główna zawartość
artykuł nr 1

SprawozdanieSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

1. Przebieg procesu konsultacji
 
W dniach do 25 października 2011 r. do 7 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Projekt udostępniony był:
a)   na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
b)   na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
Konsultacje zostały przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Odrzywół.
 
2. Zgłoszone uwagi
 
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
3. Podsumowanie konsultacji
 
Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwagi i opinie należało zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza konsultacji  na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół, 
faxem:  (48) 671-63-50 bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.

 

artykuł nr 2

Specyfikacja postępowania ofertowego na zagospodarowanie piętrzeniarzecznego

 1. Gmina Odrzywół zaprasza inwestorów do składania ofert na zagospodarowanie piętrzenia rzecznego na rzece Drzewiczce w kk. 14+285 w Odrzywole wraz z przylegającą działką nr 2502.
 2. Podstawą rozstrzygnięcia postępowania ofertowego są zasady zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Rodzaj zagospodarowania: budowa Małej Elektrowni Wodnej i modernizacja stopnia piętrzącego, wybudowanego w 1995 r. przez Gminę Odrzywół na potrzeby budowy zbiornika wodnego.
 4. Forma prawna władania: dzierżawa na okres 30 lat.
 5. Obowiązki dzierżawcy:
  • budowa i utrzymanie Elektrowni na własny koszt.
  • modernizacja i utrzymanie/konserwacja progu wodnego na własny koszt
  • utrzymanie koryta rzeki Drzewiczki w km. 14+275 do 14+295
  • zdobycie wszelkich wymaganych zezwoleń i uzgodnień administracyjnych
  • wykonywanie zaleceń pokontrolnych w zakresie utrzymania Elektrowni i progu.
  • gospodarka wodna w zakresie ustalonym przez pozwolenie wodnoprawne
  • ponoszenie opłat z tytułu dzierżawy oraz podatku od nieruchomości
 6. Zagospodarowanie obiektu nie może pogorszyć użytkowania zbiornika wodnego
  "Odrzywół" przez wędkarzy i mieszkańców Gminy.
 7. Wszelkie inne sposoby użytkowania działek i obiektu wymagają bezwzględnie zgody Gminy.
 8. Termin składania ofert upływa 20 listopada 2011 do godz. 1200. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole  Otwarcie ofert o godz. l 230.w tym samym dniu
 9. Oferta winna zawierać dane oferenta, krótki opis sposobu zagospodarowania i oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania ofertowego, oraz proponowaną wysokość czynszu miesięcznego.
 10. Gmina może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni
  od przekazania pisma.
 11. Oferty rozpatrzy Komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole. O wynikach oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Podstawą wyboru oferenta będzie wysokość czynszu.
 12. Informacje dodatkowe:
  • czynsz ustalony na podstawie oferty lub w drodze dodatkowych negocjacji będzie
   corocznie waloryzowany o przewidywany wskaźnik inflacji
  • czynsz będzie płacony co miesiąc z dołu począwszy od daty zawarcia umowy
  • termin zagospodarowania obiektu ustala się na 18 m-cy od daty podpisania umowy
 13. Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 14. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Budownictwa
  Jerzy Macierzyński tel. 048- 67-16-057 wew. 42
  lub Marek Matuszczak tel. 048- 67-16- 057 wew. 41
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze wniosków - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczościdla małych przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 25 października 2011  do 7 listopada 2011 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-63-50 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

artykuł nr 5

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób
 
W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).
 
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.