pilicą – 23 czerwiec 2011 (przeprawa promowa w Myślakowicach Kolonii)
 4. Niedziela z Operetką – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy – 24 lipiec 2011
 5. Dożynki Gminne – 21 sierpień 2011 . Ceteń – Wysokin
 6. Festiwal Kapel, Śpiewaków, Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich w Odrzywole – Hala Sportowa – 13 listopad 2011 r.
 
 Dyrektor GBP                                                             Wójt Gminy
Bogumiła Stępień                                                     Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 18:01

rejestr zmian publikacji »

98.

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych w gminie odrzywół w 2011 roku

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych w gminie odrzywół w 2011 roku
 
      W dniu 29.12.2010 roku Gminna Rada Sportu zatwierdziła Wykaz imprez sportowo – rekreacyjnych przewidzianych w 2011 r. organizowanych lub współorganizowanych przez GBP i Wójta Gminy Odrzywół
 1. Ferie na Sportowo – /Hala Sportowa i Salka gimnastyczna w PSP Myślakowice/ – czas realizacji - ferie szkolne.
 2. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Lipinach (boisko „ORLIK”) kwiecień – maj 2011 – dla młodzieży gimnazjalnej
 3. Turniej koszykówki o Puchar Starosty Przysuskiego (boisko „ORLIK” w Lipinach) kwiecień – maj 2011 dla młodzieży szkół średnich.
 4. Rajd „Kadeta” – 7 maj 2011 r. Lipiny – Grabiny – Bielawy – Studzianna.
 5. Otwarcie boiska „ORLIK 2012” w Lipinach  – 9 maj 2011
 6. Biegi nad Drzewiczką dla mieszkańców (dzieci i dorosłych) z Gmin Klwów i Odrzywół oraz gości – maj 2011
 7. Biegi Sobótkowe nad Pilicą – czerwiec 2011
 8. Wakacyjny Turniej Piłkarski – lipiec – sierpień 2011. Finał 7 sierpień 2011 w Odrzywole wraz z zawodami pożarniczymi
 9. Turniej Siatkówki Plażowej – sierpień 2011 (plac nad zalewem w Odrzywole)
 10. Turniej Piłki Nożnej Halowej – Hala Sportowa - październik – grudzień 2011.
 11. Akademia Orlika  – (od maja 2011). Dla dzieci w wieku 6-8 lat
Szczegółowe informacje sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu Gminy i na plakatach.
 
Przewodniczący GRS                                   Wójt Gminy Odrzywół
                           Artur Macierzyński                                          Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 17:58

rejestr zmian publikacji »

99.

Dyżury GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ODRZYWOLE

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ODRZYWOLE
 
Siedziba - Sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53,
tel. (048) 67 16 057, lub (048) 67 16 036
Pełnić będzie dyżury w następujących terminach:
 
 
15 października.2010r.    - od godz. 14 00    -  1700
18 października 2010r.    - od godz. 1400      - 1700
19 października 2010r.    - od godz. 1400        - 1700
20 października 2010r.    - od godz. 1400      - 1700
21 października 2010r. -   od godz. 1400      - 1700
22 października 2010r. -   od godz. 1400     -   2400
 
Oraz
 
25 października.2010r.      - od godz. 14 00    - 1700
26 października 2010r.      - od godz. 1400      - 1700
27 października 2010r.      - od godz. 1400      - 2400
 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-15 15:20

rejestr zmian publikacji »

100.

WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2010 ROKU


WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2010 ROKU
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-05 15:06

rejestr zmian publikacji »

101.

Wykaz imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Odrzywół i jej jednostki pomocnicze


Wykaz imprez kulturalnych w 2010 roku
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-05 14:47

rejestr zmian publikacji »

102.

Wykaz imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Odrzywół i jej jednostki pomocnicze


Wykaz imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Odrzywół i jej jednostki pomocnicze
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:42

rejestr zmian publikacji »

103.

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W KAMIENNEJ WOLI


CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W KAMIENNEJ WOLI
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:43

rejestr zmian publikacji »

104.

Świetlica Młodzieżowa w Kamiennej Woli


Godziny otwarcia Świetlicy Młodzieżowej w Kamiennej Woli
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:43

rejestr zmian publikacji »

105.

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY Z GMINY ODRZYWÓŁ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2008 R.


INFORMACJA O ZAJĘCIACH DLA MŁODZIEŻY Z GMINY ODRZYWÓŁ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2008 R. - HALA SPORTOWA W ODRZYWOLE
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:44

rejestr zmian publikacji »

106.

Pomoc dla rolników w Odrzywole - artykuł z "Echo Dnia"


Już od połowy lutego w Urzędzie Gminy w Odrzywole rolnicy z Gminy Odrzywół będą mogli załatwiać wszelkie sprawy urzędowe związane z rejestracją zwierząt hodowlanych bez konieczności wizyty z Biurze Terenowym AR i MR w Przysusze
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: "Echo Dnia"
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:45

rejestr zmian publikacji »

107.

Ogłoszenie dot. zbiorczych kontenerów na śmieci

Informujemy, że zbiorcze kontenery wkrótce znikną z placów. Będą służyły tylko do odbioru odpadów budowlanych.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-01 17:51

rejestr zmian publikacji »

108.

Wprowadzenie nowego systemu segregacji odpadów w Gminie Odrzywół - artykuł z "Echo Dnia"


W Gminie Odrzywół rozpoczęło się podpisywanie umów z firmami posiadającymi zezwolenia na odbiór segregowanych odpadów z posesji.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: "Echo Dnia"
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:46

rejestr zmian publikacji »

109.

Komunikat Gminnej Rady Sportu


Na posiedzeniu w dniu 28.12.2007 r. Gminna Rada Sportu przyjęła kalendarz imprez sportowych w Gminie Odrzywół na rok. 2008r.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Artur Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:47

rejestr zmian publikacji »

110.

WYWIAD Z ECHO DNIA - ECHO ZIEMI PRZYSUSKIEJ (wydanie grudniowe)PODSUMOWANIE ROKU 2007


WYWIAD Z ECHO DNIA ? ECHO ZIEMI PRZYSUSKIEJ (wydanie grudniowe) PODSUMOWANIE ROKU 2007 w opinii Przewodniczącego Rady Gminy Odrzywół - Stanisława Gapysa
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2007-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 11:47

rejestr zmian publikacji »

111.

Zmiany w opłatach skarbowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2007 roku zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówką w kasie Urzędu Gminy do godziny 1530 lub bezgotówkowo na rachunek gminy:

BS Przysucha O/Odrzywół, nr konta: 91 9145 1024 5000 0169 2000 0001

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-01-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-01-02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-21 14:47

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj