główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA o wyborze oferty na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Gminie Odrzywół w okresie Świat Bożego Narodzenia 2020

W związku z przeprowadzonym zapytanie ofertowym na montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Gminie Odrzywół w okresie Świat Bożego Narodzenia 2020, w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Firmę Usługi Elektryczne – Dawid Abramczyk.

W/w  oferta uzyskała akceptację Wójta Gminy.

 

  Sekretarz Gminy

/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych

Urząd Gminy w Odrzywole wnosi o przedłożenie oferty cenowej na montaż i demontaż iluminacji świetlnych na okres Świąt Bożego Narodzenia w 2020r.:

 • przewieszki przez ulicę – 5 szt.
 • motywy świetlne na latarnie – 35

Termin realizacji usługi – 10 -14 grudnia 2020r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 14 00 w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 osobiście lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 3

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze  zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 14.10.2020 r.  do 28.10.2020 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 , bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół

Marian Kmieciak

Załączniki:
Projekt programu 27 KB
Formularz konsultacji 32 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12. 0t.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Wójt Gminy Odrzywół, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 1142 12. 0t.

 

1. Nazwa sprzedającego: Gmina Odrzywół

26-425 Odrzywół, ul Warszawska 53

tel. +48 671-60-57

tel/fax: (48) 671-63-50

strona internetowa: www.odrzywol.eu,

e-mail: sekretariat@odrzywol.eu

2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu: STAR 1142 12.0t, Samochód ciężarowy

b) nr rejestracyjny: RDK4703

c) rok produkcji: 1995

d) data pierwszej rejestracji: 1995.10.02

e) Nr VIN SUS1142BWS0009967

f) całkowity przebieg: 111169 km

3. Cena w/g opinii rzeczoznawcy: 4 700 zł

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@odrzywol.eu do dnia 08.05.2020 r. do godziny 13.00.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów  o dodatkowym terminie.

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta w formie elektronicznej złożona w formie przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączniku

6. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 23.04.2020 r. – 08.05.2020 r. w godzinach 8.00-13.00 pod adresem Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, Osoba do kontaktu : Andrzej Marszałek,  tel. 502 294 772.

7. Urząd Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu marki STAR 1142 12.0t. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu.

Załączniki

- Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – opinia rzeczoznawcy

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE

 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 91.2020 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 lutego 2020  r.  w dniu 10 marca 2020 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół

ubiegające się o dotację na wsparcie  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2020 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 26 000,00zł
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół – 14000,00zł

Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.