główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12. 0t.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Wójt Gminy Odrzywół, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 1142 12. 0t.

 

1. Nazwa sprzedającego: Gmina Odrzywół

26-425 Odrzywół, ul Warszawska 53

tel. +48 671-60-57

tel/fax: (48) 671-63-50

strona internetowa: www.odrzywol.eu,

e-mail: sekretariat@odrzywol.eu

2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu: STAR 1142 12.0t, Samochód ciężarowy

b) nr rejestracyjny: RDK4703

c) rok produkcji: 1995

d) data pierwszej rejestracji: 1995.10.02

e) Nr VIN SUS1142BWS0009967

f) całkowity przebieg: 111169 km

3. Cena w/g opinii rzeczoznawcy: 4 700 zł

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@odrzywol.eu do dnia 08.05.2020 r. do godziny 13.00.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów  o dodatkowym terminie.

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta w formie elektronicznej złożona w formie przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączniku

6. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 23.04.2020 r. – 08.05.2020 r. w godzinach 8.00-13.00 pod adresem Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, Osoba do kontaktu : Andrzej Marszałek,  tel. 502 294 772.

7. Urząd Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12.0t. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu.

Załączniki

- Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – opinia rzeczoznawcy

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE

 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 91.2020 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 lutego 2020  r.  w dniu 10 marca 2020 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół

ubiegające się o dotację na wsparcie  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2020 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 26 000,00zł
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół – 14000,00zł

Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2020 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.)
 1. Rodzaj zadania : realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 40.000 zł.
  W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 64.000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.  Obowiązują NOWE DRUKI !!!
 4. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2020 r..
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach
   z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2020 rok” do dnia 07.03.2020 r.
   
  w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu ( niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 10.03.2020 r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.

Kryteria oceny:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową- max 5 pkt.
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego -max 5 pkt .
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób  przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie
 4. Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania – max 5 pkt.
 5. Doświadczenie w realizacji zadań tego typu innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków- max 5 pkt.
 6. Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków- max 5 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów - 30

Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Odrzywół w formie ogłoszenia.

Organ odstępuje od obowiązku wypełniania cz. III poz. 6 Oferty realizacji zadania publicznego.

Wnioskodawca jest zobowiązany zachować wniesienie wkładu finansowego.

Załączniki:
Druk oferty 64 KB
Druk sprawozdania 46 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie

Załączniki:
Treść zawiadomienia 303 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2019 roku

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA

2019 ROKU (WTOREK) URZĄD GMINY W ODRZYWOLE 

Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH CZYNNY BĘDZIE DLA

INTERESANTÓW OD GODZ. 7 30  DO GODZ. 1430

PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA

 

 

    WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK