logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Ogłoszenia
1.

Sprawozdanie Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

1. Przebieg procesu konsultacji
 
W dniach do 25 października 2011 r. do 7 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Projekt udostępniony był:
a)      na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
b)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
Konsultacje zostały przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Odrzywół.
 
2. Zgłoszone uwagi
 
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
3. Podsumowanie konsultacji
 
Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwagi i opinie należało zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza konsultacji  na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół, 
faxem:  (48) 671-63-50 bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Katarzyna Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-14 13:00

rejestr zmian publikacji »

2.

Specyfikacja postępowania ofertowego na zagospodarowanie piętrzenia rzecznego

 1. Gmina Odrzywół zaprasza inwestorów do składania ofert na zagospodarowanie piętrzenia rzecznego na rzece Drzewiczce w kk. 14+285 w Odrzywole wraz z przylegającą działką nr 2502.
 2. Podstawą rozstrzygnięcia postępowania ofertowego są zasady zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Rodzaj zagospodarowania: budowa Małej Elektrowni Wodnej i modernizacja stopnia piętrzącego, wybudowanego w 1995 r. przez Gminę Odrzywół na potrzeby budowy zbiornika wodnego.
 4. Forma prawna władania: dzierżawa na okres 30 lat.
 5. Obowiązki dzierżawcy:
  • budowa i utrzymanie Elektrowni na własny koszt.
  • modernizacja i utrzymanie/konserwacja progu wodnego na własny koszt
  • utrzymanie koryta rzeki Drzewiczki w km. 14+275 do 14+295
  • zdobycie wszelkich wymaganych zezwoleń i uzgodnień administracyjnych
  • wykonywanie zaleceń pokontrolnych w zakresie utrzymania Elektrowni i progu.
  • gospodarka wodna w zakresie ustalonym przez pozwolenie wodnoprawne
  • ponoszenie opłat z tytułu dzierżawy oraz podatku od nieruchomości
 6. Zagospodarowanie obiektu nie może pogorszyć użytkowania zbiornika wodnego
  "Odrzywół" przez wędkarzy i mieszkańców Gminy.
 7. Wszelkie inne sposoby użytkowania działek i obiektu wymagają bezwzględnie zgody Gminy.
 8. Termin składania ofert upływa 20 listopada 2011 do godz. 1200. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole  Otwarcie ofert o godz. l 230.w tym samym dniu
 9. Oferta winna zawierać dane oferenta, krótki opis sposobu zagospodarowania i oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania ofertowego, oraz proponowaną wysokość czynszu miesięcznego.
 10. Gmina może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni
  od przekazania pisma.
 11. Oferty rozpatrzy Komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole. O wynikach oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Podstawą wyboru oferenta będzie wysokość czynszu.
 12. Informacje dodatkowe:
  • czynsz ustalony na podstawie oferty lub w drodze dodatkowych negocjacji będzie
   corocznie waloryzowany o przewidywany wskaźnik inflacji
  • czynsz będzie płacony co miesiąc z dołu począwszy od daty zawarcia umowy
  • termin zagospodarowania obiektu ustala się na 18 m-cy od daty podpisania umowy
 13. Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 14. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Budownictwa
  Jerzy Macierzyński tel. 048- 67-16-057 wew. 42
  lub Marek Matuszczak tel. 048- 67-16- 057 wew. 41

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-31 17:52

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie o naborze wniosków - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dla małych przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-25 08:01

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i   www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 25 października 2011  do 7 listopada 2011 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu,   faxem: (48) 671-63-50 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-25 07:41

rejestr zmian publikacji »

5.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób
 
W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).
 
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-07 18:37

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o inwestycji

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 930.000,00 zł. Łączny koszt modernizacji 1,37 mln zł.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-08 12:34

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie

Osoby, których dzieci z rocznika 2006 rozpoczęły roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2011/2012 i pobierają świadczenia rodzinne są proszone o zgłoszenie się do 9 września do P. Małgorzaty Balcerak – GOPS Odrzywół pokój nr 1 celem wypełnienia wniosku o dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego (100 zł). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające obowiązkowe rozpoczęcie rocznego przygotowania przedszkolnego.


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 10:41

rejestr zmian publikacji »

8.

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
 • art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-29 12:49

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja na nowy okres zasiłkowy

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2011r. i będzie trwał do 31 października 2012r. należy składać w miesiącu wrześniu 2011r. niezależnie od tego czy ktoś posiada gospodarstwo rolne czy nie posiada. Osoby, które nie mają dzieci w szkole średniej mogą składać wnioski od 1 do 15 października 2011r.
 
Dla osób, które mają dzieci w szkole średniej warunkiem wypłaty świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu jest dostarczenie w terminie do 15 września zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym 2011/2012.
Uczniowie, którzy mieszkają w internacie lub bursie szkolnej  – oprócz zaświadczenia ze szkoły, dostarczają jeszcze zaświadczenie z internatu / bursy / potwierdzające, że zamieszkują w internacie / bursie / oraz zaświadczenie z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta właściwego ze względu na siedzibę internatu lub bursy szkolnej potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy w internacie / bursie /.
Uczniowie, którzy zamieszkują na stancji dostarczają zaświadczenie z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy oraz oświadczenie osoby o wynajmie lokalu uczniowi. Zaświadczenia muszą być pobrane ze szkoły, internatu, Urzędu Miasta po 1 września 2011r.
Zaświadczenia ze szkoły, internatu lub meldunków będą one ważne od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012r.
 
Jeżeli zaświadczenia zostaną dostarczone po 15 września to wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych dla danej rodziny za wrzesień będzie dopiero w październiku
 
Do ustalenia dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń rodzinnych obowiązują dochody rodziny za 2010 rok :
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich dorosłych osób,
 • zaświadczenia z KRUS o rodzaju i wysokości pobranych świadczeń ( osoby ubezpieczone w KRUS )
 • decyzje ze stypendium z Urzędu Gminy,
 • zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentach,
 • odcinki z alimentów,
 • decyzje z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy ( osoby, które były lub są nadal zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • zaświadczenia lub decyzje o rodzaju i wysokości pobieranych stypendiów przez studentów liczonych do składu rodziny
 • opłata KRUS ( ksero będzie wykonane w GOPS )
 • decyzja z renty strukturalnej
 • zaświadczenia z gospodarstwa rolnego lub decyzje podatkowe
Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i na jaki okres, zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku uzyskania nowych dochodów po 2010 roku – umowę o pracę i zaświadczenie o dochodach netto za pierwszy pełny miesiąc…


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-29 12:46

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy że dnia 13 lipca (środa) Urząd Gminy w Odrzywole z przyczyn organizacyjnych będzie czynny dla interesantów w godz. 730- 1400.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                     Marian Kmieciak
                                                                  Wójt Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-13 08:14

rejestr zmian publikacji »

11.

Zaproszenie na bezpłatne kursy prawa jazdy kat. "B"

        

Projekt systemowy pt. „Młody człowieku działaj sam” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      
 
U W A G A   !!!
 
Mieszkasz w Gminie Odrzywół, jesteś bezrobotnym lub poszukujesz pracy
  
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS
 
PRAWA JAZDY KAT. „B”
 
Termin: czerwiec/wrzesień 2011 roku
Organizator: Urząd Gminy w Odrzywole
 
Realizowany w ramach projektu „Młody człowieku działaj sam” w ramach programu PO KL.06.03.00-14-039/10.
 
W ramach projektu oferujemy:
 1. Sfinansowanie kursu, egzaminu i badań lekarskich.
 2. Kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt przewiduje przeszkolenie 12 osób, w pierwszej kolejności osób poniżej 25 r. życia.
 
Informacji szczegółowych udziela Pani Barbara Bielska tel. 048 67 16 057 wew.41

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Barbara Bielska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-12 07:32

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie w spr. przyjmowania zgłoszeń na funkcję ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego przy Sądzie Rejonowym w Przysusze.

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Rada Gminy Odrzywół na podstawie art. 160, art. 161 § 2 oraz art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), zawiadamia, że przyjmuje zgłoszenia na funkcję
ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego  
przy Sądzie Rejonowym w Przysusze.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat życia, jest nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2011r.
Zgłoszeń należy dokonywać u Sekretarza Gminy Odrzywół -pokój nr 19
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Szczegółowe wymogi i procedury zgłaszania kandydatów na ławników reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006r. Nr 50 poz. 370).


Załączniki: Rozmiar:
80.229 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-27 13:25

rejestr zmian publikacji »

13.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Odrzywół

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 
Z w o ł u j ę
 
I Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Odrzywół w VI kadencji Rady Gminy w dniu 05.04.2011 roku (wtorek) o godz. 1430  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o międzysesyjnej pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Odrzywół.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie Sesji.
Sesja została zwoła na wniosek 4 radnych z Odrzywołu: Pani Ewy Podkowińskiej, Pani Doroty Kwietniewskiej, Pana Przemysława Stępnia, Pana Sławomira Gajewskiego.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-31 19:03

rejestr zmian publikacji »

14.

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia   wszystkim mieszkańcom i gościom życzymy w nadchodzące Święta radości              z Narodzonego Jezusa, wszelkiej radości i ciepła rodzinnego.

 

Stanisław Gapys

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kmieciak

Wójt Gminy

 


Boże Narodzenie 2010r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak, Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-12-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-23 13:32

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie o konkursie

 Odrzywół dnia 15.12.2010r.

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
            Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXXVI /226/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok ogłasza konkurs na zadanie:
 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2011 roku wynosi 20.000,00 złotych. Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową   zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 12.01.2011r. do 31.12.2011r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 10.01.2011r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10.01.2011r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2010 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania w 2010r. dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-21 07:52

rejestr zmian publikacji »

16.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."
 
1.Przebieg procesu konsultacji
W dniach do 15 października do 22 października odbyły się konsultacje społeczne projektu
"Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."
Projekty udostępniony był:
 • na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole
Konsultacje zostały  przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Odrzywół.
 
2. Zgłoszone uwagi
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
3. Podsumowanie konsultacji
Konsultacje społeczne projektu „ Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwagi i opinie należało przedstawić drogą elektroniczną.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska. W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.
 
                                                                                                   Katarzyna Kwiatkowska
                                                                                                    Pracownik UG Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Katarzyna Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-27 11:31

rejestr zmian publikacji »

17.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".


Konsulatacje zakończone
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 08:40

rejestr zmian publikacji »

18.

Ogłoszenie dt. świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2010r. i będzie trwał do 31 października 2011r. należy składać w miesiącu wrześniu 2010r. niezależnie od tego czy ktoś posiada gospodarstwo rolne czy nie posiada. Osoby, które nie mają dzieci w szkole średniej mogą składać wnioski od 1 do 15 października 2010r.
 
Dla osób, które mają dzieci w szkole średniej warunkiem wypłaty świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu jest dostarczenie w terminie do 15 września zaświadczenia ze szkoły potwierdzające rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym 2010/2011.
Uczniowie, którzy mieszkają w internacie lub bursie szkolnej  – oprócz zaświadczenia ze szkoły, dostarczają jeszcze zaświadczenie z internatu / bursy / potwierdzające, że zamieszkują w internacie / bursie / oraz zaświadczenie z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta właściwego ze względu na siedzibę internatu lub bursy szkolnej potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy w internacie / bursie /.
Uczniowie, którzy zamieszkują na stancji dostarczają zaświadczenie z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy oraz oświadczenie osoby o wynajmie lokalu uczniowi. Zaświadczenia muszą być pobrane ze szkoły, internatu, Urzędu Miasta po 1 września 2010r.
Zaświadczenia ze szkoły, internatu lub meldunków będą one ważne od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011r.

Jeżeli zaświadczenia zostaną dostarczone po 15 września to wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych dla danej rodziny za wrzesień będzie dopiero w październiku
 
Do ustalenia dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń rodzinnych obowiązują dochody rodziny za 2009 rok :
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich dorosłych osób,
 • zaświadczenia z KRUS o rodzaju i wysokości pobranych świadczeń
 • decyzje ze stypendium z Urzędu Gminy,
 • zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentach,
 • odcinki z alimentów,
 • decyzje z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy
 • zaświadczenia lub decyzji ze stypendiów ze studiów
 • opłata KRUS ( ksero )
 • decyzja z renty strukturalnej
 • zaświadczenia z gospodarstwa rolnego lub decyzje podatkowe
Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny.
 


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-27 09:33

rejestr zmian publikacji »

19.

Zaproszenie do udziału w III edycji Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej w Odrzywole

 

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ ORAZ GMINNA RADA SPORTU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W III EDYCJI AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ W ODRZYWOLE.
TURNIEJ BEDZIE ROZGRYWANY NA BOISKU SIATKOWKI PLAŻOWEJ NAD ZALEWEM W ODRZYWOLE. DO TURNIEJU MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 2 ZAWODNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH STALE LUB CZASOWO W GMINIE ODRZYWÓŁ.
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY W ODRZYWOLE w POKÓJU NR 12 - DO DNIA 10.07.2009r. SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN.
- ROZGRYWKI ELIMINACYJNE W DNIU 11.07.2009r. (SOBOTA) GODZ. 1100
- ROZGRYWKI FINAŁOWE W DNIU 12.07.2009r. (NIEDZIELA) – GODZ. 1300 .
ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY ZA I i II MIEJSCE OTRZYMAJĄ DYPLOMY I NADRODY RZECZOWE

 


Załączniki: Rozmiar:
50.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 10:09

rejestr zmian publikacji »

20.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 2 ppkt. d ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Rachmistrzem spisowym może być osoba:
 • pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobra znajomością języka polskiego,
 • posiadająca dobra umiejętność obsługi komputera,
 • godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna,
 • posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie,
 • sprawna fizycznie (ze względu na charakter pracy),
 • odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach,
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).
Zgłoszenia można dokonywać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, pokój Nr 14 w godzinach pracy Urzędu Gminy w terminie od 1-16 czerwca 2010 roku.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 10:58

rejestr zmian publikacji »

21.

Obwieszczenie o granicach obwodów głosowania

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 12 maja 2010 roku
 
        Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta R.P. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz. 554 z późn. zm.), informuję o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Odrzywół Uchwałą Nr 50/98 Zarządu Gminy w Odrzywole z dnia 31 sierpnia 1998 roku oraz Uchwałą Nr XIII/96/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 kwietnia 2004 roku.
 
Numer
Obwodu
Wyborczego
Granice Obwodu
Siedziba Komisji Obwodowej
1.
 
Sołectwo: Odrzywół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2.
 
 
Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy     w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
3.
Sołectwa: Myślakowice,
Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Myślakowicach
Myślakowice 1
4.
Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin,
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Odrzywole – Hala Sportowa
ul. Warszawska 51
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 
W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 roku w godzinach od 600 do 2000 przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
                                                              Wójt

                                                                                 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-13 15:06

rejestr zmian publikacji »

22.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy 31.05.2010 r.

Zgodnie z art. 130 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), uprzejmie informujemy szanownych interesantów, że w dniu 31 maja 2010 roku Urząd Gminy w Odrzywole nie będzie czynny dla interesantów (dzień wolny, za ustawowo wolny od pracy dzień 1 maja przypadający w inny dzień wolny od pracy niż niedziela).
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 09:48

rejestr zmian publikacji »

23.

Zmiana w świadczeniach rodzinnych do dodatku z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 
oznacza to, że:
do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
 
Od 1.01.2012r. warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu powraca.
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.
 
Możliwość ta dotyczy:
 • matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010r.;
 • matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
 • matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października 2008 r., którzy z uwagi na niezłożeni wniosku nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych.
Możliwość ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r., gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-15 09:36

rejestr zmian publikacji »

24.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE PIĘTRZENIA RZECZNEGO NA RZECE DRZEWICZCE W ODRZYWOLE Z PRZEZNACZENIEM NA MAŁĄ ELEKTROWNIĘ WODNĄ.

 

 
OGŁOSZENIE
 
GMINA ODRZYWÓŁ ZAPRASZA ZAINTERESOWANE OSOBY I PODMIOTY GOSPODARCZE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE PIĘTRZENIA RZECZNEGO NA RZECE DRZEWICZCE W ODRZYWOLE Z PRZEZNACZENIEM NA MAŁĄ ELEKTROWNIĘ WODNĄ.
 
OFERTY PISEMNE MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO 22 MARCA 2010 ROKU (do godz. 10oo).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWIERA INFORMACJA „SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ZAGOSPODAROWANIE PIĘTRZENIA RZECZNEGO” DOSTĘPNA W BIP URZĘDU GMINY W ODRZYWOLE www.bip.odrzywol.akcessnet.net
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI TECHNICZNYCH UDZIELA PAN JERZY MACIERZYŃSKI W GODZ. PRACY URZĘDU GMINY POD TEL. 48/ 67 16 057 W. 42 kom. 604 603 824.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-04 11:08

rejestr zmian publikacji »

25.

Ogłoszenie dot. dnia 31 grudnia 2009 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA 2009 ROKU (CZWARTEK) URZĄD GMINY W ODRZYWOLE Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH CZYNNY BĘDZIE DLA INTERESANTÓW DO GODZ. 1430

PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-12-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-31 11:28

rejestr zmian publikacji »

26.

Ogłoszenie dot. dnia 22 grudnia 2009 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH W DNIU 22 GRUDNIA 2009 R. (WTOREK) URZĄD GMINY W ODRZYWOLE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW DO GODZ. 1400.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-21 18:55

rejestr zmian publikacji »

27.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2009 r.

Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku, dzień 24 grudnia 2009 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole, w zamian za dzień 26 grudnia 2009r. przypadający w dzień wolny od pracy (sobota).
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 15:12

rejestr zmian publikacji »

28.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXVII /173/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku ogłasza konkurs na zadanie:

 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2010 roku wynosi 20.000,00 złotych. Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 12.01.2010r. do 31.12.2010r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 11.01.2010r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania.
  Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 11.01.2010r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2008 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania w 2009r. dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-08 19:12

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Gminy w Odrzywole zaprasza zainteresowanych do kupna samochodu Volkswagen Vento 1.8 KAT, rocznik 1993r.
Samochód posiada uszkodzony silnik. Jest wyposażony w instalację gazową i dodatkowe koła z oponami zimowymi.
Samochód można obejrzeć na parkingu Urzędu Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53.
Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Waśkiewicz tel. 048 6716057 wew. 37 w godzinach pracy Urzędu.
Oferty z podaną ceną można składać do dnia 27.11.2009 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole. O sprzedaży decyduje oferowana cena. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ukryte wady pojazdu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-11-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-19 10:54

rejestr zmian publikacji »

30.

Regionalny Przegląd - Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych Ziemi Przysuskiej


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-05 15:23

rejestr zmian publikacji »

31.

Ogłoszenie o utrudnieniach w pracy Urzędu w dniach 5-6 październik 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją Ćwiczeń Obronnych "PRZYSUCHA 2009" w dniach 5 – 6 października (poniedziałek, wtorek) b.r. i udziałem pracowników Urzędu Gminy w ćwiczeniach mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów.
W tych dniach nie będzie przyjęć interesantów przez Wójta Gminy Odrzywół.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-28 16:33

rejestr zmian publikacji »

32.

Rozkład jazdy autobusów

Kurs na trasie Odrzywół Szkoła - Ossa - Odrzywół Szkoła

Przystanek Godzina
odjazdu
Godzina
przyjazdu
Odrzywół Szkoła 8:10, 13:20 8:55, 14:05
Stanisławów I 8:23, 13:33 -
Stanisławów II 8:25, 13:35 -
Wandzinów 8:30, 13:40 -
Ossa Kolonia 8:35, 13:45 -
Ossa Piaski 8:40, 13:50 -
Ossa II 8:42, 13:52 -
Ossa 8:45, 13:55 -

Kurs na trasie Odrzywół Szkoła/Kamienna Wola - Myślakowice Szkoła -  Odrzywół Szkoła/Kamienna Wola

Przystanek Godzina
odjazdu
Godzina
przyjazdu
Odrzywół Szkoła 12:40, 14:20(K) 7:40, 14:09
Kamienna Wola 6:00, 7:38, 14:07 12:42, 14:07, 14:22, 15:47
Różanna 6:15, 13:55, 15:35(K) -
Dąbrowa 6:30, 13:45, 15:25(K) -
Łęgonice Małe 6:40, 13:35, 15:15(K) -
Wielkopole 6:45, 13:32, 15:12(K) -
Myślakowice Kolonia 7:00, 13:19, 14:59(K) -
Myślakowice Szkoła 7:05, 13:15, 14:55(K) -
Różanna 7:10, 13:10, 14:50(K) -
Stanisławów II 7:15, 13:05, 14:45(K) -
Stanisławów I 7:17, 13:03, 14:43(K) -
Lipiny 7:21, 12:59, 14:39(K) -
Wandzinów 7:25, 12:55, 14:35(K) -
Ossa Kolonia 7:30, 12:50, 14:30(K) -
Ossa 7:35, 12:45, 14:25(K) -

K - Kurs z przystankiem końcowym w Kamiennej Woli

Kurs na trasie Odrzywół Szkoła - Kłonna - Odrzywół Szkoła

Przystanek Godzina
odjazdu
Godzina
przyjazdu
Odrzywół Szkoła 7:40, 12:30, 14:10 7:50, 12:40, 14:20
Kłonna 7:45, 12:35, 14:15 -

Wszystkie kursy realizowane są w dni nauki szkolnej


Podmiot udostępniający informację: PKS Sp. z o.o. Grójec
Za treść odpowiada: Wiesław Celejewski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 18:45

rejestr zmian publikacji »

33.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Odrzywół dnia 25.08.2009 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 130 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn.zm.) oraz na podst. Zarządzenia Nr 139 /2009 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 sierpnia 2009 roku, uprzejmie informuję, że dzień 31 sierpnia 2009 roku jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole, za dzień 15 sierpnia (święto wojska polskiego, które przypadło w roku bieżącym w sobotę, czyli inny dzień wolny od pracy niż niedziela).
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-28 09:40

rejestr zmian publikacji »

34.

Zaproszenie na "Niedzielę z operetką"

Kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole Pani Bogumiła Stępień oraz Wójt Gminy Odrzywół Pan Marian Kmieciak mają zaszczyt zaprosić na koncert "Niedziela z operetką", który odbędzie się w niedzielę 26 lipca 2009 roku o godzinie 1500 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole.

Najpiękniejsze arie operetkowe zaprezentują artyści scen warszawskich w osobach:
Wanda Bargiełowska-Bargeyłło
Anna Kutkowska-Kass
Hanna Zdunek
Mirosław Starz
Robert Morawski


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Bogumiła Stępień, Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-14 12:26

rejestr zmian publikacji »

35.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


ZESPÓŁ SZKÓŁ PRYWATNYCH W ODRZYWOLE PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2009-2010 NA:

- 2-LETNIA PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W ODRZYWOLE
KIERUNEK: TECHNIK ROLNIK
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CO DRUGI TYDZIEŃ W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ.

KONTAKT:
BIURO SZKOŁY
PL. KOŚCIUSZKI 2
26-300 OPOCZNO
TEL. 044 754 75 16
0 604 074 152
UL. MŁYNARSKA 2, POKÓJ 21
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TEL. 044 647 88 32
0 604 074 152


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU:
 1. PODANIE – DRUK DO WYPEŁNIENIA W SEKRETARIACIE BIURA SZKOŁY
 2. 3 ZDJĘCIA
 3. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY

WPISOWE 0 ZŁ
CZESNE 50 ZŁ

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS-u, WKU, KRUS, MOPS, MOPR.
NAUKĘ MOŻNA ROZPOCZĄĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM (OD WREZŚNIA) LUB W SEMESTRZE LETNIM (OD LUTEGO).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 12:54

rejestr zmian publikacji »

36.

Zaproszenie na Sobótki w Wysokinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie oraz Sołectwo Ceteń i Wysokin zaprasza mieszkańców Gminy Odrzywół, na imprezę plenerową która odbędzie się Noc Świętojańska nad Drzewiczką, która odbędzie się 23 czerwca b.r. (wtorek) na gruntach wsi Wysokin (Błonie).
Początek imprezy o godz. 2100.
Zapraszamy na wspólne pieczenie kiełbasek, słuchanie muzyki, śpiew, a dla chętnych puszczanie wianków.
Zakończenie imprezy ok. godz, 2400.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 13:59

rejestr zmian publikacji »

37.

Zaproszenie na Sobótki

Gwoli obyczaju ojców naszych mamy zaszczyt zaprosić Państwa na coroczne folklorystyczne widowisko plenerowe p.t. „Noc Świętojańska czyli Sobótki nad Pilicą”. Widowisko odbędzie się w wtorek 23 czerwca 2009 roku o godzinie 1830 nad Pilicą w Myślakowicach Kolonii (przy przeprawie promowej).

WÓJT GMINY
MARIAN KMIECIAK
DYREKTOR GBP
BOGUMIŁĄ STĘPIEŃ
DYREKTOR PSP MYŚLAKOWICE
BOŻENA WIELGUS

Zbiórka gości przy PSP Myślakowice o godz. 1800.


Podobnie jak w latach poprzednich w wieczór poprzedzający Noc Świętojańską Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach Pani Bożena Wielgus wraz z młodzieżą przygotowali tradycyjne obrzędy ludowe związane z tym dniem.
W przepięknej scenerii Doliny Rzeki Pilicy goście zaproszeni i mieszkańcy wsi będą mogli wspólnie kultywować naszą starodawną tradycję ludową.
Widowisko przedstawione będzie na promie rzecznym w wykonaniu młodzieżowego zespołu ludowego MATEUSKI oraz zespołu ludowego Znad Drzewiczki działającego przy Urzędzie Gminy w Odrzywole.
W programie widowiska będą pieśni ludowe, obrzęd puszczania wianków i ognisko dla gości.
Obrzędom towarzyszyć będzie niepowtarzalna atmosfera najkrótszej nocy w roku. Po ognisku Pani Dyrektor zaprasza gości do szkoły w celu zwiedzenia Izby Tradycji Regionu Opoczyńskiego.

Serdecznie zapraszamy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 14:07

rejestr zmian publikacji »

38.

Informacja o znajdujących się na terenie gminy firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacja

o znajdujących się na terenie gminy firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


L.p. Nazwa firmy Oznaczenie siedziby i adres Adres punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1 NOW-FRA-DOR Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej 84 Odrzywół ul. Opoczyńska 84

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Jerzy Godziński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 13:12

rejestr zmian publikacji »

39.

Zawiadomienie

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA OSÓB Z TYTUŁU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO NIERUCHOMOŚCI W ODRZYWOLE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 5 (DZ. NR 353), WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ ZAWIADAMIA, ŻE NA PODSTAWIE ART. 66 PRAWA BUDOWLANEGO, ZAMIERZA W RAMACH ZASTĘPCZEGO WYKONANIA, PODJĄĆ CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZABEZPIECZENIA LUB ROZBIÓRKI BUDYNKÓW NA TEJ POSESJI (W ZALEŻNOŚCI OD DECYZJI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO). WSZELKIE KOSZTY WYNIKŁE Z PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OBCIĄŻĄ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB SPADKOBIERCÓW.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W PRZYSUSZE ALEJA JANA PAWŁA II 10 LUB PAN JERZY MACIERZYŃSKI – URZĄD GMINY W ODRZYWOLE TEL. 048/ 67 16 057 W. 42.


WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
/-/ MARIAN KMIECIAK

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 18:27

rejestr zmian publikacji »

40.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 kwietnia 2009 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y O D R Z Y W Ó Ł
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół Uchwałą Nr 50 /98 Zarządu Gminy w Odrzywole z dnia 31 sierpnia 1998r., Uchwałą Nr XIII /96/ 2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 kwietnia 2004 roku oraz wskazuję siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych


Lp. Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. Sołectwa:
Odrzywół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole ul. Warszawska nr 51
2. Sołectwa:
Ossa(w tym Walerianów), Kolonia Ossa (w tym, Dębowa Góra), Stanisławów, Wandzinów, Lipiny (w tym Emilianów , Badulki)
Zespół Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Rusinowie Koneckim Filia MOW w Kolonii Ossie nr 40
3. Sołectwa:
Dąbrowa, Różanna, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
4. Sołectwa:
Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola (w tym Las Kamienmnowolski), Kłonna (w tym Kłonna-Kolonia, Janówek), Wysokin
Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole ul. Warszawska 51

W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku w godzinach od 800 – 2200. Lokale Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Odrzywole, Nr 4 w Odrzywole oraz Nr 2 w Kolonii Ossie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-30 11:04

rejestr zmian publikacji »

41.

Ogłoszenie o zmianie okresu zasiłkowego

INFORMACJA
o zmianie okresu zasiłkowego


Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456),,okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r. Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony".

Jednocześnie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy zgodnie z art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych będą przyjmowane od 1 września do 30 listopada 2009r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od listopada 2009r. do 31 października 2010r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do 31 października 2009r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 października 2009r. do 30 listopada 2009r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia 2009r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-14 11:57

rejestr zmian publikacji »

42.

Ogłoszenie dt. naboru projektów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

W związku z przewidywanym rozpoczęciem naboru projektów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), chciałbym Państwa zachęcić do ewentualnego skorzystania z dwóch programów przeznaczonych dla przedsiębiorców i rolników chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub agroturystyczną (niewymagającą zarejestrowania)
Programy te to:
 1. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich"
 2. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla rolników lub domowników (ubezpieczonych w KRUS).
Nabór tych wniosków zacznie się od 15 kwietnia b.r. lub w maju b.r..

Wnioski z PROW są łatwiejsze w wypełnianiu niż wnioski o pomoc unijną dla przedsiębiorców. Wypełnione wnioski składać należy w Oddziale Regionalnym AR i MR w Warszawie (Al. Jana Pawła II 70). Nabory do tych programów odbywać się będą corocznie, tak, więc nawet odrzucenie wniosku w tym roku powoli uzyskać doświadczenie przydatne w następnych latach. Proszę zapoznać się z w/w skrótowymi informacjami. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 022-623 13 66 lub 022–623 14 76 lub 022-623 14 19.

Ad. 1 Mikroprzedsiębiorstwa - o pomoc – dotację mogą ubiegać się wszystkie firmy lub osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność z terenu naszej gminy zatrudniające do 10 pracowników. Można uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji (bez VAT-u) w zależności od ilości stworzonych miejsc pracy tj.:

 • 1-2 miejsca (w tym liczy się właściciel firmy) do 100 tys. zł
 • 3–4 miejsca – do 200 tys. zł
 • 5 i więcej miejsc – do 300 tys. zł

Miejsca trzeba utrzymać przez okres min. 2 lata od podpisania umowy. Działalność winna być prowadzona przez 5 lat, chyba, że nastąpi jej likwidacja z przyczyn ekonomicznych. Rodzaje działalności (kod PKD), na które można uzyskać dotacje określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (Dz.U. Nr 139 poz. 883)

Zakup rzeczy i środków trwałych do działalności dotyczy tylko nowych, a nie już używanych.

Ad.2. "Różnicowanie działalności" dotyczy rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i otrzymujący płatność obszarową (dopłaty do produkcji). Rodzaj działalności (kody PKD) są określone w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. w sprawie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (Dz.U. Nr 85 poz. 915) oraz w Rozporządzeniu z dnia 6 maja 2008 r. zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz.U. Nr 200, poz. 1442).

Z działania tego można uzyskać pomoc także na działalność w zakresie agroturystyki (bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej). W przypadku przygotowania pomieszczeń liczba pokoi nie może przekroczyć 5. Pomoc w tym działaniu obejmuje 50% kosztów inwestycji (bez VAT), lecz nie więcej niż 100 tys. zł Inwestycja winna być zrealizowana przez 24 miesiące od podpisania umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.arimr.gov.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) -> zakładka PROW2007-2013 -> zakładka "Legislacja 2007 - 2013" -> zakładka "Mikroprzedsiębiorstwa" lub "Różnicowanie".

Gdyby państwo mieli problem z uzyskaniem informacji proszę o osobisty kontakt pod nr tel. służbowego 048-67 16 057. Zachęcam do podjęcia trudu i do wykazania cierpliwości.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 12:49

rejestr zmian publikacji »

43.

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego w Kamiennej Woli.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole informuje, że można zapisywać dzieci ( 3 – 5 lat ) do Oddziału Przedszkolnego w Kamiennej Woli.

Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub prawny opiekun w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Odrzywole do końca kwietnia 2009r.

Szczegółowych informacji udziela się w sekretariacie – tel. (048) 6716040

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-19 11:05

rejestr zmian publikacji »

44.

Informacja dot. uroczystości oddania do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W sobotę 7 lutego b.r. w Lipinach w Gminie Odrzywół miała miejsce skromna miła uroczystość symbolicznego oddania do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robót był bardzo duży, jak na możliwości małej wiejskiej gminy jaką jest Gmina Odrzywół. Inwestycja kosztowała ponad 3,6 mln zł i obejmowała budowę kanalizacji w trzech sołectwach: Wysokinie, Cetniu i Lipinach.
W Lipinach do sieci zostanie podłączone osiedle szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych i budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W wyniku zakończenia budowy do oczyszczalni ścieków w Odrzywole zostanie przyłączone ponad 14 km. sieci i 5 przepompowni ścieków. Do rurociągu zostanie przyłączonych ponad 250 gospodarstw rolnych i domowych w 4 miejscowościach. Sieć odbierze ścieki od ponad 1200 osób, a wskaźnik dostępu do kanalizacji osiągnie 50% mieszkańców gminy.
Ścieki przyjmie gminna oczyszczalnia ścieków w Odrzywole. Przypomnijmy, że od 1999 r. do oczyszczalni ścieków zostało podłączone ponad 90 % gospodarstw domowych w Odrzywole i wszystkie instytucje publiczne.
Budowa była realizowana na terenach cennych przyrodniczo – objętych ochroną w ramach NATURA 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Drzewiczki. Rolnikom inwestycja umożliwi wypełnienie wymogów unijnych przy produkcji rolniczej. Inwestycja została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanego przez byłego Dyrektora Oddziału Radomskiego Funduszu, a obecnego Członka Rady Nadzorczej i zarazem radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bogumiła Ferensztajna. Dotację na pokrycie części kosztów budowy przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego, a część kosztów związanych z budową sieci w Lipinach na potrzeby osiedla szkolnego i WTZ poniósł Powiat Przysuski.
Marszałek Województwa Adam Struzik w przesłanym liście gratulacyjnym podkreślił, że środki wydane na realizację tej inwestycji zostały wydane właściwie i z pożytkiem dla lokalnej społeczności.
W obecności min. Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego, Wójtów sąsiednich gmin, członków Rad Sołeckich, radnych i sołtysów symbolicznego poświęcenia urządzeń dokonał Proboszcz Parafii Odrzywół ks Adam Łukiewicz. Do końca marca wszystkie instytucje i gospodarstwa z miejscowości skanalizowanych zostaną podłączone do kanalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Odrzywół, a zarazem nauczyciel ZSE w Lipinach, Stanisław Gapys uważa, że tak duża inwestycja choć wyczerpała finansowo gminę, była niezbędna. Gmina może pozyskać tak jak przy poprzednim etapie środki unijne na pokrycie części kosztów, albo uzyskać umorzenie części pożyczki w WFOŚ i GW.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 10:24

rejestr zmian publikacji »

45.

Ogłoszenie w sprawie wstrzymania sprzedaży mięsa na targowisku w Odrzywole

Odrzywół dnia 2009-03-04Wstrzymanie sprzedaży mięsa na targowisku w Odrzywole

Decyzją z dnia 4 marca 2009 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał nakaz wstrzymania sprzedaży mięsa w stałych punktach sprzedaży ("budkach"), na targowisku na ul. Radomskiej w Odrzywole. Podstawą decyzji była kontrola sanitarna potwierdzająca brak możliwości spełnienia wymogów sanitarnych i weterynaryjnych.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 10:21

rejestr zmian publikacji »

46.

Informacja o dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i becikowym

Informacja

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że jednym z warunków uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka ( 1 tysiąc zł ) oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( becikowego 1 tysiąc zł ) jest konieczność pozostawania kobiety pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
Przepis ten dotyczy kobiet, których ciąża rozpoczęła się po 1 stycznia 2009 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Małgorzata Balcerak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-27 09:36

rejestr zmian publikacji »

47.

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ODRZYWÓŁ POWIAT PRZYSUSKI

OFERTA SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ODRZYWÓŁ POWIAT PRZYSUSKI
 1. Położenie nieruchomości: - Emilianów Sołectwo Lipiny. Na skraju lasów lipińskich
 2. Rodzaj nieruchomości: zabudowa wolna składająca się z działek nr 18,92 i 19,93 o obszarze 1,16 ha. W skład nieruchomości wchodzi działka leśna o pow. Ok. 0,23 ha. Na działce znajduje się budynek murowano-drewniany
 3. Właściciel: Joanna Oda. Pełnomocnik Barbara Kamińska zam. Warszawa tel. 022/ 601268841
 4. Inne informacje: Do miejscowości i oferowanej posesji jest doprowadzona droga asfaltowa, wodociąg i sieć kanalizacyjna.
  Dodatkowe informacje: Marian Kmieciak (Urząd Gminy) tel. 608 480 114.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-16 11:53

rejestr zmian publikacji »

48.

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie świetlicy

Odrzywół dnia 12.11.2008r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XVIII /118/2008 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku ogłasza konkurs na zadanie:
 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2009 roku wynosi 20.000,00 złotych. Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 18.12.2008r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania.
  Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.12.2008r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2008 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 16.000,00 złotych (słownie: Szesnaście tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  2. Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  4. Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-13 10:47

rejestr zmian publikacji »

49.

Zaproszenie na gminne obchody Święta Niepodległości


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak,Bogumiła Stępień,Barbara Rataj
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-04 11:59

rejestr zmian publikacji »

50.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ INFORMUJE, ŻE W DNIU 3 WRZEŚNIA 2008 ROKU (ŚRODA) Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH URZĄD GMINY W ODRZYWOLE BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 1430.
ZA UTRUDNIENIE PRZEPRASZAMY.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-02 11:07

rejestr zmian publikacji »

51.

Ogłoszenie


Ogłoszenie dla podatników opłaty skarbowej z tytułu uzyskania w latach 2004-2006 zaświadczenia VAT-25 z Urzędu Skarbowego w Przysusze
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-14 07:30

rejestr zmian publikacji »

52.

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Banku Światowego na PPWOW Gmina Odrzywół uzyskała dotację w wysokości 219.002,20 PLN.Część tej dotacji w kwocie 40 000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB
54.000 KB
40.000 KB
106.000 KB
42.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-30 10:14

rejestr zmian publikacji »

53.

Zaproszenie na Sobótki nad Pilicą

Gwoli obyczaju naszych ojców i dziadów mamy zaszczyt zaprosić na coroczne folklorystyczne widowisko plenerowe p.t. „Noc Świętojańska czyli Sobótki nad Pilicą”. Widowisko odbędzie się w poniedziałek 23 czerwca 2008 roku o godzinie 1830 nad Pilicą w Myślakowicach Kolonii (przy przeprawie promowej).
Mieszkańcy miejscowości nadpilicznych Gminy Odrzywół jeszcze niedawno kultywowali stare opoczyńskie zwyczaje ludowe związane z Nocą św. Jana.
Tradycje te podtrzymuje młodzież z małej wiejskiej szkoły w Myślakowicach pod kierunkiem Pani Dyrektor mgr Bożeny Wielgus – społecznego kustosza Izby Tradycji Regionu Opoczyńskiego przy PSP w Myślakowicach.
W programie widowiska będą pieśni ludowe, obrzęd puszczania wianków i ognisko dla gości.
Widowisko przedstawione będzie na promie rzecznym w wykonaniu młodzieżowego zespołu ludowego MATEUSKI oraz zespołu ludowego Znad Drzewiczki działającego przy Urzędzie Gminy w Odrzywole
Zbiórka gości przy Urzędzie Gminy o godz. 1745
lub przy PSP Myślakowice o godz. 1800.

Serdecznie zapraszamy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak, Waldemar Krupa, Bożena Wielgus
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-19 10:29

rejestr zmian publikacji »

54.

Zaproszenie na festyn jubileuszowy

590 – lecie lokacji miasta Odrzywół/ Wysokin
60 – lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

29 CZERWCA 2008 ROKU (NIEDZIELA) – PLAC OBOK
przedszkola samorządowego w Odrzywole
(UL. WARSZAWSKA)


1300 – 1500Festyn Rodzinny
w programie: skecze, zabawy i konkursy dla rodzin, dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru HORYZONT.
Dla uczestników konkursów przygotowano nagrody rzeczowe

1500Festyn Jubileuszowy z okazji 590 – lecia lokacji Odrzywołu przez Dobrogosta Czarnego

W programie:
1505 - występy zespołu góralskiego „Siewcy Lednicy”, corocznie bawiącego młodzież na Polach Lednickich

1600 - Pokazy walk rycerskich w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Sandomierskiego

1730 - występy zespołu krakowskiego „El Bayo”

1900 – zakończenie


Zapewniamy małą gastronomię i zjeżdżalnię dla dzieci.

Przewodniczący Rady Gminy Odrzywół        Wójt Gminy Odrzywół
                  mgr Stanisław Gapys                       mgr Marian Kmieciak


Patronat honorowy:
Sz.P. Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki
Sz.P. Marian Niemirski – Starosta Przysuski

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak, Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-19 10:09

rejestr zmian publikacji »

55.

Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gminy Odrzywół

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W AMATORSKIM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR GMINY ODRZYWÓŁ.
TURNIEJ BĘDZIE ROZGRYWANY NA BOISKU GMINNYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W ODRZYWOLE W MIESIĄCACH: LIPIEC-SIERPIEŃ. DO TURNIEJU MOGĄ ZGŁASZAĆ SIE DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 20 ZAWODNIKÓW URODZONYCH DO 1 STYCZNIA 1993r., ZAMIESZKAŁYCH STALE LUB CZASOWO (na dzień 15 maja 2008r.) W GMINIE ODRZYWÓŁ. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ REGULAMIN ROZGRYWEK DOSTĘPNY JEST W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 13.06.2008r.
WSZELKIE INFORMACJE O TURNIEJU MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDZIE GMINY W POK. NR. 12 LUB POD NR. TEL. 48 671-60-57 wew. 37
ZWYCIĘSKA DRUŻYNA OTRZYMA PUCHAR I NAGRODY RZECZOWE. KAŻDA Z DRUŻYN ZGŁOSZONA DO TURNIEJU OTRZYMA PAMIĄTKOWY DYPLOM ORAZ NAGRODĘ RZECZOWĄ.

ZAPRASZAMYPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-27 13:27

rejestr zmian publikacji »

56.

Ogłoszenie o ogólnokrajowej akcji "Polska Biega"

O G Ł O S Z E N I E

  

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że w środę 14 maja 2008r. w godzinach popołudniowych przez teren gminy Odrzywół przebiegać będzie Sztafeta „Polska Biega”.

Jest to ogólnokrajowa akcja organizowana na łamach Gazety Wyborczej, TVP Sport i RMF FM.

Sztafeta wyruszy w środę 14 maja spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w czterech kierunkach do Gdyni, Białegostoku, Poznania i Krakowa. W każdym zespole znajdują się ludzie mediów m.in. Robert Korzeniowski, Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski, Artur Partyka, Sebastian Chmara. Codziennie przez trzy dni, każda ze sztafet będzie miała do pokonania ok. 100 km.

         Zapraszamy wszystkich miłośników joggingu do biegu razem ze Sztafetą w granicach Odrzywołu. Dla wielu może być to jedyna okazja by pobiec ramię w ramię ze słynnym dziennikarzem sportowym czy mistrzem olimpijskim.

         Gazeta Wyborcza, TVP Sport i RMF FM, a także portal www.sport.pl zapewniają oprawę medialną tego wydarzenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w sztafecie prosimy o dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr. 12.

Serdecznie zapraszamy

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 11:30

rejestr zmian publikacji »

57.

Ogłoszenie o konkursie

Odrzywół dnia 29.01.2008r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr X /66/2007z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku ogłasza konkurs na zadanie:
 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2008 roku wynosi 16000,00 złotych. Słownie : szesnaście tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 03.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 03.03.2008r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 03.03.2008 r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2007 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 15.000,00 złotych (słownie : Piętnaście tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-29 14:29

rejestr zmian publikacji »

58.

Ogłoszenie o obowiązku zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki (urządzenia) do zbierania odpadów segregowanych, oraz do zawarcia umowy z firmą o odbieranie odpadów z posesji

Szanowni właściciele nieruchomości w gminie Odrzywół


Gmina Odrzywół uprzejmie informuje o wprowadzonym w 2005 roku w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) obowiązku zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki (urządzenia) do zbierania odpadów segregowanych, oraz do zawarcia umowy z firmą o odbieranie odpadów z posesji.
Do 15 marca 2008r. z terenu Gminy Odrzywół zostaną usunięte gminne pojemniki zbiorcze (kontenery) na odpady. Powodem jest brak wymaganego prawem poziomu segregacji i odzysku odpadów komunalnych zbieranych przez Gminę, oraz 500% wzrost opłat za składowanie odpadów na składowiskach (75 zł za tonę) płaconych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
Do tego czasu każdy właściciel nieruchomości powinien zawrzeć umowę z firmą (która posiada wszelkie zezwolenia i sortownię odpadów) na wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki i worki na odpady.
Proponujemy zawarcie umowy z firmą „HAK” z Piotrkowa Trybunalskiego, która złożyła najtańszą ofertę obsługi nieruchomości – 11 zł brutto za miesiąc za odbiór pojemnika 120 l na odpady niesegregowane i worków na odpady segregowane. Umowy są dostępne u Sołtysów i w Urzędzie Gminy w Odrzywole (pokój nr 12 u Pani Moniki Waśkiewicz).
Istnieje również możliwość podpisania umowy z firmą „ALMAX” z Radomia (oferta za kwotę 20 zł za miesiąc od posesji).
 W ramach podpisanej umowy firma zapewnia:

 1. wyposażenie nieruchomości w zamknięty plastikowy pojemnik na odpady niesegregowane (zużyte ubrania, buty, opakowania kartonowe, odpady higieniczne).
 2. worki na odpady segregowane (szkło, papier, butelki plastikowe),
 3. odbiór odpadów raz w miesiącu,
 4. 2 razy w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych (zużyte meble).

Właściciele nieruchomości, którzy do 15 marca 2008r. nie podpiszą umów będą obciążeni opłatą karną w wysokości 30 zł od posesji miesięcznie, a do wywozu odpadów z tych posesji Urząd Gminy wyłoni firmę z przetargu.
Wszelkich informacji d/t odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pokoju nr 12 tel. (048) 6716057 w 37 (Pan Jerzy Godziński).


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Jerzy Godziński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-15 12:02

rejestr zmian publikacji »

59.

Ogłoszenie o konkursie

Odrzywół dnia 28.11.2007 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr X /66/2007z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku ogłasza konkurs na zadanie:

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży w Odrzywole.
Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2008 roku wynosi 16000,00 złotych. Słownie : szesnaście tysięcy złotych.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek i piątek od godz. 800 do godz. 1600, wtorek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Zgłoszenia konkursowe można składać do 20.12.2007 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 14

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2007-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-29 08:14

rejestr zmian publikacji »

60.

Zaproszenie do opracowania warunków technicznych budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego

Wójt Gminy Odrzywół woj. mazowieckie zaprasza podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym i świadczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, do opracowania warunków technicznych budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Odrzywół.
Koncepcja powinna być opracowana na koszt podmiotu opracowującego przy uwzględnieniu stosownych w Polsce nowoczesnych rozwiązań technicznych. Koncepcja będzie ewentualną podstawą przygotowania przez Gminę Odrzywół działań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-11 12:14

rejestr zmian publikacji »

61.

Ogłoszenie o naborze na ławnika

Odrzywół dnia 04.06.2007 rok

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Gminy Odrzywół na podstawie art. 160 oraz art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), zawiadamia, że przyjmuje zgłoszenia na funkcję ławnika Sądu Pracy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze. Kandydować mogą osoby, które ukończyły min. 30 lat i nie przekroczył 70 lat, posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw publicznych, zamieszkują na terenie Gminy Odrzywół co najmniej od roku, posiadają nieskazitelny charakter oraz co najmniej średnie wykształcenie Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2007r. Zgłoszeń należy dokonywać u Sekretarza Gminy Odrzywół -pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Szczegółowe wymogi i procedury zgłaszania kandydatów na ławników reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006r. Nr 50 poz. 370).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2007-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 14:11

rejestr zmian publikacji »

62.

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXXVII /239/2006 z dnia 11 października 2006 roku w sprawie „Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi” ogłasza konkurs na następujące zadania:

Zadanie 1
Prowadzenie świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej dla młodzieży w Odrzywole.
Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2007 r. wynosi – 16000,00zł (słownie: Szesnaście tysięcy złotych).

Zadanie 2
Świadczenia na rzecz samotnych matek.
Wartość dotacji zarezerwowana na ten cel w budżecie gminy w 2007 r. wynosi – 3000,00zł (słownie: Trzy tysiące złotych).

Zadanie 3
Organizacja Spartakiady Osób Niepełnosprawnych
Wartość dotacji zarezerwowana na ten cel w budżecie gminy w 2007 r. wynosi - 3000,00zł (słownie: Trzy tysiące złotych).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadań.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od godz. 730 do 1530 (tel. /048/ 67 16 057 wew. 36)

Zgłoszenia konkursowe można składać do 20.12.2006 r.do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14.


 1. Do oferty należy dołączyć:
  • wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji,
  • zaświadczenie o NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem,
  • zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS,
  • informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze oferty decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2006-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-05 12:07

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj