główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2021

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057.)
 1. Rodzaj zadania: realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 30 000 zł.
  W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 40 000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.  Obowiązują NOWE DRUKI !!!
 4. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2021 r..
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2021 rok” do dnia 05.03.2021 r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 09.03.2021 r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.

Kryteria oceny:

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową - max 5 pkt.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego - max 5 pkt .

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób  przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie

4. Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania – max 5 pkt.

5. Doświadczenie w realizacji zadań tego typu innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków- max 5 pkt.

6. Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - max 5 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów - 30

Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Odrzywół w formie ogłoszenia.

Organ odstępuje od obowiązku wypełniania cz. III poz. 6 Oferty realizacji zadania publicznego.

Wnioskodawca jest zobowiązany zachować wniesienie wkładu finansowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

Załączniki:
Wzór oferty 62 KB
Wzór sprawozdania 45 KB
artykuł nr 2

INFORMACJA o wyborze oferty na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Gminie Odrzywół w okresie Świat Bożego Narodzenia 2020

W związku z przeprowadzonym zapytanie ofertowym na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Gminie Odrzywół w okresie Świat Bożego Narodzenia 2020, w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Firmę Usługi Elektryczne – Dawid Abramczyk.

W/w  oferta uzyskała akceptację Wójta Gminy.

 

  Sekretarz Gminy

/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty cenowej na montaż i demontaż iluminacji świetlnych na okres Świąt Bożego Narodzenia w 2020r.:

 • przewieszki przez ulicę – 5 szt.
 • motywy świetlne na latarnie – 35

Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2020r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 14 00 w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 osobiście lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 4

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze  zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 14.10.2020 r.  do 28.10.2020 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 , bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół

Marian Kmieciak

Załączniki:
Projekt programu 27 KB
Formularz konsultacji 32 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12. 0t.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Wójt Gminy Odrzywół, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 1142 12. 0t.

 

1. Nazwa sprzedającego: Gmina Odrzywół

26-425 Odrzywół, ul Warszawska 53

tel. +48 671-60-57

tel/fax: (48) 671-63-50

strona internetowa: www.odrzywol.eu,

e-mail: sekretariat@odrzywol.eu

2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu: STAR 1142 12.0t, Samochód ciężarowy

b) nr rejestracyjny: RDK4703

c) rok produkcji: 1995

d) data pierwszej rejestracji: 1995.10.02

e) Nr VIN SUS1142BWS0009967

f) całkowity przebieg: 111169 km

3. Cena w/g opinii rzeczoznawcy: 4 700 zł

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@odrzywol.eu do dnia 08.05.2020 r. do godziny 13.00.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów  o dodatkowym terminie.

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta w formie elektronicznej złożona w formie przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączniku

6. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 23.04.2020 r. – 08.05.2020 r. w godzinach 8.00-13.00 pod adresem Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, Osoba do kontaktu : Andrzej Marszałek,  tel. 502 294 772.

7. Urząd Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12.0t. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu.

Załączniki

- Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – opinia rzeczoznawcy