główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXX sesji Rady Gminy w Odrzywole

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/207/2005 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 49 KB
Zmiana Nr 11 Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIX/141/2005 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 45 KB
Zmiana Nr 11 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIX/141/2005 - PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY 48 KB
Uchwała Nr XXX/208/2005 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. 36 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - DOCHODY BUDŻETU. 30 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - WYDATKI BUDŻETU 40 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK. 26 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK 33 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK. 45 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE. 39 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK. 48 KB
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PROGNOZA DŁUGU. 53 KB
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WONEJ NA 2006 ROK. 23 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK. 44 KB
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - INFORMACJA O STANIE MIENIA. 24 KB
załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - Uchwała Nr RIO-R/29/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego przedstawionych w uchwale budżetowej na rok 2006 Rady Gminy w Odrzywole. 572 KB
Uchwała Nr XXX/209/2005 ws. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 108 KB
Uchwała Nr XXX/210/2005 ws. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu stanowiącego podstawę wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Odrzywół. 64 KB
Uchwała Nr XXX/211/2005 ws. przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2006 rok. 22 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/2005 - PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2006 ROK 22 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/211/2005 - PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I LANOWANIA NA 2006 ROK 20 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/211/2005 - PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2006 ROK 21 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/211/2005 - PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2006 ROK 22 KB