główna zawartość
artykuł nr 1

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 30 marca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  ODRZYWÓŁ
z dnia 30 marca 2020 roku

 

 Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 i 1504), oraz Postanowienia Nr 27/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, informuję o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Numer
Obwodu

Głosowania

Granice Obwodu

Siedziba Komisji Obwodowej

1.

Sołectwo: Odrzywół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2.

Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny

Świetlica Wiejska w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa  40 A, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

3.

Sołectwa: Myślakowice, Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach
Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

4.

Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Odrzywole – Hala Sportowa

ul. Warszawska 51,
26-425 Odrzywół

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Radomiu II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien być złożony do Wójta Gminy Odrzywół najpóźniej do dnia 4 maja 2020 roku.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 roku od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK